Universitat Internacional de Catalunya

Estructura i Funció dels Sistemes d'integració: Nerviós i Endocrí

Estructura i Funció dels Sistemes d'integració: Nerviós i Endocrí
6
13480
1
Primer semestre
OB
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

L'assignatura “Estructura i funció dels sistemes d'integració: nerviós i endocrí” ens permet conèixer com es regulen les activitats corporals mitjançant impulsos nerviosos i secrecions hormonals, contribuint al manteniment de l'homeòstasi corporal. La descripció de les vies sensitives i motores ens permetrà comprendre com es transmeten els impulsos cap a la medul·la i l'encèfal, i des d'allí cap als músculs i glàndules. També estudiarem la part del sistema nerviós que opera sense control voluntari, el sistema nerviós autònom, per a concloure amb els sistemes de protecció i regulació dels òrgans interns mediada per aquest mateix sistema. Coneixerem també com es perceben conductes i records, i com es realitzen els moviments voluntaris. Comprendrem l'organització general del sistema endocrí: les característiques estructurals, generals i específiques de les glàndules endocrines; l'estructura molecular de les diferents hormones i els mecanismes implicats en la seva producció, transport, metabolisme, i regulació, així com els efectes fisiològics de les diferents hormones.

Requisits previs

Coneixements de química/bioquímica i biologia molecular de batxillerat

Objectius

 1. Conèixer l'estructura, l'organització i funcions del sistema nerviós. Conèixer els senyals elèctrics i químiques de les neurones i com aquestes es transmeten en les sinapsis.
 2. Identificar i descriure la morfologia del sistema nerviós central i autònom.
 3. Conèixer la composició i funció del sistema nerviós autònom i del sistema neuro-endocrí.
 4. Conèixer l'estructura, l'organització i les funcions del sistema endocrí. 
 5. Conèixer les diferents hormones així com les seves diferents funcions, regulació i mecanismes d'acció en els diferents òrgans.

Competències

 • Reconèixer l'anatomia, fisiologia i histologia dels òrgans i sistemes del cos humà en les diferents etapes de la vida i en els dos sexes, donant especial èmfasi a la comprensió integral de l'envelliment.
 • Reconèixer els conceptes biològics bàsics i el llenguatge propi de les ciències biomèdiques en l'estat de salut.
 • Reconèixer conceptes bàsics de diferents àmbits vinculats a les ciències biomèdiques.
 • Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació adequades al moment.
 • Desenvolupar la capacitat per a la resolució de problemes.
 • Ser capaç de treballar en equip.
 • Ser capaç de dur a terme un aprenentatge autònom.
 • Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.
 • Usar internet com a mitjà de comunicació i com a font d'informació
 • Reconèixer els aspectes generals i específics relacionats amb el camp de la nutrició i envelliment.
 • Interpretar resultats experimentals i identificar elements consistents i inconsistents.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

Resultats d'aprenentatge

Durant el curs l'alumne ha d'adquirir els coneixements bàsics sobre el sistema nerviós (central, perifèric, i autònom), i conèixer l'estructura macroscòpica i microscòpica dels seus components. Haurà de poder identificar els circuits i mecanismes responsables de diferents funcions fisiològica, així com la integració de senyals dins de mateix. L'alumne també haurà d'adquirir els coneixements necessaris sobre el sistema endocrí, la seva estructura i les seves diferents funcions. Haurà de conèixer les diferents hormones, els seus mecanismes de producció, de regulació, i d'acció al nivell dels teixits diana, així com conseqüències de la seva desregulació.

Continguts

Tema 1 El Telencèfal

Tema 2 El Diencèfal

Tema 3 El tronc de l'encèfal

Tema 4 El cerebel

Tema 5  Anatomia de la medul·la espinal

Tema 6 Plexes i nervis cranials

Tema 7  Cèl·lules nervioses: neurones i glia

Tema 8 Funcions de les cèl·lules de la glia

Tema 9 Canals iònics

Tema 10 Sinapsi i Neurotransmisió

Tema 11 Sistemes simpàtic i parasimpàtic

Tema 12  Receptors sensorials i mecanismes de transducció

Tema 13 Quimiocepció. El gust i l'olfacte

Tema 14 L'oïda i l'ull humà

Tema 15 Control motor

Tema 16 El llenguatge

Tema 17 Emoció i Motivació

Tema 18 Son i vigília

Tema 19 Aprenentatje i memòria

Tema 20 Les hormones

Tema 21 Sistema hipotàlamhipofisari

Tema 22  La glàndula suprarenal

Tema 23 Hormones pancreàtiques

Tema 24 Hormones tiroïdals

Tema 25 Hormones implicades en el metabolisme del calci i del fosfat

Tema 26 Eix gonadal

Tema 27 Diferenciació sexual de la conducta

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals (CM): exposició durant 120 minuts d’un tema teòric per part del professor.

