Universitat Internacional de Catalunya

Biologia Cel·lular II

Biologia Cel·lular II
4
13471
1
Segon semestre
FB
BIOLOGIA
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Es recomana als alumnes consultar els professors al final de cada classe. Per a consultes fora de classe, els estudiants poden enviar un correu electrònic o demanar una cita per correu electrònic al coordinador del curs: Miquel Bosch (miquelbosch@uic.es)

Presentació

Les cèl.lues actuen com petits ordinadors: per tal de sobreviure, han de rebre informació del seu entorn, processar-la, computar-la, i emetre una resposta adecuada. Aquest curs es centra en els mecanismes de la senyalitzación intracel.lular: veurem els processos de percepció de les senyals provinents de les altres cèl.lules... i aprofundirem en les principals rutes internes de processament de la informació, en els seus mecanismes, i en les seves implicacions mèdiques i farmacològiques. La principal eina que té la medicina és la farmacologia, que és precisament el "hackeig" dels receptors i de les rutes de senyalització. La senyalització intracel.lular és, per tant, un de les àrees d'investigació biomèdica més importants per entendre les cèl.lules i per cercar tractaments per gairebé totes les malalties. 

Requisits previs

No hi ha requisit de curs previ; tanmateix, és molt recomanable posseir els conceptes i els coneixements bàsics proporcionats a Biologia Cel·lular I, Bioquímica i Biologia Molecular del semestre anterior.

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és entendre i conèixer les principals rutes de senyalització intracel·lular. L'estudiant ha de comprendre els principis i els mecanismes bàsics de la transmissió, percepció i processament de la informació entre cèl.lules i dins de les cèl.lules; ha de conèixer les principals rutes o vies de senyalització que existeixen a les cèl.lules humanes, els aspectes bioquímics i moleculars associats, la seva implicació en el metabolisme i fisiología humana, en certes patologies, i la seva rellevancia farmacològica.

Competències

  • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestació de la comunicació cel·lular on les funcions cel·lulars.
  • Transmetre de manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat o no especialitzat, els resultats dels projectes de recerca científica i tecnològica i la innovació des del camp de la innovació més avançada, així com els conceptes més importants a partir dels quals es basen.
  • Comprendre, avaluar críticament i saber utilitzar fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar informació científica i sanitària.
  • Poder formular hipòtesis, recollir i avaluar críticament la informació per a la resolució de problemes utilitzant el mètode científic.
  • Capacitat per al pensament crític, la creativitat i l'escepticisme constructiu, centrant-se en la recerca dins de la pràctica professional.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest curs, els estudiants podran:

• Identificar i resumir els principis clau de la senyalització intracel·lular.

• Aplicar els conceptes principals de la senyalització cel·lular per extreure conclusions de la literatura de recerca als estudis de cas.

• Revisar la literatura rellevant per posicionar l‟estudi proposat dins de la investigació existent.

• Elaborar informació de la literatura científica en presentacions científiques orals efectives i informatives.

Continguts

Tema 1. Principis de senyalització intracel·lular. Lligands. Receptors. Rutes.

Tema 2. Receptors acoblats a proteïna G (I). Via de l'AMP cíclic.

Tema 3. Receptors acoblats a proteïna G (II). Vies de l'IP3 i del Ca2+.

Mètode del cas 1. Vies de senyalització - Back to the Past (recerca i preparació)

Mètode del cas 2. Tornada a les presentacions passades (sessió d'habilitats de presentació)

Tema 4. Receptors acoblats a enzims (I). Receptors de tirosina quinasa (RTK). Insulina.

Tema 5. Receptors acoblats a enzims (II). Receptors de Ser/Thr quinasa.

Tema 6. Receptors ionotròpics. Plasticitat sinàptica.

Tema 7. Altres vies de senyalització: Notch, Wnt, TNF, Hedgehog.

Mètode del cas 3. Signal Rewiring - The Street Fighter (sessió interactiva)

Tema 8. Receptors intracel·lulars. NO. Receptors nuclears.

Mètode del cas 4. Selecció clonal i mutació - The Blade Runner (debat/joc de rols)

Mètode del cas 5. Microambient tumoral: The Unusual suspects (recerca i preparació)

Tema 9. Apoptosi. Vies intrínseca i extrínseca.

Mètode del cas 6. Interrogant les vies de senyalització cel·lular - Cluedo (sessió de joc)

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl curs presenta diferents tipus de classes per relacioar la biologia cel·lular teòrica amb la investigació científica bàsica.

Classes magistrals: classes teòriques de 50 minuts.

Mètodes de cas: classes pràctiques. Els alumnes treballen en la tasca assignada en grups reduïts seguits de discussions a classe. Els casos proporcionen una forma rica i contextual d'introduir nous materials i crear oportunitats perquè els estudiants apliquin el material que han après a les classes magistrals.

Educació virtual: material en línia que els alumnes poden consultar des de qualsevol ordinador, en qualsevol moment i que contribueixin a conceptes d'autoaprenentatge relacionats amb l'assignatura.

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assistència a les classss magistrals no és obligatòria. Si s’hi aassisteix, es prega estricte puntualitat. 

L'assistència als mètodes de cas, en principi, no és obligatòria; tanmateix, no assistir-hi comptarà un 0 (zero) per aquella classe específica. Per tant, es requereix que, en cas, d'impossibilitat d'assistència a alguna de les sesssions, es faci arribar una justificació al professor pertinent amb antel.lació suficient. 

L’assistència a classes pràctiques de laboratori SÍ és obligatòria. Si no s'hi pot assistir, es requereix enviar una justificació al coordinador i al professor de pràctiques amb antel.lació. La falta d'assistència sense justificació vàlida significa una suspensió automàtica de l'assignatura. 

Els exàmens seran de tipus test (4 opcions de resposta, on la respostes correcta suma 1 punt, les respostes incorrectes  resten 0.3, i no respondre compta 0 punts)

Per aprovar el curs, l'estudiant ha de obtenir una nota mínima de 5.0 tant en l'examen final com en la nota final de curs.

El curs s’avalua de la manera següent:

Alumnes en primera convocatòria:

· 20% Examen parcial.

· 15% Participació y actitud a les pràctiques i nota de l'examen de pràctiques

· 20% Preparació, participació y actitud en els Mètodes del cas. Es farà la mitja de la nota de cada sessió.

· 45% Examen final.

Alumnes en segona convocatòria: faran un examen al juliol que valdrà un 65% de la nota final i que farà mitjana amb la nota de pràctiques (15%), i preparació dels mètodes del cas (20%) obtinguda en la primera convocatòria. No es comptarà la nota de l'examen parcial.

Alumnes amb dos o més de dues convocatòries esgotades: faran l'examen final de cada convocatòria que valdrà un 65% de la nota final i que farà mitjana amb la nota de pràctiques (15%), i preparació dels mètodes del cas (20%) obtinguda en la primera convocatòria. Sempre que ho desitgin, els alumnes podran repetir l'assistència a les pràctiques i mètodes del cas per obtenir una nova nota.

Bibliografia i recursos

Alberts B, et al. Molecular Biology of the Cell. 6th edition. Garland Science, 2015.

Alberts B. et al., Essential Cell Biology. Fourth edition (2013), or fifth edition (2018). Garland Science.

Lodish H, et al. Molecular Cell Biology. 7th edition Macmillan Learning, 2013 (8th edition, 2016).

Alberts, B et al. Biología Molecular de la Célula. 6ª edición. Ediciones Omega 2016.

Lodish et al. Biología Celular y Molecular. 7ª edición. Editorial Médica Panamericana S.A. 2016.