Universitat Internacional de Catalunya

Emprenedoria i Innovació

Emprenedoria i Innovació
3
13497
3
Primer semestre
OB
DE LA INVESTIGACIÓ AL PACIENT: TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Els dubtes es resoldran abans o després de classe. Per resoldre dubtes no presencials, es farà mitjançant videoconferència.

Presentació

L’assignatura va dirigida a mostrar els elements claus en la creació d’empreses de base tecnològica i la seva direcció. Al llarg de l’assignatura s’estudiaran quatre capítols (estratègia, finances, màrqueting i dret mercantil) que componen el nucli dur de tota gestió empresarial. A més, l’assignatura adapta els continguts a empreses biomèdiques i start-ups.

Requisits previs

No es requereixen.

Objectius

 • Conèixer els conceptes bàsics per a la creació d’empreses i la seva direcció estratègica.
 • Conèixer els conceptes bàsics de les finances empresarials.
 • Conèixer els conceptes bàsics del màrqueting amb especial incidència en el desenvolupament del producte.
 • Conèixer els conceptes bàsics del dret mercantil en la creació d’empreses i la protecció de la propietat intel·lectual.

Competències

 • Identificar les etapes de el procés de transferència de coneixement bàsic a un producte, tecnologia o servei així com els mètodes per a l'emprenedoria i innovació que facilitin les etapes de transferència de coneixement.
 • Reconèixer els diferents àmbits i la dinàmica de l'empresa biomèdica en què un graduat en Ciències Biomèdiques pot exercir.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació adequades a al moment.
 • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Ser capaç de treballar en equip.
 • Raonar i avaluar les situacions i resultats des d'un punt de vista crític i constructiu.

Resultats d'aprenentatge

En acabar el curs, l’alumnat:

 • Entén les estratègies de l’emprenedoria, sap utilitzar els plans de negoci com a eina de treball i reconeix el paper de les bioincubadores en la transferència de coneixement.
 • Coneix els processos bàsics per a la creació d’empreses en l’entorn acadèmic (spin-off) així com les eines necessàries per gestionar-la eficaçment.
 • Coneix els principis bàsics de les finances de les empreses.
 • Coneix els principis bàsics del màrqueting i, amb una especial incidència, els processos de desenvolupament de producte.
 • Coneix els principis bàsics que regulen el dret de la start-up.

Continguts

1) Estratègia empresarial

 1. Empresa vs. start-up
 2. Business plan
 3. Canvas
 4. Objectives and Key Results

2) Finances

 1. Comptabilitat bàsica
 2. Valor present net
 3. Fiscalitat de l’R+D
 4. Finançament de start-ups

3) Màrqueting

 1. Introducció
 2. Promoció: segmentació i posicionament
 3. Estratègies de fixació de preus
 4. Placement
 5. Producte:

i. Agile

ii. SCRUM

iii. Kanban

iv. Inception deck

4) Dret mercantil

 1. Estructura societària
 2. Contracte
 3. Pacte de socis
 4. Protecció de la propietat intel·lectual

Transferència tecnològica

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals: exposició durant 50 minuts d’un tema teòric per part del professorat.

Casos clínics o mètodes del cas (MC): plantejament d’una situació real o imaginària. L’alumnat treballa les preguntes formulades en grups reduïts o en interacció activa amb el professorat i es discuteixen les respostes. El professorat intervé activament i, si cal, aporta nous coneixements.

Educació virtual (EV): material línia que l’alumnat pot consultar des de qualsevol ordinador, a qualsevol hora, i que contribuirà a l’autoaprenentatge de conceptes relacionats amb l’assignatura.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1) Alumnat en primera convocatòria:

Participació a classe i actitud: 50 %

Presentació del business plan: 50 %

2) Alumnat en segona o convocatòria posterior: la nota d’avaluació contínua es guardarà. En cas de suspens, només es tindrà en compte la nota de la presentació del business plan.

La presentació del business plan en segona convocatòria només podrà aspirar a una nota màxima de 6 sobre 10.

 

Punts generals que cal tenir en compte sobre el sistema d’avaluació:

1) Per poder fer mitjana, en la presentació del business plan s’haurà d’obtenir un 5 de nota mínima.

2) L’assistència a mètodes del cas és obligatòria. En cas d’assistència injustificada, la nota de participació a classe i d’actitud serà de 0.

3) Per participació a classe s’entén l’aportació d’idees interessants o el plantejament de qüestions pertinents que ajudin a millorar la qualitat de la sessió, ja sigui lliçó magistral o mètodes del cas.

4) L’assistència a les classes teòriques no és obligatòria, però els assistents s’hauran de regir per les normes que indiqui el professorat. En cas de no arribar puntual, cal entrar en silenci sense molestar ni interrompre la classe. En cas de no assistir a un mínim del 65 % de les sessions, la participació a classe serà puntuada de forma molt reduïda.

Bibliografia i recursos

The Enterpreneur’s Guide to a Biotech Startup. 

Peter Kolchinsky. www.evelexa.com .

Descàrrega gratuita: https://www.ctsi.ucla.edu/researcher-resources/files/view/docs/EGBS4_Kolchinsky.pdf