Universitat Internacional de Catalunya

Bioestadística

Bioestadística
6
13479
2
Segon semestre
FB
FÍSICA I ESTADÍSTICA
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

L’assignatura de bioestadística està orientada a capacitar als alumnes del Grau de Biomedicina per conèixer els conceptes bàsics de la bioestadística, entendre’ls quan els vegin aplicats i poder aplicar-los per ells mateixos i saber quan fer-ho.

Amb això, els alumnes podran elaborar la part bioestadística d’un projecte d’investigació i valorar de forma crítica els anàlisis realitzats en articles d’investigació al seu camp.

La metodologia emprada en aquesta assignatura consistirà en classes magistrals, mètodes del cas i pràctiques amb ordinador.

Requisits previs

No es requereixen.

Objectius

• Conèixer els conceptes i els mètodes estadístics i epidemiològics bàsics en ciències de la salut.

• Capacitar l’alumnat per realitzar les tècniques de bioestadística bàsiques amb un programari informàtic de bioestadística específic.

• Capacitar l’alumnat per fer una lectura crítica dels articles científics.

Competències

Competències generals

- Treball en equip i responsabilitat.

- Capacitat d'adaptació i presa de decisions.

Competències específiques

- Adquisició d'habilitats per a la lectura crítica de la literatura científica.

- Capacitació de l'alumne per poder formular hipòtesi d'investigació i valorar la informació científica.

 - Capacitació bàsica per desenvolupar projectes d'investigació i presentacions de resultats científics en congressos.

Continguts

1. Introducció. Conceptes bàsics de estadística. El paper de l’estadística en la investigació.

2. Probabilitat. Conceptes bàsics de probabilitat. Variables aleatòries. Principals distribucions de probabilitat.

3. Estadística descriptiva. Descriptiva univariant: taules, estadístics i gràfiques. Descriptiva bivariant.

4. Inferència estadística. Estimadors. Intervals de confiança. Test d’hipòtesis. Inferència univariant.

5. Inferència bivariant. Comparació de mitjanes. Comparació de proporcions. Correlació.

6. Models estadístics. Regressió lineal. Regressió logística. Anàlisis de supervivència.

7. Disseny d’experiments. Dissenys factorials.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa matèria s’impartirà de forma presencial a través de classes teòriques, sessions de problemes y pràctiques amb el ordinador.

La teoria de l’assignatura s’exposarà de forma rigorosa evitant, tanmateix, un excés de formalització, que podria emmascarar el verdader propòsit de l’assignatura: ensenyar els fonaments de l’estadística als biometges. Per aquest motiu, es posarà èmfasi en la claredat conceptual. A més, els alumnes aprendran l’aplicació de aquests conceptes utilitzant un software estadístic.

Activitats formatives

• Classe Magistral, resolució de exercicis y pràctiques de ordenador: 60 h (Presencialitat: 100 %)

• Preparació y realització de activitats avaluables: 30 h (Presencialitat: 0 %)

• Treball autònom d’estudi i realització d’exercicis: 60 h (Presencialitat: 0 %)

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació té tres parts:

1. Avaluació continuada (25%) basada en la presentació de treballs de forma oral y/o escrita.

2. Avaluació mitjançant examen del aprenentatge d’un software estadístic (30%)

3. Avaluació mitjançant examen teòric tipus test (45%).

Per superar l’assignatura l’alumne te que obtenier una nota mitjana de 5 i una puntuació mínima de 4,5 en cadascun dels tres components de l’avaluació de l’assignatura.

Els alumnes que no superin l’assignatura en la convocatòria ordinària disposaran d’una convocatòria extraordinària en el mes de juliol que consistirà en un examen pràctic (30% de la nota) i un examen teòric (70% de la nota). Per als alumnes que hagin aprovat només una de les parts (pràctic i teòric) es conservarà la nota per la convocatòria extraordinària.

Consideracions importants:

Plagi, copiar o qualsevol altre acció que es pugui considerar trampa, suposarà un cero en el apartat de avaluació. Realitzar-ho en els exàmens suposarà el suspens immediat de l’assignatura.

En segona convocatòria no es podrà obtenir la qualificació de "Matrícula de Honor", per lo que la qualificació màxima serà de "Excel·lent".

No s’acceptaran canvis en el calendari, dates de exàmens o en el sistema de avaluació.

Els estudiants de intercanvi (Erasmus i altres) o repetidors estaran sotmesos a les mateixes condicions que la resta d’alumnat.

Bibliografia i recursos

Bibliografia bàsica

Martínez-González MA, Sánchez-Villegas A, Faulín Fajardo FJ. “Bioestadística amigable”.

Peña D. “Fundamentos en Estadística”.

Sentís J, Pardell H, Alentà H, Cobo Valeri E, Canela i Soler J. Manual de bioestadística.

Daniel W. “Bioestadística: base para el análisis de las ciencias de la salud”.

Cobo E, Muñoz P, González JA, Bogorra J. “Bioestadística para no estadísticos: principios para interpretar un estudio científico”.

Box GEP, Hunter WG, Hunter JS. “Estadística para investigadores: introducción al diseño de experimentos, análisis de datos y construcción de modelos”.

Davies, TM. “The book of R. A first course in programming and statistics”.