Universitat Internacional de Catalunya

Bioquímica Clínica

Bioquímica Clínica
3
13503
3
Segon semestre
OB
FARMACOLOGIA I DIAGNÒSTIC
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els dubtes seran resolts presencialment, via correu electrònic o per videoconferència amb el professor corresponent.

Presentació

L'assignatura Bioquímica Clínica ofereix les bases per a entendre aspectes bioquímics de la fisiologia humana en la salut i la malaltia, així com la seva utilitat en el diagnòstic, control del tractament, seguiment, prevenció i recerca de les malalties.

Requisits previs

Coneixements bàsics sobre estructura i funció de molècules, metabolisme, bases fonamentals de la fisiopatologia humana, estadística i tècniques d'anàlisi biomèdica.

Objectius

1) Conèixer la utilitat diagnòstica de les diferents vies metabòliques:

 • Fent èmfasi en la importància de l'equilibri àcid-base del sistema vascular, sistema on es troben els biomarcadors d'utilitat diagnòstica més importants de les diferents vies metabòliques.

 • Repassant la funció de les principals macromolècules en el metabolisme des del punt de vista de la seva funció com a avaluadors bioquímicos de les vies metabòliques, i des del seu interès clínic.

1) Conèixer i comprendre els mecanismes bioquímics bàsics implicats en els trastorns clínics més comuns de la funció d'òrgans i sistemes. Entendre el paper que els mètodes i anàlisis bioquímiques exerceixen en el seu diagnòstic i maneig clínic.

2) Comprendre el valor semiològic i la utilitat clínica dels principals marcadors bioquímicos tumorals.

Competències

 • Identificar les bases químiques i bioquímiques que regeixen l'estat patològic per a reconèixer les seves implicacions a nivell clínic i diagnòstic.
 • Definir els principals problemes i limitacions de la bioquímica clínica a fi de comprendre els reptes futurs als quals s'enfronta en l'àmbit biomèdic.
 • Descriure quins són els principals marcadors bioquímics en el laboratori clínic amb el propòsit d'avaluar la seva utilitat en el diagnòstic i pronòstic de malalties.
 • Desenvolupar habilitats “quantitatives” per al treball en el laboratori bioquímic, incloent la capacitat de preparar reactius i obtenir resultats de manera exacta i reproduïble.
 • Treballar de manera adequada en un laboratori bioquímic amb material biològic i químic, incloent seguretat, manipulació, eliminació de residus biològics i químics, i registre anotat d'activitats.
 • Transmetre informació mitjançant presentació oral i visual de treballs o casos clínics a una audiència no professional.
 • Organització i planificació adequades al moment.
 • Anàlisi i síntesi de la informació.
 • Treball en equip.
 • Raonar críticament.
 • Aprenentatge autònom.

Resultats d'aprenentatge

En acabar el curs, l'alumnat:

 • Coneix els principis bàsics i aplicacions de la bioquímica clínica utilitzats per al maneig de malalties.
 • Sap com podem utilitzar la determinació dels marcadors bioquímics i establir valors de referència per al seu ús clínic a través de la implicació de les principals biomolècules en processos patològics relacionats amb el metabolisme.
 • Sap treballar en un laboratori incloent aspectes bàsics de bioseguretat, manipulació i eliminació de residus clínics i químics, control de qualitat i registre anotat d'activitats.
 • Sap executar i interpretar algunes proves diagnòstiques pròpies d'un laboratori de bioquímica clínica.
 • Descriu i proposa mètodes i proves bioquímiques per a l'exploració de malalties. Sap destriar quins d'ells són els més apropiats en el context de la pràctica clínica.
 • Interpreta els resultats dels paràmetres bioquímics d'una analítica de sang i orina suggerint l'orientació de les possibles patologies subjacents a les alteracions oposades.
 • Descriu els factors bàsics de variabilitat (biològics i no biològics) en una determinació bioquímica, i raona per què poden afectar el resultat d'una analítica.
 • Interpreta els resultats d'una interpel·lació bàsica a bases de dades de tests d'anàlisis bioquímiques com https://labtestsonline.org.uk/, o similars.
 • Presenta oral i visualment un treball o cas clínic de l'àmbit de la bioquímica clínica.

Continguts

BLOC I- Avaluació bioquímica de vies metabòliques

Tema 1: Proteïnes.
Tema 2: Enzims.
Tema 3: Hidrats de carboni.
Tema 4: Lipoproteïnes.
Tema 5: Calci.
Tema 6: Equilibri ácid - base.


BLOC II- Avaluació bioquímica d'òrgans i sistemes

Tema 7: Funció tiroidal.
Tema 8: Funció gonadal i gestacional.
Tema 9: Funció hepàtica i biliar.
Tema 10: Funció renal.
Tema 11: Funció cardíaca i muscular.
Tema 12: Bioquímica del càncer: marcadors tumorals.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'activitat de l'assignatura es distribueix de la següent manera:

 • Classes magistrals: Exposició durant 50 minuts d'un tema teòric per part del professorat.
 • Casos clínics o mètodes del cas: Plantejament d'una situació real o imaginària. L'alumnat treballa les preguntes formulades en grups reduïts o en interacció activa amb el professorat i es discuteixen les respostes. En algun cas, els grups realitzaran presentacions curtes dels casos tractats. El professorat intervé activament i si fa falta aporta nous coneixements.
 • Pràctiques de laboratori: Demostració experimental en el laboratori dels conceptes treballats en les classes teòriques. Pràctica en el registre de dades, anàlisis i interpretació dels resultats. Treball en grups reduïts.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1) ALUMNES EN PRIMERA CONVOCATÒRIA:

Seguiment de l'assignatura (40% de la qualificació final)
Seguiment continuat mitjançant qüestionaris de tipus test que es realitzen durant les classes magistrals. És OBLIGATORI completar el seguiment per a poder realitzar l'examen final, excepte alumnes repetidors (es detalla en el punt 3).

