Universitat Internacional de Catalunya

Nutrició

Nutrició
3
13477
2
Segon semestre
FB
BIOQUÍMICA I NUTRICIÓ
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els dubtes es resoldran abans o després de classe. 

Presentació

L’assignatura de Nutrició pretén aportar a l’alumnat els fonaments científics de la nutrició humana i, especialment, sensibilitzar-lo sobre la repercussió de les alteracions nutricionals sobre la composició corporal i la fisiologia, tant en l’àmbit cel·lular com orgànic.  

S’estudiaran conceptes bàsics de la nutrició humana i s'aprofundirà en el coneixement d'alguns elements clau per entendre la interacció entre alimentació i fisiologia, com per exemple la disponibilitat i funcions dels nutrients en l’organisme, la modulació de processos metabòlics associada a la dieta, o les necessitats i recomanacions nutricionals tant en diferents etapes de la vida com en algunes patologies associades. Tanmateix, s'abordaran aspectes rellevants i d'actualitat en el camp de les ciències de la nutrició.

Durant el procés docent de l’assignatura es pretén que l’alumnat pugui assolir les competències previstes en el pla d’estudis de la titulació.

Requisits previs

Per poder cursar l’assignatura de Nutrició no són necessaris requisits previs específics, tot i que es recomana tenir nocions bàsiques de fisiologia, endocrinologia, bioquímica i metabolisme.

Objectius

Les objectius principals de l’assignatura de Nutrició són:

 • Conèixer els conceptes bàsics de la nutrició humana i de la composició corporal.
 • Comprendre els principals mecanismes de regulació de la ingesta alimentària i dels requeriments energètics, així com els factors que hi influeixen i les aproximacions per a la seva determinació.
 • Conèixer la distribució recomanada de macro- i micronutrients de la dieta, i integrar les seves funcions principals en l’organisme.
 • Comprendre la relació entre la dieta i la regulació de l’expressió gènica, i amb l’estrès oxidatiu.
 • Conèixer el concepte d’aliments funcionals i transgènics i donar-ne alguns exemples.
 • Proporcionar les bases de la seguretat alimentària i conèixer alguns dels mètodes de conservació dels aliments.
 • Conèixer els canvis en la composició corporal i els requeriments energètics en els diferents estadis fisiològics al llarg de la vida.
 • Conèixer els principis que defineixen una dieta equilibrada i algunes de les eines per a l’avaluació d’una dieta.
 • Entendre les diferents aproximacions per fer una valoració de l’estat nutricional.
 • Conèixer els principis bàsics del concepte de desnutrició i la magnitud del problema.
 • Conèixer algunes patologies relacionades amb la dieta, tant pel que fa a l’al·lèrgia i les intoleràncies com a les malalties associades a la síndrome metabòlica, les seves compilacions i la magnitud del problema.

Competències

 • Reconèixer els conceptes biològics bàsics i el llenguatge propi de les ciències biomèdiques en l’estat de salut.
 • Tenir una visió integral de la nutrició humana y la seva relació amb la malaltia i el benestar, i identificar conceptes erronis difosos en la societat.
 • Tenir un coneiximent fonamentat en bases científiques sobre els mecanismes fonamentals de la digestió d’aliments i la metabolització de nutrients.
 • Desenvolupar i aplicar un coneixement crític per a avaluar diferents tipus de estratègies nutricionals i la seva repercussió sobre el metabolisme.
 • Reconèixer els aspectes generals i específics relacionats amb el camp de la nutrició i l’envelliment.
 • Desenvolupar la capacitat d’organització i planificació adequada al moment.
 • Desenvolupar la capacitat per a la resolució de problemes.
 • Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i síntesi.
 • Ser capaç de portar a terme un aprenentatge autònom.

Resultats d'aprenentatge

En acabar el curs l’alumnat assolirà el coneixement bàsic que es descriu en els objectius de l’assignatura així com les competències detallades.

Continguts

Presentació de la assignatura

Tema 1. La nutrició com a ciència. Conceptes bàsics i nivells d'evidència científica en nutrició.

Bloc 1. Biologia Nutricional

Tema 2. Composició corporal.

Tema 3. Balanç energètic. Regulació de la ingesta i necessitats energètiques de l’organisme.

Tema 4. Macronutrients. Glúcids, Lípids i Proteïnes. Integració metabòlica.

Tema 5. Microcomponents orgànics de la dieta.

Bloc 2. Nutrició Molecular

Tema 6. Alimentació i estrès oxidatiu.

Tema 7. Nutrició i microbiota.

Tema 8. Regulació nutricional de l’expressió gènica.

Bloc 3. Nutrició i Fisiopatologia. 

Tema 9. Nutrició en diferents estats fisiològics. Gestació i lactància. Infància, adolescència i envelliment.

