Universitat Internacional de Catalunya

Microbiologia

Microbiologia
4
13473
1
Segon semestre
FB
BIOLOGIA
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els dubtes es resoldran abans o després de cada classe.

Presentació

La microbiologia és una ciència dedicada a l'estudi d'un amplíssim ventall d'organismes amb els quals convivim i establim diferents graus de relació. Molts d'ells són capaços de generar malalties en humans, molts altres són capaços de produir gran varietat de substàncies amb diferents interessos econòmics i fins i tot permeten l'avanç del coneixement del nostre entorn. 

El plantejament d'aquesta assignatura és proporcionar als alumnes de biomedicina un coneixement general i bàsic dels microorganismes com a éssers vius amb els quals interaccionem. Focalitzarem l'interès en la capacitat d'alguns d'ells per a produir diferents malalties, com identificar-los, evitar-los i, eventualment, tractar-los. A més pretenem proveir coneixement sobre altres capacitats que posseeixen els microorganismes tals com el coneixement de processos bàsics en biologia, processos biotecnològics, industrials i amb important incidència biomèdica i econòmica.

Requisits previs

Es considera indispensable tenir una base important en bioquímica i biologia cel·lular.

Objectius

L'objectiu principal de la present assignatura és posar a la disposició de l'alumne el coneixement, les característiques, les peculiaritats d'una enorme varietat d'organismes amb els quals interaccionem de manera contínua així com els perjudicis i beneficis que ens poden determinar.

Objectius concrets:

 • Classificació i ubicació dels microorganismes dins dels éssers vius
 • Descripció i caracterització dels diferents tipus de microorganismes: bacteris, virus, fongs, protozous, helmints.
 • Exposició de les diferents facetes d'interacció entre humans i microorganismes
 • Descripció de la capacitat dels microorganismes com a agents patògens
 • Avaluació de les eines terapèutiques per al diagnòstic i tractament de les infeccions
 • Coneixement de les tècniques bàsiques de la microbiologia

Competències


L'alumne en acabar l'assignatura tindrà una visió àmplia sobre el món dels microorganismes, la seva diversitat i la seva incidència en la vida humana. Coneixement dels beneficis i els possibles perjudicis sobre ella. A més obtindrà coneixement sobre el maneig dels mateixos i capacitat per a interpretar informació microbiològica essencial per al desenvolupament del seu futur treball com a professional de la salut.

 • Tenir una visió general de la diversitat dels microorganismes i la seva incidència en la vida humana.
 • Reconèixer l'impacte de la microbiologia, la genètica i la bioquímica en la salut humana, així com les eines de diagnòstic emprades en cadascun dels àmbits de la Salut.
 • Reconèixer els aspectes que regeixen l'estat patològic i les seves implicacions a nivell clínic i diagnòstic.
 • Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació adequades al moment.
 • Ser capaç de treballar en equip.
 • Ser capaç de dur a terme un aprenentatge autònom.

Resultats d'aprenentatge

En acabar. l'alumne/a:

 • Coneixerà i comprendrà el món microbià quant a la seva existència, història, diversitat i característiques. 
 • Coneixerà de les malalties infeccioses més comunes produïdes pels diferents tipus de microorganismes 
 • Coneixerà les diferents eines per al control del creixement de microorganismes i de les infeccions que poden causar 
 • Coneixement la importància econòmica i científica dels microorganismes 
 • Coneixerà les tècniques bàsiques de maneig i interpretació de proves microbiològiques

Continguts

Tema 1. Introducció a la microbiologia: Definició i aspectes generals, breu història i importància dels microorganismes.

BACTERIOLOGIA

Tema 2. Generalitats de la cèl·lula procariota. Mida i morfologia. El citoplasma. Regió nuclear. Membrana citoplasmàtica. 

Tema 3. Cobertes i mobilitat: estructura i funció de la paret cel·lular. Càpsules i capes mucoses. Principals mecanismes de mobilitat. 

Tema 4. El genoma procariota: estructura i mida. Material genètic extracromosòmic. Mecanismes de transferència genètica: conjugació, transformació i transducció. 

Tema 5: Creixement microbià. Creixement cel·lular i creixement poblacional. Influència de factors mediambientals sobre el creixement cel·lular. Control de creixement. Diferències entre antisèptics, desinfectants i agents quimioterapèutics. Resistència a antimicrobians. 

