Universitat Internacional de Catalunya

Tècniques d'Anàlisi Biomèdica I

Tècniques d'Anàlisi Biomèdica I
6
13493
3
Primer semestre
OB
TÈCNIQUES I TECNOLOGIES BIOMÈDIQUES
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els dubtes es resoldran abans o després de classe. Per resoldre dubtes no presencials s’utilitzaran les videoconferències.

Presentació

L’assignatura de Tècniques d’Anàlisi Biomèdica (I) pretén donar a conèixer en l’àmbit teòric i pràctic quines són les tècniques instrumentals més importants aplicades en l’estudi de les macromolècules.

Se n’estudiaran els respectius fonaments teòrics, les aplicacions que tenen en l’àmbit de la biomedicina i la interpretació i valoració dels resultats.

Requisits previs

Coneixement sobre l’estructura química dels àtoms i les molècules, bioquímica i biologia cel·lular i molecular.

Objectius

- Conèixer els principis del mesurament (òptic/fotomètric i electroquímic/potenciomètric) que s’utilitzen amb més freqüència per a la determinació de la concentració d’anàlits.

- Conèixer les tècniques aplicades a la separació de macromolècules i els seus respectius fonaments.

- Comprendre el fonament de les tècniques que utilitzen anticossos per identificar macromolècules.

- Conèixer les tècniques utilitzades per a l’estudi del material genètic i diagnòstic molecular.

- Comprendre el fonament de les tecnologies “òmiques” i la seva utilitat per a l’estudi d’un gran nombre de molècules.

- Analitzar i valorar els resultats obtinguts mitjançant les principals tècniques aplicades en l’àmbit de la biomedicina.

Competències

-          Utilitzar i valorar críticament les tècniques biomèdiques.

-          Identificar i aplicar les tècniques instrumentals i experimentals de les disciplines de l’àmbit de les Ciències Biomèdiques, així com la tecnologia relacionada a l’àmbit biomèdic, industrial i sanitari.

-          Integrar els conceptes bàsics relacionats amb l’àmbit de la biomedicina a nivell teòric i experimental.

-          Comprendre i assimilar coneixements en una àrea d’estudi que neix de la base de l’educació secundària general, i habitualment es troba a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la Vanguardia del seu àmbit d’estudi.

-          Que els estudiants tinguin la capacitat d’interpretar i reunir dades rellevants (habitualment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió al voltant de temes rellevants socials, científics o ètics.

-          Interpretar resultats experimentals i identificar elements consistents i inconsistents.

-          Raonar i avaluar les situacions i resultats des d’un punt de vista crític i constructiu.

-          Ser capaç de dur a terme un aprenentatge autònom.

-          Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.

-          Aplicar el mètode científic.

Resultats d'aprenentatge

En acabar el curs, l’alumnat:

- Coneix les bases teòriques fonamentals de les diferents tècniques d’experimentació utilitzades en l’àmbit de la biomedicina.

- Aplica els diferents mitjans tècnics i metodològics utilitzats en la recerca biomèdica, emfatitzant en tècniques actuals i rellevants en l’àmbit de les ciències biomèdiques.

- Selecciona i descriu quina és la tècnica més adequada per a l’estudi d’una macromolècula específica.

- Coneix i manipula la instrumentació per a un propòsit de mesura determinat.

- Interpreta i valora els resultats obtinguts per les principals tècniques aplicades en la recerca biomèdica.

- Proposa quines són les metodologies més adequades per resoldre un problema enfocat a la recerca biomèdica.

Continguts

Tema 1. Tècniques fisicoquímiques per a l’anàlisi biomèdica

Radiació electromagnètica, espectroscòpia d’absorció i emissió atòmica, espectroscòpia d’absorció molecular, espectroscòpia de dispersió i tècniques electroquímiques. Fonaments i aplicacions en l’àmbit biomèdic

Tema 2. Tècniques de separació de macromolècules

Tipus de cromatografia: en columna, de repartiment, d’intercanvi iònic, d’exclusió, d’afinitat, de gasos i líquida d’alta afinitat. Electroforesi i altres tècniques de separació de macromolècules

Tema 3. Tècniques immunoquímiques

Anticossos monoclonals i policlonals. Reacció d’antígens anticossos. Tècniques d’aglutinació i reaccions de precipitació. Immunoanàlisi amb reactius marcats

Tema 4. Tècniques per al diagnòstic molecular

Aïllament i quantificació del material genètic. Tècniques d’amplificació. Hibridació dels àcids nucleics. Tècnics de seqüenciació. Aplicacions en l’àmbit biomèdic

Tema 5. Integració de tècniques analítiques

Tècniques per a l’estudi de proteïnes, lípids, carbohidrats i nucleòtids

Tema 6. Tecnologies òmiques

Fonaments i aplicacions de la genòmica, transcriptòmica, proteòmica i metabolòmica

Tema 7. Aspectes metrològics i semiològics del laboratori

Fase preanalítica, analítica i postanalítica en el laboratori clínic. Metrologia, errors i magnituds. Qualitologia, materials de control. Variabilitat biològica i valors de referència i semiologia

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals: exposició durant 50 minuts d’un tema teòric per part del professorat.

