Universitat Internacional de Catalunya

Fisiopatologia del Sistema Nerviós

Fisiopatologia del Sistema Nerviós
3
13496
3
Primer semestre
OB
BASES DE LA PATOLOGIA
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Els dubtes es resoldran abans o després de classe. Per resoldre dubtes no presencials, es farà mitjançant videoconferència.

Presentació

L’assignatura de Fisiopatologia del Sistema Nerviós inclou l’estudi dels processos patològics específics del sistema nerviós amb un enfocament especial en les malalties més rellevants del sistema nerviós central. Aquest curs proporcionarà nocions fonamentals per al coneixement i l’estudi d’aquests processos, principalment en el context de la recerca bàsica orientada a l’obtenció de coneixement amb aplicació clínica, però aportant també una perspectiva clínica complementària.

Requisits previs

Coneixements sobre l’estructura i la funció del sistema nerviós, la psicobiologia i l’anglès científic.

Objectius

Els objectius d’aquesta assignatura són aportar coneixement sobre les bases moleculars, la patologia cel·lular, els models d’estudi i els últims avenços en recerca biomèdica preclínica de les malalties del sistema nerviós amb més impacte en la societat. També s’aportarà un enfocament clínic sobre les patologies més rellevants.

Competències

• Reconèixer els aspectes que regeixen l'estat patològic i les seves implicacions a nivell clínic i diagnòstic.
• Identificar els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà a nivell molecular, cel·lular i tissular.
• Reconèixer conceptes bàsics de diferents àmbits vinculats a les ciències biomèdiques.
• Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i es troba a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
• Interpretar resultats experimentals i identificar elements consistents i inconsistents.
• Utilitzar internet com a mitjà de comunicació i com a font d'informació.
• Saber comunicar, fer presentacions i redactar treballs científics.
• Raonar i avaluar situacions i resultats des d'un punt de vista crític i constructiu.
• Ser capaç de dur a terme un aprenentatge autònom.
• Aplicar coneixements teòrics a la pràctica.
• Aplicar el mètode científic.

Resultats d'aprenentatge

En acabar el curs, l’alumnat:

• Identifica les característiques dels teixits en l’àmbit cel·lular i molecular en les diferents situacions de lesió, adaptació i mort cel·lular.

• Coneix les bases de la malaltia i les patologies de sistema nerviós central més rellevants.

• Es troba familiaritzat amb els diferents models utilitzats en la recerca biomèdica preclínica d’aquestes malalties.

• Coneix la semiologia bàsica i té nocions d’aspectes clínics de les malalties més prevalents.

Continguts

• Respostes patològiques en el SNC: reaccions neuronals, glials i vasculars a la malaltia

• Eines per a la recerca en neurobiologia

• Trastorns del moviment: malaltia de Parkinson, malaltia de Huntington

• Malaltia d’Alzheimer, demències

• Trastorns vasculars

• Trastorns metabòlics

• Trastorns neuroendocrins

• Trastorns inflamatoris: malaltia autoimmune, malaltia infecciosa

• Trastorns psiquiàtrics

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals: exposició de 50 minuts d’un tema teòric per part del professorat.

Casos clínics o mètodes del cas (MC): plantejament d’una situació real o imaginària. L’alumnat treballa les preguntes formulades en grups reduïts o en interacció activa amb el professorat i es discuteixen les respostes. El professorat intervé activament i, si cal, aporta nous coneixements.

Educació virtual (EV): material en línia que l’alumnat pot consultar des de qualsevol ordinador, a qualsevol hora, i que contribuirà a l’autoaprenentatge de conceptes relacionats amb l’assignatura.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1) Alumnat en primera convocatòria:

Resolució de casos/presentacions: 30 %

Examen final: 70 %

2) Alumnat en segona o convocatòria posterior: la nota d’avaluació contínua es guardarà, tot i que sempre que ho vulgui l’alumnat podrà repetir l’assistència a les diferents metodologies i obtenir una nova nota.

 

Punts generals que cal tenir en compte sobre el sistema d’avaluació:

• Per poder fer mitjana, a l’examen final s’haurà d’obtenir un 5 de nota mínima.

• L’assistència als mètodes del cas, en principi, no és obligatòria; tanmateix, no assistir-hi comptarà un 0 (zero) per a aquella classe específica. Per tant, es requereix que, en cas d’impossibilitat d’assistència a alguna de les sessions, es faci arribar una justificació al professorat pertinent amb antelació suficient.

• Els exàmens seran de tipus test (resposta múltiple) amb quatre opcions de resposta, on comptarà +1 els encerts i -0,25 els errors.

• L’assistència a les classes teòriques no és obligatòria, però els assistents s’hauran de regir per les normes que indiqui el professorat. En cas de no arribar puntual, cal entrar en silenci sense molestar ni interrompre la classe.

Bibliografia i recursos

La bibliografia i els recursos rellevants s'aportaran al finalitzar la classe.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
  • E1 18/01/2023 A14 18:00h