Tema 10. Valoració de l'estat nutricional. Equilibri i desequilibris dietètics; Desnutrició

Tema 11. Patologies associades a la dieta; obesitat.

Bloc 4. Ciència i Tecnologia dels Aliments

Tema 12. Aliments funcionals i aliments genèticament modificats. Seguretat alimentària. 

Bloc 5. Nutrició i Immunitat

Tema 13. Modulació nutricional del sistema immunitari. Alèrgies i intoleràncies alimentàries. 


Les classes les impartirà el professor associat Pau Gama i la professora associada Sílvia Ballesta.

Les classes es faran en català/castellà.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals: exposició durant 50 minuts d’un tema teòric per part del professorat.

Casos clínics o mètodes del cas (MC): plantejament d’una situació real o imaginària. L’alumnat treballarà les preguntes formulades en grups reduïts o amb interacció activa amb el professorat i es discutiran les respostes. El professorat hi intervé activament i, si cal, aporta nous coneixements.

Educació virtual (EV): material en línia que l’alumnat pot consultar des de qualsevol ordinador, a qualsevol hora, i que contribuirà a l’autoaprenentatge de conceptes relacionats amb l’assignatura.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1) Alumnat en primera convocatòria:  

- Resolució de Mètodes del cas: 50 %

- Examen final: 50 %

2) Alumnat en segona convocatòria o posteriors: la nota de resolució de Mètodes del cas es guardarà, tot i que sempre que ho desitgi l’alumnat podrà repetir l’assistència a classe i obtenir una nova nota.

 

Punts generals que cal tenir en compte sobre el sistema d’avaluació:  

1) Assistència a classe:

- L’assistència a les classes magistrals no és obligatòria, però sí recomanable per a fer un bon seguiment de l'assignatura. En qualsevol cas, els assistents s’hauran de regir per les normes que indiqui el professorat.

- L’assistència als mètodes del cas és obligatòria per a poder ser avaluat d’aquesta part de l’assignatura. Només es permetrà la falta a un màxim d'una (1) de les sessions i amb una causa degudament justificada. 

2) Resolució de Mètodes del cas (50%):

- Hi ha programades 5 sessions (1 per cada bloc temàtic). L'alumnat haurà de treballar de forma autònoma (individual o en grups definits) el material proposat al campus virtual per a cada una de les sessions i presentar el document pertinent amb antelació a l'inici d'aquesta.

- Durant cadascuna de les sessions el professor proposarà diferents activitats per a la posada en comú del material treballat de forma autònoma on l'alumnat adquirirà un rol actiu amb la seva participació. Per participació s’entén l’aportació d’idees interessants o el plantejament de qüestions pertinents que ajudin a millorar la qualitat de la sessió.

- Cadascun dels 5 Mètodes del cas treballats té el mateix pes respecte la nota; 20% (10% de la nota final). Per a la seva avaluació es tindrà en compte; 1) l'informe presentat (en el cas de treballs en grup la nota serà grupal), 2) la participació en les activitats proposades, i 3) una avaluació entre iguals mitjançant sistema de rúbriques.

- Els grups de treball per als Mètodes del cas que ho requereixin quedaran definits a l'inici de l'assignatura a criteri del professorat.

3) Examen final (50%):

- L’examen combinarà preguntes de tipus test amb quatre opcions de resposta (4/5 de la nota), on comptarà +1 els encerts i -0,25 els errors, i una pregunta d'integració i desenvolupament de coneixements aplicats (1/5 de la nota). 

- Un 10 % de les preguntes de l’examen podrien ser de conceptes que no s’hagin explicat directament a l’aula però sí treballat de forma autònoma per tal de preparar els mètodes del cas (material bibliogràfic i audiovisual disponible al campus virtual).

- A l’examen final caldrà obtenir un 5 de nota mínima per poder fer mitjana amb les notes d’avaluació contínua (resolució de mètodes del cas). 

4) L’ús indegut d’aparells electrònics, com mòbils, tauletes o ordinadors portàtils, pot comportar l’expulsió de classe. Com a ús indegut s’entén l’enregistrament i la difusió tant de l’alumnat com del professorat durant les diferents lliçons, així com l’ús d’aquests aparells amb finalitats lúdiques i no educatives.

Bibliografia i recursos

 • GIL, A. Tratado de Nutrición. Madrid: Panamericana, 2017.
 • GARROW, J. S.; JAMES, W. P. T.; RALPH, A. Human Nutrition and Dietetics. London: Churchill Livingstone, 2000.
 • GIBNEY, M.J., VORSTER, H.H.; KOK, F.J. Introducción a la Nutrición Humana. Zaragoza: Acribia, 2004.
 • SHILS, M.E.; OLSON, J. A.; SHIKE, M.; ROSS, K. Modern Nutrition in health and disease. Baltimore : Williams and Wilkins, 2006.