Universitat Internacional de Catalunya

Biologia Molecular

Biologia Molecular
6
13469
1
Primer semestre
FB
BIOLOGIA
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Dr. Miguel Baena: mbaena@uic.es

(Departament de Ciències Bàsiques)

 

Presentació

Al llarg de les darreres decades, la biologia molecular ha sofert el canvi i l’evolució més increïbles que hagin pogut tenir lloc en qualsevol altra disciplina científica. La biologia, i, com a conseqüència, la medicina, han de ser reconcebudes utilitzant les noves eines, tecnologies i/o tot el coneixement aportat per la biologia cel·lular i molecular, així com per la bioquímica, la física i les matemàtiques.

Requisits previs

No es requereixen requisits previs

Objectius

L'objectiu més important de l'assignatura és aconseguir una bona base i adquirir la capacitat de valorar l'estat actual del coneixement científic dels diferents temes de la Biologia Molecular. Es proporcionarà a l'alumne els coneixements científics essencials per a comprendre la funció gènica i les seves implicacions en les bases moleculars de la malaltia.

Competències

 • Reconèixer els fonaments moleculars que expliquen els fenòmens transcripcionales i postranscripcionales en eucariotes en fase adulta i en el seu desenvolupament, així com els principis genètics bàsics que defineixen les bases de l'herència genètica.
 • Reconèixer els conceptes biològics bàsics i el llenguatge propi de les ciències biomèdiques en l'estat de salut.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació adequades al moment.
 • Interpretar resultats experimentals i identificar elements consistents i inconsistents
 • Saber comunicar, fer presentacions i redactar treballs científics.
 • Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.
 • Aplicar el mètode científic.

Resultats d'aprenentatge

En acabar el curs, el/la alumne/a:

 • Coneix les bases moleculars i els mecanismes del flux de la informació genètica i la seva regulació.
 • Coneix els mecanismes d'emmagatzematge i processament de la informació genètica.
 • Resol exercicis i problemes plantejats en li transcurs de l'assignatura
 • Coneix la metodologia bàsica utilitzada en Biologia Molecular
 • Entén els resultats exposats en un article científic de nivell fàcil

Continguts

Tema 1: Introducció a la Biologia Molecular. La Biologia Molecular en Biomedicina.

Tema 2: Evolució molecular de la cèl·lula. Les proteïnes com a màquines.

Tema 3: Estructura i funció dels àcids nucleics.

Tema 4: Composició i estructura de la cromatina.

Tema 5: Biologia molecular del gen.

Tema 6: Replicació del DNA.

Tema 7: Mutació i reparació del DNA.

Tema 8: Transcripció.

Tema 9: Regulació de la transcripció en eucariotes. Epigenètica.

Tema 10: Regulació postranscripcional. Operones.

Tema 11: Traducció.

Tema 12: Regulació de la traducció. Modificacions posttraduccionales.

Tema 13: Control de qualitat de proteïnes y degradació de proteïnes.

Tema 14: El cicle cel·lular.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals (CM): exposició durant 50 minuts d’un tema teòric per part del professor.

Casos Clínics (CC): Plantejament d’una situació real o imaginària. Els alumnes treballen les preguntes formulades en grups reuïts i a classe es discuteixen les respostes. El professor intervé activament i si cal aporta nous coneixements.

Pràctiques (P): Demostració experimental en el laboratori dels conceptes treballats a les classes teòriques. Familiarització amb els recursos experimentals més habituals en un laboratori de bioquímica.

Ensenyament virtual. (EV): Material en línia que l'alumne pot consultar des de qualsevol ordinador, a qualsevol hora i que constribuirá a l'autoaprenentatge de conceptes relacionats amb l'assignatura.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa nota mitjana es calcularà tenint en compte les diferents activitats avaluables que es faràn al llarg del curs:

 • Examen parcial 20%
 • Examen de pràctiques 10%
 • Examen final 60%
 • Casos clínics i activitats de classe 10%


Per a aprovar l'assignatura:

 • Nota > 5 en l'examen final.
 • Nota > 5 en la mitjana de l'assignatura

Bibliografia i recursos

Alberts, B et al. Biología Molecular de la Célula. 6ª edición. Ediciones Omega 2016.

Lodish et al. Biología Celular y Molecular. 7ª edición. Editorial Médica Panamericana S.A. 2016.

C.K. Mathews, K.E. Van Holde y K.G. Ahern (2002) Bioquímica. 3ª Edición. Pearson Educación.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 11/01/2023 A16 14:00h