Universitat Internacional de Catalunya

Estructura i Funció: Sistema Musculoesquelètic

Estructura i Funció: Sistema Musculoesquelètic
3
13488
2
Primer semestre
OB
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Dr. Jacobo Rodríguez-Sanz 

jrodriguezs@uic.es

 

Presentació

Aquesta assignatura proporcionarà els coneixements necessaris sobre el sistema musculoesquelètic, el qual contribueix al manteniment de l’homeòstasi dels organismes vius. Se n’estudiarà tant la part fisiològica com la part estructural.


Requisits previs

Coneixement sobre terminologia bàsica molecular, química i cel·lular.


Objectius

Conèixer la composició del teixit connectiu i el teixit muscular.

Entendre les funcions d’aquests teixits i com es realitzen.

Conèixer l’anatomia general del sistema muscular i esquelètic humà.

Conèixer els processos fisiològics que permeten a aquests teixits complir les seves funcions.

Entendre possibles alteracions fisiològiques i estructurals que poden portar a malaltia en l’ésser humà.

Competències

Conèixer la composició del teixit connectiu i el teixit muscular.

Entendre les funcions d'aquests teixits i com es realitzen.

Conèixer l'anatomia general del sistema muscular i esquelètic humà.

Conèixer els processos fisiològics que permeten a aquests teixits complir les seves funcions.

Entendre possibles alteracions fisiològiques i estructurals que poden portar a malaltia en l'ésser humà.

Resultats d'aprenentatge

En acabar el curs, l’alumnat:

- Coneix els components, la fisiologia, les funcions i els tipus de teixit connectiu.

- Coneix la fisiologia de l’os, tant la seva formació com la seva remodelació.

- Coneix la importància i el funcionament de l’homeòstasi del calci.

- Coneix els principals ossos del cos humà.

- Coneix els processos que es duen a terme després d’una fractura o malaltia òssia.

- Coneix els processos interns que provoquen una contracció muscular.

- Coneix les diferències estructurals i funcionals entre els tipus de musculatura.

- Coneix els processos que es duen a terme després d’una lesió muscular.

 

Continguts

Tema 1. Composició i fisiologia del teixit connectiu

Tema 2. Teixit cartilaginós

Tema 3. Teixit ossi

Tema 4. Teixit muscular

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals: exposició durant 120 minuts (15 de descans) d’un tema teòric per part del professorat. S’utilitza suport visual en format PowerPoint per acompanyar les explicacions.

Casos clínics o mètodes del cas (MC): plantejament d’una situació real o imaginària. L’alumnat treballa les preguntes formulades en grups reduïts o en interacció activa amb el professorat i es discuteixen les respostes. El professorat hi intervé activament i, si cal, aporta nous coneixements. En aquestes classes es pot tractar contingut que aprofundeix els temes tractats a les classes magistrals o nous temes. Els MC tenen la mateixa importància i el mateix pes de preguntes en l’examen final.

Pràctiques de laboratori (PL): sessions pràctiques al laboratori de dissecció on es treballaran la dissecció i la identificació dels diferents teixits vistos a la part teòrica. Sessions pràctiques a l’aula on s’utilitzaran eines de recerca per valorar variables musculars.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1a, 3a i 5a convocatòria consisteix en: 20% prova parcial, 20% prova final pràctica, 45% prova final teòrica, 15% avaluació continuada.

 

Prova parcial.

- Dia: 18/10/22.

- Tipus de prova: 15-30 preguntes tipus test.

- Aquesta prova inclourà tot el temari impartit fins al dia d'abans de l'examen (en les classes magistrals, pràctiques de laboratoris i mètodes del cas), així com els continguts inclosos en les bibliografies recomanades.

- La pregunta incorrecta resta 0,20. La pregunta no contestada no resta.

 

Prova pràctica.

- Dia: 15/11/22 G1-G2. 17/11/22 G3-G4.

- Tipus de prova: 10-15 preguntes relacionades amb les pràctiques realitzades en l'assignatura.

- La pregunta incorrecta no resta.

- La persona que no superi aquest examen no supera l'assignatura.

 

Prova final.

- Dia: 20/01/2023.

- Tipus de prova: 40-60 preguntes tipus test.

- Entra tota la matèria explicada en les classes (teòriques, pràctiques i mètodes del cas), així com els continguts inclosos en la bibliografia recomanada.

- És imprescindible superar aquest examen per a poder aprovar l'assignatura.

- La pregunta incorrecta resta 0,20. La pregunta no contestada no resta.

 

Avaluació continuada: preguntes, treballs i proves realitzades durant les classes (tant oral com per escrit). S'inclouen els qüestionaris en moodle que poden ser avisats o poden ser sorpresa (sense previ avís en la mateixa classe) i la valoració d'actitud per part del professor.

 

OBSERVACIONS:

- S'ha de superar l'examen final i l'examen pràctic per a superar la matèria amb una nota igual o superior a 5.

- Per a aprovar l'assignatura s'ha de tenir una nota global igual o superior a 5 (a més de complir l'anterior punt).

- La persona que ha aprovat l'examen pràctic i examen final teòric, però la mitjana no supera el 5, haurà de presentar-se a la recuperació de l'examen amb menor nota (tipus test o pràctic) i aconseguir un millor resultat d'aquest examen perquè la mitjana surti igual o superior a 5.

 

2a, 4a 6 ª convocatòries consisteix en: 40% prova pràctica i 60% prova final.

- La prova final i la prova pràctica tindran les mateixes característiques que les convocatòries anteriors.

 

Altres punts a tenir en compte:

1) Assistència a classe:

Es recomana l'assistència regular a les classes de teoria, pràctiques i mètodes del cas.
L'assistència a les classes magistrals no és obligatòria, però els assistents s'hauran de regir per les normes que indiquin els professors. L'expulsió d'un alumne de classe magistral, classe pràctica o mètode del cas, repercutirà negativament en les avaluacions continuades.
L'assistència a mètodes del cas és opcional, no obstant això una miqueta per cent de les preguntes de l'examen final seran sobre el contingut d'aquests mètodes del cas.
L'assistència a pràctiques és obligatòria.
Si un alumne assisteix a la classe més de 5 minuts tard, el professor podrà negar-li l'entrada.


2) L'ús indegut d'aparells electrònics com a mòbils, tauletes o ordinadors portàtils pot comportar l'expulsió de classe. Com a ús indegut s'entén l'enregistrament i difusió tant dels alumnes o professors durant les diferents lliçons així com l'ús d'aquests aparells amb finalitats lúdics i no educatius.

Bibliografia i recursos

TORTORA. Principios de Anatomía y Fisiología. Ed. Panamericana

THIBODEAU. Anatomía y fisiología. Ed. Elsevier

GUYTON. Fisiología médica. Ed. Elsevier

MEZQUITA. Fisiología médica. Ed. Panamericana

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
  • E1 20/01/2023 A09 16:00h