Universitat Internacional de Catalunya

Biologia Cel·lular I

Biologia Cel·lular I
6
13467
1
Primer semestre
FB
BIOLOGIA
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els estudiants poden fer consultes sobre l'assignatura i el temari, o poden concertar cites de tutoria amb el coordinador del curs, o directament amb els professors de les classes magistrals, mètodes del cas o pràctiques per correu electrònic.

Professorat:

 • Coordinador del curs, professor de classes magistrals i mètodes del cas: Miquel Bosch:  miquelbosch@uic.es
 • Professor de les classes magistrals sobre desenvolupament: Francisco Miguel Torres: fmtorres@uic.es
 • Professor de mètodes del cas: Toni Parcerisas: aparcerisas@uic.cat
 • Professora de pràctiques: Sara Plutta: skplutta@uic.es

 

Presentació

La cèl·lula és la unitat funcional bàsica de tots els éssers vius. La biologia cel·lular s'encarrega de l'estudi de les cèl·lules i les seves propietats: la seva estructura, les seves funcions, la seva composició subcelular, el seu cicle vital, i la seva interacció amb l'ambient i amb les altres cèl.lules en el desenvolupament de teixits multicel.lulars. Aquesta assignatura es complementa amb els coneixements de les àrees de Biologia Molecular, Bioquímica, Histologia i Fisiologia.

Requisits previs


Formació científica prèvia a nivell de secundària, incloent:

 • Coneixement de les bases de la bioquímica (tipus de molècules biològiques -ADN, ARN, proteïnes, etc.-, i la seva regulació bàsica i estructura).
 • Coneixement sobre els processos bàsics de la regulació biològica (transcripció, traducció, etc.).
 • Coneixements sobre les bases químiques i físiques de la vida (concepte de pH, gradients de concentració, etc.).

Objectius

 • Identificar les estructures cel·lulars, orgànuls cel·lulars i conèixer la seva funció i rellevància biològica.
 • Comprendre els processos generals de comunicació intra i extracel·lulars.
 • Entendre el concepte de cicle cel·lular i la seva regulació.
 • Comprendre els fonaments de la regulació cel·lular a nivell d'organització en òrgans i teixits, homeòstasis, renovació cel·lular i pluri- i multipotencia.
 • Entendre el procés de la gametogénesis, meiosi i fecundació, a nivell cel·lular.
 • Explicar el procés de formació de l'embrió i les primeres fases del desenvolupament embrionari humà a nivell cel·lular.
 • Entendre i valorar l'aplicabilitat dels models cel·lulars en biomedicina.

Competències

 • Reconèixer els conceptes biològics bàsics i el llenguatge propi de les ciències biomèdiques en l'estat de salut.
 • Tenir una visió integral de l'estructura i funció de la cèl·lula, així com la comunicació intra i extracel·lular i la seva regulació a través de les principals rutes de senyalització cel·lular, en l'individu adult i en desenvolupament.
 • Estar capacitat per a la resolució de problemes.
 • Ser capaç de treballar en equip.
 • Ser capaç de dur a terme un aprenentatge autònom.
 • Aplicar el mètode científic.

Resultats d'aprenentatge

En acabar el curs, l'alumne/a:

 • Coneix l'estructura i composició de les cèl·lules eucariotes i procariotes.
 • Coneix l'estructura i funció de les cèl·lules animals, i adquireix una visió integrada a nivell molecular, estructural i funcional de les estructures cel·lulars.
 • Comprèn i utilitza adequadament la terminologia científica i els conceptes utilitzats en el camp de la Biologia cel·lular.
 • Cerca, organitza i comunica efectivament informació científica.
 • Desenvolupa esperit crític.
 • Entrena la capacitat de debatre conceptes complexos i presentar hipòtesis.

