Universitat Internacional de Catalunya

Biologia del Càncer

Biologia del Càncer
3
13494
3
Primer semestre
OB
BASES DE LA PATOLOGIA
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Els dubtes seran resolts abans o després de classe. Per resoldre dubtes no presencials, es farà mitjançant videoconferència.

Anna Bigas: abigas@imim.es

Lluis Espinosa Blay: lespinosa@imim.es

Alberto Villanueva: avillanueva@iconcologia.net / avillanueva@idibell.cat

Mariana Ribeiro: mpontecardosoribeiro@uic.es

Presentació

Després d’adquirir conceptes bàsics en Biologia Cel·lular i Molecular i Bioquímica, l’assignatura de Biologia del Càncer se centra en els mecanismes subjacents al desenvolupament i la progressió del càncer, i en com es poden explorar des d’un punt de vista terapèutic. Es farà un abordatge multidisciplinari que també permetrà a l’alumnat comprendre com aquests coneixements es traslladen a la pràctica clínica, així com els principals models experimentals usats en l’estudi del càncer.

Requisits previs

Coneixements bàsics de biologia cel·lular i molecular, bioquímica i genètica.

Objectius

 • Entendre la desregulació en l’àmbit cel·lular i molecular de les cèl·lules canceroses.
 • Conèixer el paper de les mutacions i de les causes ambientals en el desenvolupament de càncer.
 • Conèixer les estratègies farmacològiques actuals i els seus mecanismes d'acció.

Competències

 • Reconèixer els aspectes que regeixen l'estat patològic i les seves implicacions a nivell clínic i diagnòstic.
 • Identificar els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà a nivell molecular, cel·lular i tissular.
 • Reconèixer conceptes bàsics de diferents àmbits vinculats a les ciències biomèdiques.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Desenvolupar la capacitat per a la resolució de problemes.
 • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Interpretar resultats experimentals i identificar elements consistents i inconsistents.
 • Ser capaç de treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

En acabar el curs, l’alumnat:

• Identifica les característiques dels teixits a nivell cel·lular i molecular en les diferents situacions de lesió, adaptació i mort cel·lular.

• Coneix les bases de la malaltia i les patologies humanes més prevalents.

• Coneix les bases genètiques del procés tumoral i com es relaciona amb el metabolisme i sistema immunològic de l’individu.

• Coneix els conceptes bàsics dels tumors més prevalents.

• Comprèn com funcionen algunes estratègies usades en el tractament del càncer a nivell cel·lular/molecular.

• Comprèn l’heterogeneïtat d’un tumor i el procés d’invasió i metàstasi.

• Coneix els principals models experimentals usats en l’estudi del càncer.

Continguts

1. Molecular basis of cancer: an overview

2. Basic description of prevalent tumors: breast, colon, pancreas, lung, leukemia

a) Hormone related cancer (breast, prostate)

b) Gastrointestinal cancer (colorectal, pancreas, stomach)

c) Lung cancer

d) Leukemia (Chronic, Acute, lymphoblastic, myeloblastic)

3. Oncogenes and tumor suppressors

a) General concepts

b) Main oncogenes: Ras, myc, PI3K,

c) Main tumor suppressors: p53, p16, APC, Rb and others.

4. Chromatin proteins and cancer

a) Polycomb complex and regulation of gene expression

b) Genetic mutations in chromatin proteins

5. DNA damage repair (DDR) and cancer

a) Non-Homologous End Joining, Homologous recombination, Base Excision repair   

b) Genomic alterations in genes in DDR pathway: p53, BRCA, ATM. Current therapeutic approaches for targeting DDR in cancer

c) Checkpoint inhibitors, PARP inhibitors 

6. Quiescence, Senescence and Apoptosis in Cancer

7. Metabolism and cancer

a) Oxidative phosphorylation, glycolysis and Warburg effect. The mitochondria.

b) mTOR, HIF1, Hippo

c) Autophagy, metabolism and chromatin modifications

d) Targeting metabolism in cancer treatment

8. Tumor heterogeneity

a) Tumor composition: stromal fibroblast, endothelium and immune cells

b) Immunologic components of the tumors

c) Cancer initiating cells and cancer stem cells

d) Targeting specific tumor components

9. Tumor immunology, inflammation and immunotherapy

a) Immune system: pros and cons

b) Immune checkpoints and inhibitors

c) New antigens from tumor cells.

d) New immunotherapeutic tools: bispecific antibodies, CAR-T cells 

10. Invasion and metastasis

a) The metastatic process

b) Epithelial to Mesenchymal transition (EMT) process

c) Molecular regulators of invasion and metastasis

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals: exposició d’un tema teòric per part del professorat.

Casos clínics o mètodes del cas (MC): plantejament d’una situació real o imaginària. L’alumnat treballa les preguntes formulades en grups reduïts i es discuteixen les respostes.

Educació virtual (EV): material en línia que l’alumnat pot consultar des de qualsevol ordinador, a qualsevol hora, i que contribuirà a l’autoaprenentatge de conceptes relacionats amb l’assignatura.

Sessions pràctiques: familiarització amb els recursos experimentals més habituals en un laboratori de biomedicina.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1) Alumnat en primera convocatòria:  

Resolució de casos clínics: 10 %

Sessions pràctiques: 10 %

Examen parcial: 10 % (20 preguntes tipus test). Inclou la meitat del temari.

Examen final: 70 % (50 preguntes tipus test). Inclou tot del temari (també mètodes del cas i sessions pràctiques).

L’aportació d’idees interessants o el plantejament de qüestions pertinents que ajudin a millorar la qualitat de la sessió, ja sigui lliçó magistral o mètodes del cas, obtindrà el 10 % d’excel·lència. Només aquell alumnat que s’impliqui i participi activament a l’assignatura podrà gaudir d’aquesta nota.  

2) Alumnat en segona convocatòria: la nota d’avaluació contínua (mètodes del cas, sessions pràctiques) es guardarà.

3) Alumnat en tercera o convocatòria posterior: la nota d’avaluació contínua (mètodes del cas, sessions pràctiques) es guardarà, encara que sempre que ho vulgui l’alumnat podrà repetir l’assistència a les diferents metodologies i obtenir una nova nota.

 

Punts generals que cal tenir en compte sobre el sistema d’avaluació:

1) Per poder fer mitjana, a l’examen final s’haurà d’obtenir un 5 de nota mínima.

2) L’assistència a mètodes del cas i sessions pràctiques és obligatòria. En cas que l’alumnat no vingui, tindrà un 0 en el MC corresponent.

3) Els exàmens seran de tipus test amb quatre opcions de resposta, on comptarà +1 els encerts i -0,25 els errors.

4) L’assistència a les classes teòriques no és obligatòria, però els assistents s’hauran de regir per les normes que indiqui el professorat. En cas de no arribar puntual, cal entrar en silenci sense molestar ni interrompre la classe.

Bibliografia i recursos

The Biology of Cancer, Robert Weinberg, New York: Garland Science, 2nd edition, 2014.


Revisions o articles de recerca seran recomanats al llarg del curs. Els articles es proveiran electrònicament als estudiants a través de Moodle.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 20/01/2023 A14 18:00h