Tema 6.  Cocs i bacils Gram positius

Tema 7. Cocs i bacils Gram negatius

Tema 8.  Altres bacteris

VIROLOGIA

Tema 9. Virologia. Característiques dels virus DNA i RNA: morfologia, estructura, cicle vital. Classificació i diversitat.

MICOLOGIA I PARASITOLOGIA

Tema 10.  Característiques dels fongs filamentosos i llevats: morfologia, estructura, metabolisme, reproducció. Principals fongs patògens

Tema 11.  Parasitologia. Característiques dels protozous i els helmints: morfologia, estructura, metabolisme i reproducció

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls recursos docents que emprarem en la present assignatura són els següents:

Classe Magistral (CM): Exposició durant dues hores (amb un descans de 10 minuts) d'un tema teòric per part del professor amb suport àudio-visual basat en presentacions projectades des de l'ordinador. L'alumne disposarà dels continguts amb anterioritat a través de la xarxa informàtica interna.

Mètode del cas (MC): es dividirà la classe en grups i es plantejarà als alumnes diversos temes i/o articles d'actualitat en l'àmbit de la microbiologia. Posteriorment, es discutirà el tema corresponent i s'especificaran quines son les conclusions o aprenentatges adquirits al MC.

Pràctiques (P): Familiarització dels alumnes amb les tècniques bàsiques de treball i manipulació de microorganismes en un laboratori. Demostració en el laboratori d'alguns aspectes plantejats en les classes magistrals. Consolidació mitjançant la pràctica dels aspectes més importants tractats en les classes teòriques.


Documentació “on line” (DO): Determinats continguts, bé per la seva impossibilitat de ser adquirits per altres mitjans, o ben a causa d'un suport eminentment electrònic seran col·locats en una localització accessible per als alumnes des de qualsevol ordinador.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa nota final de l'assignatura es calcularà sumant les notes de: 

 • Participació a classe i actitud: 10%
 • Pràctiques: 10%
 • Resolució de mètodes del cas: 20%
 • Examen final: 60%

S'aplicaran els mateixos criteris per la primera i la segona convocatòria. La nota de participació i actitud a classe es guardaran. No obstant, és possible repetir l'assistència a classe i millorar nota. 

 

Punts generals a tenir en compte sobre el sistema d'avaluació:

 • És necessari obtenir una nota mínima de 5 (sobre 10) a l'examen final per poder aprovar l'assignatura. 
 • El format dels exàmens serà tipus test amb 4 possibilitats de les quals només una serà correcta. Les preguntes no contestades no sumaran ni restaran; cada encert sumarà +1 i cada error restarà -0.25. 
 • Un 10% de las preguntes de l'examen podrien ser conceptes no tractats directament a la classe magistral però que estiguin presents a la bibliografia recomanada, així com a articles discutits, treballs presentats o material virtual. 
 • Per participació a classe s'entén l'aportació d'idees noves i interessants, així com respondre a preguntes plantejades pel professor a classe. 
 • Assistència a classe:
  • Es recomana l'assistència regular a les classes magistrals i mètodes del cas. 
  • L'assistència a les classes magistrals és opcional, però els assistents hauran de seguir les normes indicades pels professors. Per poder avaluar la participació i actitud és obligatori assistir a un mínim de 7 sessions i realitzar les activitats proposades a al sessió. L'expulsió de classe d'un alumne repercutirà negativament a la seva avaluació. 
  • L'assistència als mètodes del cas és opcional. No obstant, per poder ser avaluat és obligatori assistir a un mínim de 4 sessions i realitzar les activitats plantejades. 
  • L'assistència a les pràctiques és obligatòria. 
  • L'ús inadequat d'aparells electrònics com mòbils, tablets o ordinadors portàtils pot comportar l'expulsió de classe. Com us indegut s'entendrà la gravació i difusió dels alumnes o professors durant les classes, així com l'ús dels mateixos amb finalitats lúdiques i no educatives. 


 

Bibliografia i recursos

Brock. Biology of Microorganisms. M.T. Madigan, et al. 15th  Ed. Pearson Education, 2019.

Prescott’s Microbiology. J Willey et al.  10th Ed. McGraw-Hill, 2017.

Medical Microbiology. P.R. Murray et al. 8th. Elsevier, 2016.

Microbiology, a systems approach. M. K. Cowan. 5th Ed. McGraw-Hill, 2018.


Material didàctic