Continguts

 • Tema 1 - Presentació. Introducció a la Biologia Cel.lular. Mètode científic.
 • Tema 2 - La cèl·lula. Característiques universals. Procariotes i eucariotes.
 • Tema 3 - Mètode del cas 1 - Evolució cel·lular. Virus i vida extraterrestre.
 • Tema 4 - Membrana plasmàtica. Lípids i proteïnes de membrana
 • Tema 5 - Transport transmembrana. Transportadors i canals.
 • Tema 6 - Senyalització intracel·lular. Receptors, lligands. Rutes de senyalització.
 • Tema 7 - Mètode del cas 2 - Activitats sobre transport i senyalització.
 • Tema 8 - Endomembranes I. Reticle endoplasmàtic.
 • Tema 9 - Endomembranes II. Aparell de Golgi.
 • Tema 10 - Endomembranes III. Transport vesicular. Endo-exocitosi.
 • Tema 11 - Mètode del cas 3 - Problemes sobre tràfic de proteïnes i endomembranes.
 • Tema 12 - Nucli. Membrana i transport nuclear. Nuclèol.
 • Tema 13 - Mètode del cas 4 - Problemes i repàs.
 • Tema 14 - Bioenergètica: mitocondris, peroxisomes.
 • Tema 15 - El cicle cel·lular.
 • Tema 16 - Mètode del cas 5 - Citoesquelet. 
 • Tema 17 - Desenvolupament embrionari I.
 • Tema 18 - Mètode del cas 6 - Unions cel·lulars.
 • Tema 19 - Desenvolupament embrionari II.
 • Tema 20 - Mètode del cas 7 - Meiosi. Cèl·lules germinals i fecundació.
 • Tema 21 - Cèl·lules diferenciades i manteniment de teixits.
 • Tema 22 - Mètode del cas 8 - Mort Cel·lular. Apoptosi.
 • Tema 23 - Teràpies basades en cèl·lules.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula • Classe teòrica
 • Treball en grup
 • Treball individual
 • Debat
 • Role-playing
 • Presentació en públic

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa nota total de l'assignatura es calcularà de la següent manera:

Alumnes en primera convocatòria:

· 20% Examen parcial.

· 15% Participació i actitud en les pràctiques de laboratori i examen de pràctiques

· 20% Preparació, participació i actitud en els Mètodes del cas. La nota será la mitjana de cada sessió i/o treball presentat.

· 45% Examen final.

· Fins a 0.5 punts adicionals per excellent participació i actitud a les classes magistrals, classes de pràctiques o mètodes del cas (aportació d'idees interessants o el plantejament de qüestions pertinents que ajudin a millorar la qualitat de la sessió).

Alumnes en segona convocatòria: faran un examen de recuperació que valdrà un 65% de la nota final i que farà mitjana amb les notes obtingudes en primera convocatòria, de pràctiques (15%), i dels mètodes del cas (20%); no es comptarà la nota de l'examen parcial (a no ser que l'alumne ho demani).


Alumnes amb dos o més de dues convocatòries esgotades: faran l'examen final de cada convocatòria que valdrà un 65% de la nota final i que farà mitjana amb la nota de pràctiques (15%), i preparació dels mètodes del cas (20%) obtinguda en la primera convocatòria. Sempre que ho desitgin, els alumnes podran repetir l'assistència a les pràctiques i mètodes del cas per obtenir una nova nota. Cal comunicar-ho al coordinador amb antel.lació.


Punts importants a tenir en compte sobre assistència

1) L'assistència a pràctiques és obligatòria. Si algún dia no es pot assistir, cal enviar una justificació al coordinador amb antel.lació. La no-assistència sense justificació vàlida significa una suspensió automàtica de l'assignatura. 

2) L'assistència a les classes magistrals NO és obligatòria, però recomenable.

3) L'assistència als mètodes del cas NO és obligatòriaperò altament recomanable. Si algún dia no es pot assistir, seria adient enviar una justificació al coordinador amb antel.lació. La nota del mètodes de cas serà la mitjana de cada una de les sessions (treball entregat, presentació feta o examen fet). La no-entrega  d'alguna d'aquests activitats comportarà un zero en la evaluació d'aquella sesió, que farà mitja amb les altres sessions.

 

Punts importants a tenir en compte sobre l'avaluació

1) Per poder aprovar l'assignatura, cal cumplir aquestes dues condicions: obtenir un mínim de 5.0 en la nota final i, a més, cal obtenir un mínim de 5.0 en l'examen final (o de recuperació).

2) Els exàmens seran una combinació de preguntes de resposta escrita curta amb preguntes de tipus test (4 opcions de resposta, on la correcta val +1 punt, les incorrectes valen -0.3 punts, i la no-resposta val 0 punts).

Bibliografia i recursos

In english:

 • Alberts B. et al., Essential Cell Biology. Fourth edition (2013), or fifth edition (2018). Garland Science.
 • Alberts B, et al. Molecular Biology of the Cell. 6th edition. Garland Science, 2015.
 • Lodish H, et al. Molecular Cell Biology. 7th edition Macmillan Learning, 2013 (8th edition, 2016).

En español:

 • Alberts B. et al., Introducción a la Biología Celular, 3ª edición, Editorial Médica Panamericana SA, 2011
 • Alberts, B et al. Biología Molecular de la Célula. 6ª edición. Ediciones Omega 2016.
 • Lodish et al. Biología Celular y Molecular. 7ª edición. Editorial Médica Panamericana S.A. 2016.

 

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 16/01/2023 A16 14:00h