Universitat Internacional de Catalunya

Patologia Cel·lular i Molecular

Patologia Cel·lular i Molecular
4
13482
1
Segon semestre
OB
BASES DE LA PATOLOGIA
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els dubtes es resoldran abans o després de classe. Per a resoldre dubtes no presencials s’utilitzaran les videoconferències.

Presentació

La patologia, encarregada de l’estudi dels canvis estructurals, moleculars i funcionals de cèl·lules, teixits i òrgans, ens permet entendre les causes que subjeuen en els diferents processos de malaltia.

Abans de veure la fisiopatologia dels diferents sistemes, és imprescindible poder conèixer els canvis en els camps cel·lular i molecular que donaran lloc a una determinada patologia sistèmica. L’assignatura està dissenyada per adquirir els coneixements sobre la base molecular i cel·lular que defineix la patologia, així com els principis i tipus de mecanismes fonamentals en les respostes de les cèl·lules a l’estrès, les tècniques per estudiar aquests aspectes i els últims avanços en aquest camp específic de la biomedicina.

Requisits previs

Coneixements bàsics sobre bioquímica, biologia cel·lular i biologia molecular.

Objectius

L’objectiu d’aquesta assignatura és que, en finalitzar, l’alumnat comprengui els principals processos moleculars i cel·lulars que governen l’estat patològic.

Resultats d'aprenentatge

En acabar el curs, l’alumnat:

Adquireix una visió integrada en l’àmbit molecular, estructural i funcional de les estructures cel·lulars en relació amb la patologia humana.
Identifica les característiques dels teixits en el terreny cel·lular i molecular en les diferents situacions de lesió, adaptació i mort cel·lular.

Continguts

TEMA 1: Introducció a la patologia molecular i cel·lular; Principis bàsics de la histologia, teixit epitelial, teixit connectiu lax i dens i teixits especialitzats.

TEMA 2: Alteracions genètiques i epigenètiques al desenvolupament de patologies.

TEMA 3: Alteracions a la comunicació cel·lular al desenvolupament  de patologies.

TEMA 4: Lesió cel·lular: causes  i mecanismes.

TEMA 5: Respostes a l’estrés cel·lular: adaptació cel·lular.

TEMA 6: Respostes a la lesió cel·lular: Alteracions subcel·lulars I i II.

TEMA 7: Respostes a la lesió cel·lular: Inflamació

TEMA 8: Reparació i regeneració

TEMA 9: Conseqüències de l’acumulació de lesions cel·lulars: Mort cel·lular i càncer.

TEMA 10: Conseqüències de l’acumulació de lesions cel·lulars: envelliment i senescència

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaModalitat totalment presencial a l'aula

Classes magistrals: exposició durant 50 minuts d'un tema teòric per part del professor. S'utilitza suport visual en format power pointper a acompanyar les explicacions.

Casos clínics o mètodes del cas (MC): Plantejament d'una situació real o imaginària. Els alumnes treballen les preguntes formulades en grups reduïts o en interacció activa amb el professor i es discuteixen les respostes. El professor intervé activament i si fa falta aporta nous coneixements. En aquestes classes pot tractar-se contingut que aprofundeix els temes tractats en classes magistrals o nous temes. Els MC tenen la mateixa importància i el mateix pes de preguntes en l'examen final.

Educació virtual (EV): Material en línia situat en la plataforma Moodle que l'alumne pot consultar des de qualsevol ordinador, a qualsevol hora i que contribuirà a l'autoaprenentatge de conceptes relacionats amb l'assignatura. El material virtual forma part del contingut de l'assignatura i serà avaluat en l'examen final.

Pràctiques de Laboratori (PL): Sessions pràctiques on es treballen tècniques experimentals relacionades amb el temari treballat en les classes teòriques. Familiarització amb els recursos experimentals més habituals en un laboratori de Bioquímica. L'assistència és obligatòria i el contingut de les sessions pràctiques s'avaluarà directament en l'examen final.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaModalitat totalment presencial a l’aula

 1)     Alumnes en primera convocatòria:  

  • Participació a classe: 5 %
  • Examen parcial: 20%
  • Resolució de mètodes del cas: 15%
  • Pràctiques de laboratori: 10%
  • Examen final: 50% 

 

2)     Alumnes en segona convocatòria: mateixos criteris que en la primera convocatòria. 

 

3)     Alumnes repetidors: la nota de l'avaluació continuada (participació, mètodes del cas, pràctiques) es guardarà, tot i que sempre que ho desitgin, l’alumnat podrà repetir l’assistència a classe i obtenir una nova nota. La nota del parcial no es guardarà.

 

Punts generals a tenir presents sobre el sistema d'avaluació:

1)    A l’examen final s’ha d’obtenir com a mínim un 5 per poder fer mitja amb les notes d'avaluació continuada (mètodes del cas, actitud i parcial). Els exàmens seran de tipus test amb 4 opcions,  els encerts comptaran +1 i els errors, –0,25. V o F i de respostes curtes. Contemplaran els continguts de les classes magistrals, mètodes del cas i pràctiques del laboratori.

2)    A l’inici de les pràctiques de laboratori l'alumnat realitzarà un test que contempla els continguts de la sessió que desenvoluparan. En finalitzar l’activitat pràctica, l’alumnat haurà d’entregar un informe del treball de laboratori, a nivell d’operacions realitzades a la sessió i a nivell dels resultats obtinguts en la mateixa. Per tant, el 10% de pràctiques de laboratori serà la mitjana dels tests a l’inici de la sessió i els informes generats a cada laboratori.

 

3)    El desenvolupament dels mètodes del cas serà de manera grupal (aquests grups es mantindran estables durant tot el curs). En finalitzar la sessió, cada grup haurà d’elaborar un informe amb el desenvolupament de l’activitat que se li ha assignat o l'alumnat realitzarà un test (individual) que contingui els continguts de els informes generats. Per tant, el 15% destinat a la resolució de mètodes del cas, serà la mitjana dels tests o els informes generats.

 

Assistència a classe:

  • Es recomana l’assistència regular a les classes magistrals i mètodes del cas.
  • L’assistència a les classes magistrals no és obligatòria, però els assistents hauran de seguir les normes que indiquin els mestres. L’expulsió d’un alumne de la classe magistral o mètode del cas, repercutirà negativament en les avaluacions continuades.
  • L’assistència a les pràctiques de laboratori és obligatòria i els alumnes han d’assistir en els grups assignats. L’expulsió d’un alumne de l’aula de laboratori significarà la suspensió automàtica de la matèria.
  • L’assistència a mètodes del cas és opcional. Per poder ser avaluat d’aquesta part de la matèria és obligatori assistir a un mínim de 5 sessions i realitzar les activitats proposades en la sessió.

 

En la concessió de les Matrícules d’Honor, entre els candidats es tindrà especial consideració la seva participació i implicació en les diferents metodologies de la matèria, així com el respecte per les normes bàsiques.

L’ús inadequat d’aparells electrònics com telèfons mòbils, tabletes o ordinadors portàtils pot comportar l’expulsió de classe. Es considera ús inadequat la gravació i difusió tant dels alumnes o mestres durant les classes, així com l’ús d’aparells amb finalitats lúdiques i no educatives.