Universitat Internacional de Catalunya

Estructura i Funció: Sistema Digestiu i Reproductor

Estructura i Funció: Sistema Digestiu i Reproductor
6
13485
2
Primer semestre
OB
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els dubtes es resoldran abans o després de classe. 

En cas necessari, contactar amb el coordinador de l'assignatura:

Dr. Jacobo Rodríguez Sanz (jrodriguezs@uic.es)

Presentació

L'objectiu d'aquesta assignatura segueix la línia de l'plantejament de les assignatures d'Estructura i Funció que ofereix la UIC i es basa en explicar l'anatomia, fisiologia i histologia de l'aparell digestiu i de l'aparell reproductor. D'una banda, la funció reproductora humana permet la perpetuació de la seva espècie i l'establiment de les condicions necessàries per a la supervivència de la progènie durant la primera etapa de la vida. A la primera part d'aquesta assignatura s'introdueixen les bases anatòmiques i la funció reproductora humana en tots dos sexes, els canvis materns que ocorren com a conseqüència de l'embaràs, les principals fites de el desenvolupament embriològic i fetal i els mecanismes responsables de el part i la lactància. D'altra banda, l'organisme humà necessita una diversitat de nutrients per regenerar les seves estructures i obtenir energia i en la segona part d'aquest curs s'oferiran els conceptes clau per entendre els mecanismes d'ingesta, digestió i absorció d'aliments.

Requisits previs

Coneixements bàsics sobre bioquímica, biologia cel·lular i biologia molecular.

Objectius

Entendre l’anatomia, la histologia i la fisiologia dels sistemes reproductor i digestiu.

Competències

Reconèixer l'anatomia, fisiologia i histologia dels òrgans i sistemes del cos humà en les diferents etapes de la vida i en els dos sexes, donant especial èmfasi a la comprensió integral de l'envelliment.

Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació adequada al moment.

Desenvolupar la capacitat per a la resolució de problemes.

Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi.

Saber comunicar, fer presentacions i redactar treballs científics.

Ser capaç de dur a terme un aprenentatge autònom.

Resultats d'aprenentatge

En acabar el curs, l’alumnat hauria de:

  • Reconèixer microscòpicament els principals teixits implicats en la funció digestiva i reproductiva.
  • Conèixer la forma, l’estructura i les funcions dels aparells digestiu i reproductor del cos humà.

Continguts

BLOC I: SISTEMA REPRODUCTOR A) ESTRUCTURA DEL SISTEMA REPRODUCTOR - ESTRUCTURA macroscòpica: Aparell reproductor masculí: testicle i bossa escrotal. Vies espermàtiques, pròstata, penis. Aparell reproductor femení: ovaris, trompes i úter, vagina. Mama. - ESTRUCTURA MICROSCÒPICA o Sistema reproductor masculí. Testicle i epidídim. Conductes excretors, pròstata i penis. o Sistema reproductor femení Vagina, úter, ovari i mama. o Embaràs: mama i placenta. B) FUNCIÓ DEL SISTEMA REPRODUCTOR 1. Reproducció sexual. Determinació i diferenciació sexuals. Determinació sexual. Diferenciació sexual masculina i femenina: factors implicats. Fenotip i identitat sexual. Alteracions de la diferenciació sexual. 2. Funció testicular i ovàrica. Funció testicular: espermatogéneis. Regulació. Funció ovàrica: ovogènesi. Regulació de l'cicle ovàric. Cicle uterí. 3. Resposta sexual. Fecundació i implantació. Fases de la resposta sexual. Reflex de l'erecció. Ejaculació. Bases neurològiques de la conducta sexual. 4. Funció de les hormones sexuals. Tipus d'hormones esteroidees. Mecanismes d'acció. Cronologia de el desenvolupament sexual: pubertat i Pausias. 5. Embaràs, part i lactància. Fertilització i implantació. Funcions de la placenta. Canvis materns associats a l'embaràs. BLOC II: SISTEMA DIGESTIU A) ESTRUCTURA DEL SISTEMA DIGESTIU - ESTRUCTURA macroscòpica: Abdomen i pelvis. Boca, faringe, esòfag, estómac, intestí prim, còlon i recte. Fetge. Pàncrees. - ESTRUCTURA MICROSCÒPICA: Boca i glàndules salivals. Esòfag i estómac. Intestí prim i intestí gros. Fetge i pàncrees. B) FISIOLOGIA DEL SISTEMA DIGESTIU 1. Activitats motores de el tub digestiu. Funcions de l'tub digestiu. Masticació, deglució i trànsit esofàgic. Activitat motora de l'estómac. Activitat motora de l'intestí prim. Activitat motora de l'còlon. Vòmit. 2. Activitats secretores de el tub digestiu. Secreció salival. Secreció gàstrica. Secreció pancreàtica. Secreció biliar. Secreció intestinal. 3. Digestió i absorció. Digestió i absorció d'hidrats de carboni. Digestió de proteïnes i absorció de pèptids i aminoàcids. Digestió i absorció de lípids. Absorció d'aigua i electròlits. 4. Funcions hepàtiques. Funcions dels hepatòcits. Funcions hepàtiques d'emmagatzematge. Funcions de les cèl·lules endotelials, les cèl·lules de Kupffer, les cèl·lules estavellades i els colangiocitos.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula  • Classes magistrals: exposició durant 50 minuts d’un tema teòric per part del professorat.
  • Casos clinicocientífics o mètodes del cas (MC): plantejament d’una situació real o imaginària. L’alumnat treballa les preguntes formulades en grups reduïts o en interacció activa amb el professorat i es discuteixen les respostes. El professorat hi intervé activament i, si cal, aporta nous coneixements.
  • Laboratoris d’anatomia i histologia: estudi de l’anatomia micro- i macroscòpica a través de làmines de mostra histològica dels diferents teixits i models virtuals o simulats. El professorat reparteix material visual i se n’exposen l’estructura i les relacions.
  • Educació virtual (EV): material en línia que l’alumnat pot consultar des de qualsevol ordinador, a qualsevol hora, i que contribuirà a l’autoaprenentatge de conceptes relacionats amb l’assignatura.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1a, 3a i 5a convocatòria consisteix en: 15% prova parcial reproductor, 15% prova parcial digestiu, 60% prova final teòrica, 10% avaluació continuada.