Pràctiques de laboratori (10% de la qualificació final)
Al final de les pràctiques es lliura una fulla de respostes amb l'objectiu d'avaluar els conceptes tractats durant la sessió. El lliurament pot ser presencial el mateix dia de pràctiques o via Moodle durant la setmana posterior. Activitat OBLIGATÒRIA per a poder realitzar l'examen final, excepte alumnes repetidors (es detalla en el punt 3).

Mètodes del cas (10% de la qualificació final)
S'avalua el grau de participació, comprensió i reflexió dels casos assignats. En el cas de realitzar una presentació, es valora també la capacitat de transmetre la informació de manera concisa, clara i estructurada. Activitat OBLIGATÒRIA per a poder realitzar l'examen final, excepte alumnes repetidors (es detalla en el punt 3 d'aquest apartat).

Examen final (40% de la qualificació final)
Els exàmens seran de tipus test, amb 4 opcions de resposta. Les preguntes corresponents al bloc I seran multiresposta i les corresponents al bloc II tindran només una opció correcta. Els encerts comptaran 1 punt i els errors restaran 0,25. S'avaluarà el contingut de les classes magistrals i els mètodes del cas. És necessari un valor mínim de 5 en l'examen final per a poder fer mitjana amb la resta de les activitats i obtenir la qualificació final de l'assignatura.

2) ALUMNES EN SEGONA CONVOCATÒRIA:
S'aplicaran els mateixos criteris que en la primera convocatòria.

3) ALUMNES REPETIDORS:
Es guardarà la nota de l'avaluació contínua del curs anterior (inclou seguiment de l'assignatura, pràctiques de laboratori i mètodes del cas). No obstant això, sempre que ho desitgin, els alumnes podran repetir el seguiment de l'assignatura i obtenir una nova nota.


Punts generals a tenir en compte sobre el sistema d'avaluació:

• El professorat es reserva fins a un 10% de la nota per a ser concedida o restada per arguments subjectius com ara: implicació, participació, respecte a les normes bàsiques, etc.
• El retard en els lliuraments sol·licitats pel professorat es penalitzarà amb un 25% de la nota final.
• En la concessió de les Matrícules d'Honor, entre els candidats es tindrà especial consideració la seva participació i implicació en les diferents metodologies de l'assignatura, així com el respecte per les normes bàsiques.


Punts generals sobre conducta i assistència a classe:

• L'assistència a les classes magistrals no és obligatòria, però es recomana l'assistència regular. Els assistents s'hauran de regir per les normes que indiquin els professors. L'expulsió d'un alumne de classe magistral repercutirà negativament en l'avaluació contínua.
• Els qüestionaris de seguiment de l'assignatura són obligatoris. Es qualificarà amb un 0 un qüestionari no realitzat independentment de la causa (justificada o no justificada).
• L'assistència a les pràctiques de laboratori i a mètodes del cas és obligatòria i els alumnes hauran d'assistir en els grups assignats. No assistir a qualsevol de les dues activitats sense causa justificada, o un mal comportament, suposa la suspensió de l'assignatura.
• En cas de no poder assistir a les pràctiques de laboratori el dia assignat, el/la alumne/a se podrà canviar de grup amb un altre company/a, informant prèviament la coordinadora de l'assignatura.
• En cas de no assistir a mètodes del cas per causes justificades, el/la alumne/a podrà presentar per escrit la resolució d'un cas formulat pel professorat.
• Per causa justificada s'entén: visita urgent en servei d'emergències (presentar volant amb el dia, hora i lloc al qual s'ha acudit), malaltia greu (justificar ingrés hospitalari), defunció d'un familiar directe (de primer o segon grau), citació judicial, o competició esportiva professional (sempre que s'estigui federat). No es consideren causes justificades: volants mèdics no urgents, extracte de cita prèvia, exàmens de conduir, altres situacions familiars.
• L'ús indegut d'aparells electrònics com a mòbils, tauletes o ordinadors portàtils pot comportar l'expulsió de classe. Com a ús indegut s'entén l'enregistrament i difusió tant dels alumnes o professors durant les diferents lliçons, així com l'ús d'aquests aparells amb finalitats lúdics i no educatius.

Bibliografia i recursos

Llibres

Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 7th ed. C. Burtis, D. Bruns. Ed. Elsevier.

Bioquímica Clínica. F. González Sastre. Ed. Barcanova

Bioquímica Clínica y Patología Molecular. X. Fuentes, M.J. Castiñeiras y J.M. Queraltó. Ed. Reverté.

Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. J.B. Henry, W.B. Saun

Harrison Principios de Medicina Interna. A.S. Fauci, E. Braunwald, D. L. Kasper, S. L. Hauser, D. L. Longo, J. L. Jameson, and J, Loscalzo, Eds. Ed Mc Graw Hill.

Harrison´s Nephrology and Acid-Base Disorders. J.L. Jameson. J. Lolcala. Ed Mc Graw Hill.

Clinical Guide to Laboratory Test. Norbert W. Tiezt. Ed. Saunders Company.

 

Enllaços d'interès

https://labtestsonline.org.uk/ (Proves de laboratori clínic que s'utilitzen en el diagnòstic, el seguiment i el tractament de malalties. Produït per la Association for Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine, el Royal College of Pathologists i el Institute of Biomedical Science)

https://www.testing.com/for-health-professionals (Recursos de medicina de laboratori per al professional de la salut)

https://www.msdmanuals.com/professional (Manual MSD per al profesional)