Casos clínics o mètodes del cas (MC): plantejament d’una situació real o imaginària. L’alumnat treballa les preguntes formulades en grups reduïts o en interacció activa amb el professorat i es debaten les respostes. El professorat intervé activament i, si fa falta, aporta nous coneixements.

Educació virtual (EV): material en línia que l’alumnat pot consultar des de qualsevol ordinador, a qualsevol hora, i que contribuirà a l’autoaprenentatge de conceptes relacionats amb la matèria. 

Pràctiques de laboratori: demostració experimental en el laboratori dels conceptes treballats a les classes teòriques. Familiarització amb els recursos experimentals més habituals en un laboratori de biomedicina.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1) Alumnes en primera convocatòria:  

  • Participació a classe: 5 %

  • Examen parcial: 20 %

  • Resolució de mètodes del cas: 15 %

  • Pràctiques de laboratori: 10 %

  • Examen final: 50 %

2) Alumnes en segona convocatòria: mateixos criteris que en la primera convocatòria. 

3) Alumnes repetidors: la nota de l’avaluació contínua (participació, mètodes del cas, pràctiques) es guardarà, tot i que, sempre que ho desitgi, l’alumnat podrà repetir l’assistència a classe i obtenir una nova nota. La nota del parcial no es guardarà.

 

Punts generals que cal tenir en compte sobre el sistema d’avaluació:

A l’examen final s’ha d’obtenir com a mínim un 5 per poder fer mitjana amb les notes d’avaluació contínua (mètodes del cas, actitud i parcial). Els exàmens seran de tipus test amb quatre opcions, veritat o fals, i de respostes curtes. Inclouran els continguts de les classes magistrals, els mètodes del cas i les pràctiques del laboratori.

A l’inici de les pràctiques de laboratori, l’alumnat realitzarà un test que inclou els continguts de la sessió que desenvoluparan. En acabar l’activitat pràctica, l’alumnat haurà d’entregar un informe del treball de laboratori, quant a les operacions realitzades a la sessió i els resultats obtinguts. Per tant, el 10 % de pràctiques de laboratori serà la mitjana dels tests a l’inici de la sessió i els informes generats a cada laboratori.

El desenvolupament dels mètodes del cas serà de manera grupal (aquests grups es mantindran estables durant tot el curs). En acabar la sessió, cada grup haurà d’elaborar un informe amb el desenvolupament de l’activitat que se li ha assignat i estarà a disposició de tot l’alumnat. A la classe següent del mètode del cas, l’alumnat farà un test (individual) que contingui els continguts de tots els informes generats. Del 15 % destinat a la resolució de mètodes del cas, un 5 % correspon a l’assistència i un 10 % a la mitjana dels tests realitzats.

Assistència a classe:

  • Es recomana l’assistència regular a les classes magistrals i als mètodes del cas.

  • L’assistència a les classes magistrals no és obligatòria, però els assistents hauran de seguir les normes que indiqui el professorat. L’expulsió d’un alumne de la classe magistral o del mètode del cas, repercutirà negativament en les avaluacions contínues.

  • L’assistència a les pràctiques de laboratori és obligatòria i l’alumnat ha d’assistir als grups assignats. L’expulsió d’un alumne de l’aula de laboratori significarà el suspens automàtic de l’assignatura.

  • L’assistència als mètodes del cas és opcional. Per poder ser avaluat d’aquesta part de la matèria és obligatori assistir a un mínim de set sessions i fer les activitats proposades a la sessió.

En la concessió de les matrícules d’honor, entre els candidats es tindrà especial consideració la seva participació i implicació en les diferents metodologies de la matèria, així com el respecte per les normes bàsiques.

L’ús inadequat d’aparells electrònics, com telèfons mòbils, tauletes o ordinadors portàtils, pot comportar l’expulsió de classe. Es considera ús inadequat la gravació i la difusió tant de l’alumnat com del professorat durant les classes, així com l’ús d’aparells amb finalitats lúdiques i no educatives.

Bibliografia i recursos

-          Drs. Pilar Roca, Jordi Oliver, Ana Mª Rodríguez, (2003). Bioquímica: Técnicas y Métodos. Helice

-          Roberta Reed, Ph.D. Bioquímica clínica serie de guías de formación. Abbot

-          J. M. González de Buitrago, (2010). Técnicas y métodos del laboratorio clínico 3rd Edition. Elsevier

-          Graphpad

-          Microsoft Excel

-          Calculadora

-          ImageJ

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
  • E1 13/01/2023 A14 18:00h