Universitat Internacional de Catalunya

Immersió a la Biomedicina

Immersió a la Biomedicina
4
13481
1
Primer semestre
OB
HABILITATS ORIENTADES A LA PROFESSIÓ
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els dubtes es resoldran presencialment o per videoconferència amb el professorat corresponent. No es respondran dubtes per correu electrònic.

Presentació

L'entorn de les Ciències Biomèdiques és ric i ofereix la possibilitat de desenvolupar habilitats que transversals al coneixement de la Biologia i la Patologia, en un gran nombre de diferents àrees professionals.

Dins de l'àmbit de les Ciències Biomèdiques, la recerca és la sortida professional més triada pels estudiants. Però existeixen altres opcions com la indústria farmacèutica o biotecnològica, la gestió de la recerca, les anàlisis clíniques, la divulgació científica, o la docència.

Amb la intenció d'anar més enllà del coneixement fonamental que un professional de les Ciències Biomèdiques ha d'adquirir, en aquesta assignatura es presentaran totes les sortides professionals disponibles, perquè l'estudiant les conegui des dels inicis de la carrera i pugui contemplar-les i integrar-les en la configuració del seu perfil professional.

D'altra banda, també s'oferiran una sèrie d'eines que permetran a l'estudiant treure el màxim profit tant de les activitats docents que realitzaran en el transcurs de la titulació, com del desenvolupament professional que arribarà després de l'obtenció del títol.

Requisits previs

No són necessaris.

Objectius

L'assignatura té dos objectius principals:

1) Oferir als estudiants eines que:
 • Permeten una comunicació i divulgació eficaç.
 • Ajuden en la gestió de conflictes interpersonals i afavoreixen el treball en equip.
 • Faciliten l'establiment d'objectius i l'estratègia per a la seva consecució.

2) Conèixer les sortides professionals de les Ciències Biomèdiques.  

Competències

 • Comprendre els elements essencials de la professió de biomedicina.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Ser capaç de treballar en equip.
 • Tenir la capacitat de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals.

Resultats d'aprenentatge

En acabar l'assignatura, el/la alumne/a:

 • Coneix les sortides professionals principals de les Ciències Biomèdiques.

 • Coneix altres sortides professionals de l'àmbit de les Ciències Biomèdiques.

 • Entén la dinàmica i configuració de l'optativitat de la titulació oferta per la UIC.

 • Coneix tècniques que faciliten una comunicació i divulgació eficaç.

 • S'ha familiaritzat amb la gestió de conflictes interpersonals.

 • Entén la importància d'un correcte establiment d'objectius per afavorir la seva consecució.

Continguts

Bloc I: Eines de comunicació oral.

Bloc II: Sortides professionals de les Ciències Biomèdiques.

Bloc III: El treball en grup: gestió de conflictes interpersonals.

Bloc IV: Mindfulness i consecució d'objectius.

Bloc V: Projecte de divulgació científica.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes metodologies docents que conté aquesta assignatura són:

Classes magistrals: exposició d'un tema teòric per part del professor.

Mètodes del cas: plantejament d'una situació real o imaginària. Els alumnes treballen les preguntes formulades en grups reduïts i en classe es discuteixen les respostes. El professor intervé activament i si fa falta aporta nous coneixements.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1) Alumnat en primera convocatòria: 

Per a obtenir la nota final de l'assignatura s'avaluarà una presentació oral, un examen tipus test i la presentació d'un projecte sobre divulgació científica. El pes de cadascuna d'aquestes avaluacions sobre la nota final, serà el següent:


* Presentació oral: 20%

* Examen tipus test: 30%

* Projecte sobre divulgació científica: 50%

 

Per aprovar la primera convocatòria és obligatori treure un mínim de 5 tant al projecte de divulgació científica com a l'examen tipus test i la mitja de les 3 avaluacions ha de ser igual o superior a 5.

 

2) Alumnat en segona convocatòria: 

L'alumnat haurà de repetir l'examen y/o el projecte de divulgació, en cas d'haver obtingut menys d'un 5 en les respectives avaluacions.

Examen tipus test: es farà un altre examen tipus test, de característiques semblants al de primera convocatòria.

Projecte de divulgació científica: s'haurà de fer el mateix projecte però en un format diferent. Els professors de l'assignatura avaluaran el projecte que podrà obtenir un màxim de 7.

Per aprovar la segona convocatòria és obligatori treure un mínim de 5 tant al projecte de divulgació científica com a l'examen tipus test i la mitja de les 3 avaluacions ha de ser igual o superior a 5.

 

3) Alumnat en tercera i cinquena convocatòria: 

Haurà de repetir el projecte de divulgació en un nou grup i tornar a realitzar l'examen tipus test. La nota de la presentació de sortides laborals es guardarà.

La ponderació i normes d'aquestes convocatòries són les mateixes que per a la primera convocatòria.

 

4) Alumnat en quarta i sisena convocatòria: 


La ponderació i normes d'aquestes convocatòries són les mateixes que per a la segona convocatòria.


Per a aprovar l'assignatura és obligatori realitzar cadascuna de les avaluacions plantejades i treure un mínim de 5 a l'examen tipus test.

Bibliografia i recursos

No hi ha una font bibliogràfica específica per a treballar els diferents blocs d'aquesta assignatura. Els professors de cada bloc recomanaran diferents fonts bibliogràfiques o aportaran el material en format power point.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 16/12/2022 I3 10:00h