Universitat Internacional de Catalunya

Tècniques d'Anàlisi Biomèdica II

Tècniques d'Anàlisi Biomèdica II
3
13502
3
Segon semestre
OB
TÈCNIQUES I TECNOLOGIES BIOMÈDIQUES
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els dubtes es resoldran abans o després de classe. Per resoldre dubtes no presencials s’utilitzaran les videoconferències.

Presentació

L’assignatura de Tècniques d’Anàlisi Biomèdica II pretén donar a conèixer en l’àmbit teòric i pràctic quines són les tècniques instrumentals més importants aplicades a l’estudi cel·lular i tissular.

S’estudiaran els respectius fonaments teòrics, les aplicacions que tenen en l’àmbit de la biomedicina i la interpretació i valoració dels seus resultats.

Requisits previs

Coneixement sobre biologia cel·lular i molecular.

Objectius

- Conèixer l’equipament utilitzat per realitzar l’observació de cèl·lules i teixits.

- Conèixer les tècniques i els mètodes aplicats per a l’estudi de la morfologia i la funció cel·lular (tant en cèl·lules procariotes com eucariotes).

- Comprendre el funcionament de les tècniques de recompte cel·lular.

Competències

-          Utilitzar i valorar críticament les tècniques biomèdiques.

-          Identificar i aplicar les tècniques instrumentals i experimentals de les disciplines de l’àmbit de les Ciències Biomèdiques, així com la tecnologia relacionada a l’àmbit biomèdic, industrial i sanitari.

-          Integrar els conceptes bàsics relacionats amb l’àmbit de la biomedicina a nivell teòric i experimental.

-          Comprendre i assimilar coneixements en una àrea d’estudi que neix de la base de l’educació secundària general, i habitualment es troba a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la Vanguardia del seu àmbit d’estudi.

-          Que els estudiants tinguin la capacitat d’interpretar i reunir dades rellevants (habitualment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió al voltant de temes rellevants socials, científics o ètics.

-          Interpretar resultats experimentals i identificar elements consistents i inconsistents.

-          Raonar i avaluar les situacions i resultats des d’un punt de vista crític i constructiu.

-          Ser capaç de dur a terme un aprenentatge autònom.

-          Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.

-          Aplicar el mètode científic.

Resultats d'aprenentatge

En acabar el curs, l’alumnat:

- Coneix les bases teòriques fonamentals de les diferents tècniques d’experimentació utilitzades en l’àmbit de la biomedicina.

- Aplica els diferents mitjans tècnics i metodològics utilitzats en la recerca biomèdica, emfatitzant les tècniques actuals i rellevants en l’àmbit de les ciències biomèdiques.

- Selecciona i descriu quina és la tècnica més adequada per a l’estudi d’una cèl·lula o teixit.

- Coneix i manipula instrumentació per a un propòsit de mesura determinat.

- Interpreta i valora els resultats obtinguts per les principals tècniques aplicades en la recerca biomèdica.

- Proposa quines són les metodologies més adequades per resoldre un problema enfocat a la recerca biomèdica.

Continguts

Tema 1. Microscòpia

Microscòpia òptica (simple: lupa i composta: camp clar, camp fosc, contrast de fases i fluorescent) i microscòpia electrònica (de transmissió i escombratge)

Tema 2. Tècniques i mètodes per a l’estudi de les cèl·lules eucariotes

Fonaments i processament de la fixació tissular. Micròtoms i tècniques de tallat de teixits. Tincions: immunocitoquímica, immunofluorescència

Tema 3. Tècniques i mètodes per a l’estudi de les cèl·lules procariotes

Tècniques bàsiques i bioquímiques per a la identificació bacteriana, mètodes automatitzats per a la identificació bacteriana

Tema 4. Tècniques de recompte cel·lular

Tècniques bàsiques de recompte cel·lular, comptadors hematològics, citometria de flux i les seves aplicacions en el camp de la biomedicina

Tema 5. Visita al laboratori de la UAB

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals: exposició durant 50 minuts d’un tema teòric per part del professorat.

Casos clínics o mètodes del cas (MC): plantejament d’una situació real o imaginària. L’alumnat treballa les preguntes formulades en grups reduïts o en interacció activa amb el professorat i es debaten les respostes. El professorat intervé activament i, si cal, aporta nous coneixements.

