Universitat Internacional de Catalunya

Toxicologia

Toxicologia
3
13505
3
Segon semestre
OB
BASES DE LA PATOLOGIA
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Les preguntes es resoldran abans o després de la classe, durant les sessions de videoconferència o amb cita prèvia. Es pot contactar amb el coordinador del curs en qualsevol moment a la següent adreça de correu electrònic: vventuri@uic.es

Presentació

Les agressions toxicològiques afecten la nostra vida quotidiana. El fum de segona mà, els pesticides i les aigües residuals en l’aigua potable són només algunes de les amenaces per a la salut a les quals estan exposats els éssers humans. Al llarg dels segles, els toxicòlegs s’han compromès amb altres disciplines científiques i culturals proporcionant informació que ha modelat i guiat a la societat. Històricament coneguda com “la ciència dels verins”, la toxicologia ha evolucionat fins a convertir-se en una disciplina en si mateixa. La ciència toxicològica moderna compta amb un marc conceptual dedicat, al mateix temps que es basa en els avanços en biologia, química, medicina i farmacologia.

Requisits previs

No es requereix cap requisit; no obstant això, s’aconsella el coneixement dels conceptes de biologia cel·lular i molecular, genètica i anatomia dels mòduls anteriors.

Objectius

Aquest curs familiaritza l’alumnat amb els principis contemporanis de la toxicologia, inclosos els riscos toxicològics, les seves fonts i la rellevància en l’àmbit clínic i nutricional. El seu objectiu és proporcionar una visió de la toxicologia i ecotoxicologia bàsiques, inclosa la forma en què els organismes absorbeixen, distribueixen, biotransformen i excreten les substàncies tòxiques, com reaccionen les substàncies tòxiques amb les biomolècules i les conseqüències posteriors per a l’organisme. i habilitats de comunicació a més d’adquirir coneixements de principis bàsics i aspectes específics de la toxicologia.

Competències

Tenir una visió completa dels mecanismes a escala bioquímica, molecular i cel·lular pels quals les toxines afecten la salut humana.

Reconèixer conceptes bàsics de diferents camps relacionats amb les ciències biomèdiques.

Reconèixer els aspectes que regeixen l'estat patològic i les seves implicacions a nivell clínic i diagnòstic.

Explicar els principis bàsics de la toxicologia i la seva aplicació a la salut pública.

Aplicar un disseny rigorós d'estudis de toxicologia que incorporin principis de la ciència de laboratori.

Predir les respostes tòxiques dels representants de les principals classes de substàncies químiques respecte als òrgans diana, els processos fisiològics i els mecanismes moleculars de toxicitat.

Aplicar la toxicologia a l'avaluació de riscos ambientals i laborals.

Comunicar les troballes toxicològiques per escrit utilitzant estàndards de revistes revisades per parells, incloses descripcions de disseny, resultats i interpretació.

Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi així com de resolució de problemes.

Interpretar resultats experimentals i identificar elements consistents i inconsistents.

Recopilar i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caràcter social, científic o ètic.

Resultats d'aprenentatge

En acabar el curs, l’alumnat ha de:

- Ser capaç de relacionar la naturalesa i els mecanismes d’acció dels productes químics amb els seus efectes i manifestacions en l’ésser humà.

- Tenir un coneixement complet de les fonts, els nivells i els mecanismes d’acció de les substàncies tòxiques, inclosa l’exposició, l’absorció, el metabolisme, la distribució i l’excreció de substàncies tòxiques.

- Tenir un coneixement profund dels efectes de les substàncies tòxiques en els nivells moleculars i cel·lulars, en la salut individual i en les poblacions i les comunitats naturals, inclòs l’ús de biomarcadors.

- Ser capaç d’analitzar i interpretar conjunts de dades complexes en la recerca toxicològica, així com formular hipòtesis, recopilar i avaluar críticament dades toxicològiques.

- Comprendre, avaluar críticament i saber utilitzar fonts d’informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar informació científica i assistencial.

- Desenvolupar el pensament crític, la creativitat i l’escepticisme constructiu amb un enfocament en la recerca dins la pràctica professional.

Continguts

1. Introducció a la toxicologia

2. Toxicologia i toxicocinètica experimentals

3. Toxines alimentàries

4. Ecotoxicologia

5. Toxines i verins

6. Metalls i no metalls

7. Plaguicides

8. Enverinament i antídots

9. Toxicologia del sistema d’òrgans

10. Toxicologia genètica i radiacions ionitzants

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals: presentació de 50 minuts d’un tema teòric a càrrec del professorat.

Casos clínics o mètodes del cas (MC): aproximació a una situació real o imaginària. L’alumnat treballa les preguntes formulades en petits grups o en interacció activa amb el professorat i es discuteixen les respostes. El professorat intervé activament i, si cal, contribueix a nous coneixements.

Educació virtual (VEU): material en línia que l’alumnat pot consultar des de qualsevol ordinador, a qualsevol hora, i que contribuirà a l’autoaprenentatge de conceptes relacionats amb l’assignatura.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPrimera convocatòria:

Examen final: 80 %

Mètodes del cas: 20 %

Segona convocatòria i posteriors: es guardarà la nota, però si ho vol l’alumnat pot repetir l’assistència a les diferents metodologies i obtenir una nova nota.

Per poder fer mitjana, has d’obtenir una qualificació mínima de 5 en l’examen final.

L’assistència als mètodes del cas no és obligatòria.

Els exàmens seran d’opció múltiple amb quatre opcions de resposta, calculant +1 per a respostes correctes i -0,33 per a respostes incorrectes.

Bibliografia i recursos


Material presentat i proporcionat a classe.