Mètodes del cas (MC): Plantejament d’una situació real o imaginària. Els alumnes treballen les preguntes formulades en grups reuïts i a classe es discuteixen les respostes. El professor intervé activament i si cal aporta nous coneixements.

Pràctiques (P): Demostració experimental en el laboratori dels conceptes treballats a les classes teòriques. Familiarització amb els recursos experimentals més habituals en un laboratori de bioquímica.

Ensenyament virtual. (EV): Material en línia que l'alumne pot consultar des de qualsevol ordinador, a qualsevol hora i que constribuirá a l'autoaprenentatge de conceptes relacionats amb l'assignatura.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAlumnes en primera convocatòria: 25% prova parcial, 5% avaluació de les pràctiques, 5% actitud i participació, 45% prova final i 20% treballs i avaluacions dels mètodes del cas i participació en aquestes classes.

 • 25% - Dues proves parcials (12'5% cadascuna): proves tipus test de resposta múltiple. Aquesta prova inclou tota la matèria impartida fins a la classe anterior a la prova.
 • 5% - Prova pràctica. A l'alumne que no superi aquesta prova no se li avaluarà l'examen final.
 • 5% - Actitud i Participació en classe. Es valorarà la participació, la iniciativa i la disposició envers la classe i les tasques assignades.
 • 45% - Prova final: prova tipus test de resposta múltiple. Inclou tota la matèria vista en classe i els continguts recomanats en la bibliografia. És imprescindible superar-ho per a superar l'assignatura.
 • 20% - Avaluació dels mètodes del cas: els alumnes seran avaluats de forma continuada. Aquest tipus d'avaluació inclou control d'assistència, resolució dels mètodes del cas, exposició en classe i examen tipus test.

Per a aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir un mínim de 5 en l'examen final.

Alumnes en segona convocatòria: faran un examen al juliol que valdrà un 65% de la nota final i que farà mitjana amb la nota de pràctiques (15%), i preparació dels mètodes del cas (20%) obtinguda en la primera convocatòria. No es comptarà la nota dels examens parcials (a no ser que l'alumne ho demani).


Alumnes amb dos o més de dues convocatòries esgotades: faran l'examen final de cada convocatòria que valdrà un 65% de la nota final i que farà mitjana amb la nota de pràctiques (15%), i preparació dels mètodes del cas (20%) obtinguda en la primera convocatòria. Sempre que ho desitgin, els alumnes podran repetir l'assistència a les pràctiques, mètodes del cas i les proves parcials per obtenir una nova nota. Cal comunicar-ho al coordinador amb antel.lació.

Bibliografia i recursos

 • Principles of Neural Science. Kandel, Schwartz, Jessell, Siegelbaum y Hudspeth. Editorial McGraw Hill, 2012 (5ª ed.) **
 • The Neuron: Cell and Molecular Biology. Levitan and Kaczmarek. Oxford Univeristy Press 2002 (3rd ed) **
 • Neurociencia. Dale Purves. ISBN: 978-8498357547. Editorial Panamericana, 2016 (5ª Edición).
 • Williams Tratado de Endocrinología. Wilson, Foster, Kronenberg, Larsen. ISBN: 978-8491131014. Editorial Elsevier, 2017 (13ª ed.)
 • Tratado de Fisiología médica. Guyton y Hall. ISBN: 9781455770052. Editorial Elsevier, 2016 (13ª ed.)
 • Berne y Levy Fisiología. Koeppen y Staton. ISBN: 978-8491132585. Editorial Elsevier, 2018 (7ª ed.)
 • Sobotta Histología. Welsch. ISBN: 978-6077743910. Editorial Panamericana 2014 (3ª ed.)

** molt recomanables.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 09/01/2023 A16 14:00h