 

Proves parcials.

- Dia: 27/10/22 i 12/12/2022.

- Tipus de prova: 15-30 preguntes tipus test (4 opcions de resposta).

- Aquesta prova inclourà tot el temari (reproductor o digestiu) impartit fins al dia d'abans de l'examen (en les classes magistrals, pràctiques de laboratoris i mètodes del cas), així com els continguts inclosos en les bibliografies recomanades. En el cas del segon parcial en el qual ja s'han impartit les matèries de digestiu i de reproductor, només entrarà el contendio relacionat amb la segona part. Per exemple, si ja s'ha realitzat l'examen parcial de reproductor, en el segon examen parcial, només entrarà el contingut de digestiu.

- La pregunta incorrecta resta 0,25. La pregunta no contestada no resta.

 

Prova final. 18/01/2023

- Dia: mirar planificació de l'assignatura.

- Tipus de prova: 40-60 preguntes tipus test (4 opcions de resposta).

- Entra tota la matèria explicada en les classes (teòriques, pràctiques i mètodes del cas), així com els continguts inclosos en la bibliografia recomanada.

- És imprescindible superar aquest examen per a poder aprovar l'assignatura.

- La pregunta incorrecta resta 0,25. La pregunta no contestada no resta.

 

Avaluació continuada:

- Preguntes, treballs i proves realitzades durant les classes (tant oral com per escrit). S'inclouen els qüestionaris en moodle que poden ser avisats o poden ser sorpresa (sense previ avís en la mateixa classe) i la valoració d'actitud per part del professor.
- Resolució de casos clínics / aplicació científica: Es realitzaran activitats avaluatives al final o durant les classes, podent ser en format tipus test, comunicació oral, treballs escrits o el que el docent consideri apropiat per a cada cas clínic.

OBSERVACIONS:

- S'ha de superar l'examen final per a superar la matèria amb una nota igual o superior a 5.

- Per a aprovar l'assignatura s'ha de tenir una nota global igual o superior a 5 (a més de complir l'anterior punt).

- La persona que ha aprovat l'examen final teòric, però la mitjana no supera el 5, haurà de presentar-se a la recuperació de l'examen final i aconseguir un resultat igual o superior a 5.

 

2a, 4a 6 ª convocatòries consisteix en: 100% prova final.

- La prova final tindrà les mateixes característiques que les convocatòries anteriors.

 

Altres punts a tenir en compte:

1) Assistència a classe:

Es recomana l'assistència regular a les classes de teoria, pràctiques i mètodes del cas.
L'assistència a les classes magistrals no és obligatòria, però els assistents s'hauran de regir per les normes que indiquin els professors. L'expulsió d'un alumne de classe magistral, classe pràctica o mètode del cas, repercutirà negativament en les avaluacions continuades.
L'assistència a mètodes del cas és opcional, no obstant això una miqueta per cent de les preguntes de l'examen final seran sobre el contingut d'aquests mètodes del cas.
L'assistència a pràctiques és obligatòria.
Si un alumne assisteix a la classe més de 5 minuts tard, el professor podrà negar-li l'entrada.
2) L'ús indegut d'aparells electrònics com a mòbils, tauletes o ordinadors portàtils pot comportar l'expulsió de classe. Com a ús indegut s'entén l'enregistrament i difusió tant dels alumnes o professors durant les diferents lliçons així com l'ús d'aquests aparells amb finalitats lúdics i no educatius.

Bibliografia i recursos

G. Tortora. Principios de Anatomía y fisiología, 11a ed. Panamericana (2006).

Drake, R.L. et a. Gray Anatomía para estudiantes, 2a ed. Elsevier (2010).

A. Stevens. Histología humana, 3a ed. Elsevier (2006).

A.L. Kierszenbaum. Histología y Biología celular, 2a ed. Elsevier (2008).

Mezquita. Fisiología médica, 1a ed. Panamericana (2011).

Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica, 13a ed. Elsevier (2016).

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
  • E1 18/01/2023 A09 16:00h