Universitat Internacional de Catalunya

Psicobiologia

Psicobiologia
3
13476
2
Segon semestre
FB
BIOLOGIA
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat

Presentació

En aquest curs obtindreu una comprensió de les bases biològiques i neuronals d’una sèrie de processos psicològics i de comportament. Durant el curs, començarem per examinar els mètodes d’última generació que s’utilitzen per entendre l’activitat cerebral i relacionar-la amb fenòmens psicològics i de comportament. A continuació, aprendrem com s’utilitzen aquests mètodes per sondar les bases biològiques d’una sèrie de funcions cerebrals, incloses la percepció, l’atenció, el son i l’addicció. Finalment, aprendrem com es relacionen els gens tant amb comportaments típics com atípics com amb la base biològica d’estats, com l’estrès i l’ansietat, i també trastorns del neurodesenvolupament.

Requisits previs

Coneixements bàsics del sistema nerviós i endocrí.

Objectius

 • Comprendre com es poden relacionar o explicar fenòmens psicològics o conductuals en termes d’activitat neuronal i circuits neuronals.
 • Comprendre com es pot considerar l’activitat neuronal a diferents escales espacials que van des de grans poblacions de neurones fins a cèl·lules úniques.
 • Comprendre com es poden formar connexions entre els gens i el comportament.
 • Comprendre com els estats cerebrals i els ritmes cerebrals donen lloc a funcions psicològiques específiques.
 • Comprendre la localització i la lateralització en humans de determinades funcions cerebrals.
 • Comprendre en termes biològics com sorgeixen estats psicològics atípics associats a la dependència de drogues, l’estrès, l’ansietat i els trastorns del neurodesenvolupament.

Competències

 • Comprendre la base biològica/neuronal dels processos psicològics i conductuals clau.
 • Transmetre de manera clara i inequívoca a un públic especialitzat o no especialitzat, els resultats de projectes de recerca científica i tecnològica i innovació des de l'àmbit de la innovació més avançada, així com els conceptes més importants en què es basen.
 • Comprendre, avaluar críticament i saber utilitzar fonts dinformació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar informació científica i assistencial.
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recopilar i avaluar críticament informació per resoldre problemes utilitzant el mètode científic.
 • Capacitat per al pensament crític, la creativitat i l'escepticisme constructiu amb enfocament a la recerca dins de la pràctica professional.

Resultats d'aprenentatge

 • Comprendre els principals mètodes utilitzats per mesurar l'activitat cerebral durant processos psicològics concrets.
 • Comprendre com les vies visuals del cervell donen suport a la percepció visual.
 • Comprendre les correlacions biològiques dels estats cerebrals com l'atenció i el son.
 • Comprendre com es poden relacionar els gens amb la funció i el comportament del cervell.
 • Comprendre la localització i lateralització d'algunes funcions cerebrals.
 • Comprendre les bases biològiques dels estats cerebrals com ara l'addicció, l'estrès i l'ansietat.
 • Comprendre les bases biològiques dels principals trastorns del neurodesenvolupament.

Continguts

Unitat 1: Mètodes en Psicobiologia

Unitat 2: Percepció visual

Unitat 3: Estats cerebrals i atenció

Unitat 4: Ritmes cerebrals i son

Unitat 5: Gens i comportament

Unitat 6: Lateralització de la funció cerebral

Unitat 7: Estrès, ansietat i trastorns del neurodesenvolupament

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals: exposició durant 50 minuts d’un tema teòric per part del professorat. S’utilitza suport visual en format PowerPoint per acompanyar les explicacions.

Casos clínics o mètodes del cas (MC): plantejament d’una situació real o imaginària. L’alumnat treballa les preguntes formulades en grups reduïts o en interacció activa amb el professorat i es discuteixen les respostes. El professorat hi intervé activament i, si cal, aporta nous coneixements. En aquestes classes es pot tractar contingut que aprofundeix els temes tractats a classes magistrals o nous temes. Els MC tenen la mateixa importància i el mateix pes de preguntes en l’examen final.

Educació virtual (EV): material en línia situat a la plataforma Moodle que l’alumnat pot consultar des de qualsevol ordinador, a qualsevol hora, i que contribuirà a l’autoaprenentatge de conceptes relacionats amb l’assignatura. El material virtual forma part del contingut de l’assignatura i serà avaluat a l’examen final.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula40% prova parcial, 10% actitud i participació i 50% prova final.

 • 40% - Prova parcial: prova de resposta múltiple. Aquesta prova inclou tota l'assignatura impartida fins a la classe prèvia a la prova.
 • 10% - Actitud i participació a classe. S'avaluarà la participació, la iniciativa i l'actitud durant les classes magistrals.
 • 50% - Prova final: prova de resposta múltiple. Inclou tot el material vist a classe. És imprescindible superar aquesta prova per aprovar l'assignatura.
 • Per aprovar l'assignatura cal obtenir un mínim de 5 a l'examen final

Bibliografia i recursos

Principles of Neural Science. Kandel, Schwartz, Jessell, Siegelbaum y Hudspeth. Editorial McGraw Hill, 2012 (5ª ed.) 

Neuroscience : exploring the brain. Bear, Mark F. Philadelphia : Wolters Kluwer, cop. 2016

Physiology of Behavior (Fundamentos de fisiología de la conducta). Neil R. Carlson, 2010. Madrid : Pearson Educación