Universitat Internacional de Catalunya

Biomedicina Integrada II

Biomedicina Integrada II
3
13490
2
Segon semestre
OB
BIOMEDICINA INTEGRADA
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


lsanchezga@uic.es

Presentació

L’assignatura Biomedicina Integrada II forma part d’un bloc de tres assignatures ubicades al segon semestre dels tres primers cursos (Biomedicina Integrada I, II i III). Aquestes assignatures pretenen, com el seu nom indica, integrar els conceptes que s’han treballat a cada curs corresponent, resolent un problema bàsic, clínic o tècnic tot posant en comú els conceptes que s’han rebut fins al moment. Cadascuna d’aquestes assignatures té una metodologia i unes activitats docents específiques. L’enfocament de Biomedicina Integrada II se centra a dominar aspectes pràctics del dia a dia del laboratori. Per altra banda, els alumnes de cada curs de Biomedicina Integrada (I, II i III) interactuen entre si en comunicacions científiques en què uns són ponents avaluats i els altres membres avaluadors.

Requisits previs

Coneixements bàsics i generals en tècniques de bioquímica, biologia molecular i cel·lular, genètica i dinàmica de feina al laboratori.

Objectius

 1. Treballar de manera semiautònoma amb tècniques de l’àmbit de la recerca biomèdica en grups reduïts, assimilant la realització d’un protocol al laboratori de recerca.
 2. Realitzar i mantenir la llibreta de laboratori.
 3. Exposar i analitzar de forma crítica els resultats i els problemes tècnics en format de seminari de grup. Discutir els resultats obtinguts a partir dela literatura prèvia.
 4. Avaluar una comunicació científica realitzada per alumnat d’altres cursos.

Competències

 • Integrar els conceptes bàsics relacionats amb el camp de la biomedicina tant a nivell teòric com experimental.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements a la seva feina o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Desenvolupar l’habilitat d’anàlisi i síntesi.
 • Desenvolupar la capacitat per a la resolució de problemes.
 • Desenvolupar la capacitat d’organització i planificació adequada al moment.
 • Saber comunicar, fer presentacions i redactar treballs científics.
 • Ser capaç de treballar en equip.
 • Ser capaç de dur a terme un aprenentatge autònom.

Resultats d'aprenentatge

Els resultats d’aprenentatge que es requeriran a l’alumnat es vincularan amb les competències seleccionades en cada cas. Entre d’altres, l’alumnat:

 • Integra els conceptes apresos durant el curs i és capaç de resumir i presentar els coneixements en diferents formats.
 • Desenvolupa les competències genèriques bàsiques.
 • Comprèn i tria els mètodes adequats per a la realització de pràctiques genètiques, moleculars i cel·lulars al laboratori biomèdic.
 • Integra els conceptes biomèdics per resoldre qüestions i problemes teòrics i pràctics relacionats amb les ciències de la salut.
 • Comprèn i avalua amb esperit crític articles científics originals i de revisió en el camp de la biomedicina i és capaç de defensar els resultats davant d’un públic especialitzat.

Continguts

 • Preparació de tècniques de laboratori (protocols, solucions, reactius, bioseguretat en el laboratori)
 • Execució semiautònoma de tècniques relacionades amb cultius cel·lulars, proteïnes i àcids nucleics
 • Realització de la llibreta de laboratori
 • Presentació de resultats i discussió de problemes tècnics
 • Avaluació de la comunicació científica feta per alumnat d’altres cursos

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaSeminaris. Sessions de preparació de les pràctiques: en aquestes sessions els alumnes es familiaritzaran amb el material i el seu ús, definiran els protocols i càlculs necessaris per fer posteriorment les pràctiques.

Pràctiques de laboratori: l’alumnat executarà la pràctica que s’ha preparat prèviament, en grups reduïts i sota la supervisió del professorat. El docent vetllarà per la seguretat de l’alumnat i donarà instruccions bàsiques, però el responsable de la correcta execució del protocol és l’alumnat. L’ús de la bata és obligatori.

Al final de l'assignatura es realitzarà una exposició on es presentaran els resultats i es discutirà el treball realitzat.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl total de la nota es calcularà a partir de les ponderacions següents:

Alumnat en primera convocatòria:

 • Resultats experimentals: 50%. Aquesta nota serà la mitjana dels tres resultats de les pràctiques. Per aprovar l'assignatura és obligatori treure un 4 de mitjana.
 • Presentació de resultats i discussió: 20%. La presentació inclourà resultats així com problemes tècnics relacionats amb aquestes pràctiques.
 • Llibreta de laboratori: 20%. La llibreta serà avaluada pel professor en qualsevol moment durant l'assignatura o al final de la mateixa.
 • Peer evaluation: 10%. Els estudiants avaluaran altres estudiants que faran una comunicació científica. El professor avaluarà el criteri avaluador de l'estudiant.

El professorat es reserva fins a un 10% de la nota per ser concedida per arguments subjectius com ara: implicació, participació, respecte a les normes bàsiques, etc.

Alumnes en segona convocatòria: realitzaran un simulacre d'una de les pràctiques realitzades durant l'assignatura amb el material proporcionat. A més, explicaran detalladament la base de la tècnica i el protocol a seguir que s'hagi definit i explicat durant les pràctiques. Els estudiants de segona convocatòria tindran l'oportunitat de reescriure la llibertat en cas que aquesta hagi quedat suspesa. La nota màxima a què es pot optar a la segona convocatòria és de 7.

 

Punts generals que cal tenir en compte sobre el sistema d’avaluació: 

1) Per poder aprovar l’assignatura i fer mitjana amb les notes de totes les avaluacions, cal tenir una nota mitjana mínima de en els tres experiments de laboratori.

2) L'assistència a les pràctiques és obligatòria. La no assistència a alguna de les sessions es deurà justificar per causa major i s'estudiarà individualment pel professor. 

3) L'assistència als seminaris no és obligatòria. No obstant, és altament recomanable ja que en aquestes sessions es on es disenyen i preparen els experiments a realitzar a les sessions pràctiques. Es valorarà positivament a l'avaluació final l'assistència i participació a classe. 

4) L’expulsió d’un alumne de l’aula de laboratori significarà el suspès automàtic de l’assignatura.

5) L’ús indegut d’aparells electrònics, com mòbils, tauletes o ordinadors portàtils, pot comportar l’expulsió de classe. Com a ús indegut s’entén l’enregistrament i la difusió tant de l’alumnat com del professorat durant les diferents lliçons.

Bibliografia i recursos

La bibliografia serà específica per a cada pràctica i s’indicarà a cada sessió.