Educació virtual (EV): material en línia que l’alumnat pot consultar des de qualsevol ordinador, a qualsevol hora, i que contribuirà a l’autoaprenentatge de conceptes relacionats amb la matèria. 

Pràctiques de laboratori: demostració experimental en el laboratori dels conceptes treballats a les classes teòriques. Familiarització amb els recursos experimentals més habituals en un laboratori de biomedicina.

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1) Alumnat en primera convocatòria:  

  • Participació a classe: 10 %

  • Resolució de mètodes del cas: 20 %

  • Pràctiques de laboratori: 20 %

  • Examen final: 50 %

2) Alumnat en segona convocatòria: mateixos criteris que en la primera convocatòria. 

3) Alumnat repetidor: la nota de l’avaluació contínua (participació, mètodes del cas, pràctiques) es guardarà, tot i que sempre que ho vulgui l’alumnat podrà repetir l’assistència a classe i obtenir una nova nota. La nota del parcial no es guardarà.

 

Punts generals que cal tenir en compte sobre el sistema d’avaluació:

1) A l’examen final s’ha d’obtenir com a mínim un 5 per poder fer mitjana amb les notes d’avaluació contínua (mètodes del cas, actitud i laboratori). Els exàmens seran de tipus test amb quatre opcions, veritat o fals i de respostes curtes. Inclouran els continguts de les classes magistrals, els mètodes del cas i les pràctiques de laboratori.

 

2) A l’inici de les pràctiques de laboratori l’alumnat farà un test que inclou els continguts de la sessió que desenvoluparà. En acabar l’activitat pràctica, l’alumnat haurà d’entregar un informe del treball de laboratori, quant a les operacions realitzades a la sessió i als resultats obtinguts. Per tant, el 20 % de les pràctiques de laboratori serà la mitjana dels tests a l’inici de la sessió i els informes generats a cada laboratori.

 

3) El desenvolupament dels mètodes del cas serà de manera grupal (aquests grups es mantindran estables durant tot el curs). En acabar la sessió, cada grup haurà d’elaborar un informe amb el desenvolupament de l’activitat que se li ha assignat i estarà a disposició de tot l’alumnat. A la classe següent del mètode del cas, l’alumnat farà un test (individual) que inclogui els continguts de tots els informes generats. Per tant, el 20 % destinat a la resolució dels mètodes s’obtindrà amb la mitjana dels tests realitzats.

 

Assistència a classe:

  • Es recomana l’assistència regular a les classes magistrals i als mètodes del cas.

  • L’assistència a les classes magistrals no és obligatòria, però els assistents hauran de seguir les normes que indiqui el professorat. L’expulsió d’un alumne de la classe magistral o del mètode del cas repercutirà negativament en les avaluacions contínues.

  • L’assistència a les pràctiques de laboratori i mètodes del cas és obligatòria i l’alumnat ha d’assistir als grups assignats. L’expulsió d’un alumne de l’aula de laboratori significarà el suspens automàtic de la matèria.

 

4) En la concessió de les matrícules d’honor, entre els candidats es tindrà especial consideració la seva participació i implicació en les diferents metodologies de la matèria, així com el respecte per les normes bàsiques.

 

5) L’ús inadequat d’aparells electrònics, com telèfons mòbils, tauletes o ordinadors portàtils, pot comportar l’expulsió de classe. Es considera ús inadequat la gravació i la difusió tant de l’alumnat com del professorat durant les classes, així com l’ús d’aparells amb finalitats lúdiques i no educatives.

Bibliografia i recursos

-          Bruno P. Kremer. (2012) Manual de microscopia. Editorial Omega.

-          Alberts B, Bray D, Johnson A, Lewis J, Raff, M, Riberts K, Watson JD. (2004). biología
molecular de la célula, 4a edición. Edición omega.


-          Bancroft JD y Gamble M. (2002). Theory and practice of histological techniques, 5a edición. editorial churchill livingstone.


-          Matsumoto B, ED. 2002. Cell biological application of confocal microscopy. 2a ed. New York academic press.

-          Renau J y Megias l 1998. Técnicas de microscopía electrónica. Editorial universidad de granada.


-          Robards AW y Wilson AJ 1993. Procedures in electron microscopy. Editorial wiley.