Universitat Internacional de Catalunya

Biomedicina Integrada I

Biomedicina Integrada I
4
13484
1
Segon semestre
OB
BIOMEDICINA INTEGRADA
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

L'assignatura Biomedicina Integrada I forma part d'un bloc d'assignatures situades en el segon semestre dels tres primers cursos. Aquestes assignatures pretenen, com el seu nom indica, integrar els conceptes que s'han treballat en cada curs corresponent, resolent un problema bàsic, clínic o tècnic mitjançant la posada en comú dels conceptes que s'han rebut fins al moment. Cadascuna de les Biomedicines Integrades del pla d'estudis té una metodologia i unes activitats docents específiques. Alhora, els alumnes de cada curs interactuen entre si en comunicacions científiques en les que uns son ponents evaluats i els altres membres evaluadors. 

Requisits previs

Coneixements de bioquímica, biologia molecular i cel·lular, estructura i funció del sistema nerviós i endocrí, genètica, microbiologia i bases de la patologia.

Objectius

L'assignatura Biomedicina Integrada I té dos objectius troncals:

1) Treballar de manera autònoma, problemes de l'àmbit de la Biomedicina en grups reduïts, integrant els conceptes explicats en les assignatures del primer curs. La resolució es presentarà oralment.

2) Treballar al llarg del curs un article de recerca i acabar presentant els resultats en format poster.

Competències

 • Reconèixer els conceptes biològics bàsics i el llenguatge propi de les ciències biomèdiques en l'estat de salut.
 • Tenir una visió integral de l'estructura i funció de la cèl·lula, així com la comunicació intra i extracel·lular i la seva regulació a través de les principals rutes de senyalització cel·lular, en l'individu adult i en desenvolupament.
 • Reconèixer els fonaments moleculars que expliquen els fenòmens transcripcionales i postranscripcionales en eucariotes en fase adulta i en el seu desenvolupament, així com els principis genètics bàsics que defineixen les bases de l'herència genètica.
 • Aplicar els principis de la química orgànica i la bioquímica en l'estudi de l'estructura i funció de biomolècules i el seu metabolisme.
 • Integrar els conceptes bàsics relacionats amb el camp de la biomedicina tant a nivell teòric com experimental.
 • Tenir una visió general de la diversitat dels microorganismes i la seva incidència en la vida humana.
 • Desenvolupar la capacitat per a la resolució de problemes.
 • Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació adequada al moment.
 • Saber comunicar, fer presentacions i redactar treballs científics.
 • Ser capaç de treballar en equip.
 • Ser capaç de dur a terme un aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

Els resultats d'aprenentatge que es requeriran als estudiants es vincularan amb les competències seleccionades en cada cas. Entre altres, el/la alumne/a:

 • Integra els coneixements bàsics i clínics en un mateix context.
 • Desenvolupa les competències genèriques bàsiques.
 • Utilitza els conceptes apresos en el curs per a interpretar un article i presentar-lo a públic especialitzat, en format pòster.
 • Integra els conceptes biomèdics per a resoldre qüestions i problemes teòrics i pràctics relacionats amb les ciències de la salut.
 • Comprèn i avalua amb esperit crític, articles científics originals i de revisió en el camp de la biomedicina, i és capaç de defensar els resultats enfront d'un públic especialitzat

Continguts

Pòsters: la temàtica triada aquest any són articles relacionats amb neurobiologia.

Sessions de casos clínics: abastaran coneixements de totes les assignatures impartides fins al moment.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCasos clínics o mètodes del cas (MC): Plantejament d'una situació real o imaginària. Els alumnes treballen les preguntes formulades en grups reduïts o en interacció activa amb el professor i es discuteixen les respostes. El professor intervé activament i si fa falta aporta nous coneixements.

Tutoria acadèmica grupal: activitat tutorial realitzada en grups petits per a promoure la reflexió i l'orientació a la millora i desenvolupament de la comunicació mitjançant pòster.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl total de la nota es calcularà sobre la base de les següents ponderacions:

Alumnes en primera convocatòria:

 • Presentació de pòster: 50%. D'aquesta nota: (a) 50% correspondrà al contingut de l'explicació, (b) 20% a l'habilitat de respondre preguntes usant el llenguatge científic apropiat (c) 10% a l'habilitat d'ajustar-se al temps estipulat (d) 10% a l'ús adequat del llenguatge no verbal i (e) 10% al disseny del poster
 • Mètodes del cas: 20%
 • Examen final tipus test: 20% 
 • Assistència i llenguatge a les metodologies proposades: 10%Alumnes en segona convocatòria: realitzaran una prova escrita sobre l'article treballat en el qual hauran d'obtenir un 5 per a poder aprovar i fer mitjana amb la resta de notes.

Alumnes repetidors: la nota de l'avaluació continuada (mètodes del cas i sessions de poster) es guardaran. Sempre que ho desitjin, els alumnes podran repetir l'assistència a classe i obtenir una nova nota. 

 

Punts generals a tenir en compte sobre el sistema d'avaluació: 

1) L'assistència a les tutories de posters és obligatòria. Per tenir la nota d'aquesta part de l'assignatura és necessari assistir a un mínim de 2 sessions grupals de 4. L'assistència a les sessions de preparació de la defensa del pòster (3 sessions) és obligatòria.

2) L'assistència als MCs és obligatòria. Per tenir la nota d'aquesta part de l'assignatura és necessari assistir a un mínim de 7 de les 9 sessions.

3) Els alumnes participaran com evaluadors de presentacions orals que faran els companys d'altres de les biomedicines integrades. La participació a l'activitat d'avaluació és obligatòria. 

4) La participació a classe es valorarà positivament, podent suposar un increment del 10% de la nota.

5) Per a aprovar l'assignatura és obligatori realitzar cadascuna de les avaluacions plantejades.

6) Per a poder aprovar l'assignatura i fer mitjana amb les notes de totes les avaluacions, s'haurà d'obtenir un 5 de nota mínima en la presentació del pòster i també a l'examen final.

7) L'ús indegut d'aparells electrònics com a mòbils, tablets o ordinadors portàtils pot comportar l'expulsió de classe. Com a ús indegut s'entén l'enregistrament i difusió tant dels alumnes o professors durant les diferents sessions.

8) Per participació en classe s'entén l'aportació d'idees interessants o el plantejament de qüestions pertinents que ajudin a millorar la qualitat de la sessió.

9) L'examen serà de tipus test amb 4 opcions de resposta, comptant +1 els encerts i -0.25 els error

10) Respecte a la concessió de les Matrícules d'Honor, entre els candidats es tindrà especial consideració la seva participació i implicació en les diferents metodologies de l'assignatura, així com el respecte per les normes bàsiques.


·         Presentación de póster: 50%. De esta nota: (a) 50% corresponderá al contenido de la explicación, (b) 20% a la habilidad de responder preguntas usando el lenguaje científico apropiado, (c) 10% a la habilidad de ajustarse al tiempo estipulado, (d) 10% al uso adecuado del lenguaje no verbal y (e) 10% al diseño del poster. 

·         Métodos del caso: 20%

·         Examen final tipo test: 20%

·         Asistencia y lenguaje en las metodologías propuestas: 10%

 

Bibliografia i recursos

La bibliografia serà específica per a cada cas treballat i s'indicarà en cada sessió.