Universitat Internacional de Catalunya

Scientific English II

Scientific English II
3
13506
3
Segon semestre
OB
HABILITATS ORIENTADES A LA PROFESSIÓ
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Hores convingudes.

Dra. Noelia Navarro: nnavarrog@uic.es

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


L’objectiu del programa és dotar l’alumnat de les habilitats lingüístiques i els coneixements necessaris per poder interactuar en diverses situacions de la professió biomèdica des d’un punt de vista internacional i multicultural. Per aquest motiu, es prestarà atenció al desenvolupament de les habilitats d’expressió i comprensió oral.

El programa consta de tres parts: classes magistrals, tutories i aprenentatge autònom. Les classes magistrals se centren en el desenvolupament de les habilitats d’interacció oral necessàries per als futurs biomèdics. Aquestes activitats estan dissenyades per desenvolupar la comunicació oral i la comprensió en l’àmbit acadèmic i professional. Les tutories estan enfocades al desenvolupament de les habilitats interpersonals de l’alumnat i inclouen la realització d’un treball en grup per avaluar. I, finalment, l’aprenentatge autònom se centra en el desenvolupament de les habilitats d’expressió oral i escrita; en la consolidació de la gramàtica i de vocabulari específic, i, per últim, en l’adquisició de més autonomia de l’alumnat en l’aprenentatge d’una llengua estrangera.

Requisits previs

El nivell mínim global recomanat abans de l’inici del curs és de B1.

Objectius

Classe magistral: preparar i dotar l’alumnat dels coneixements de la llengua necessaris per comprendre i presentar aspectes bàsics de la professió biomèdica en anglès. Consolidar les habilitats receptives de comprensió oral a través de la pràctica usant diversos estímuls, així com potenciar el desenvolupament de les habilitats productives d’expressió oral i escrita.

Tutories: desenvolupar les habilitats interpersonals de l’alumnat i la capacitat per treballar en equip, tant en la seva llengua nativa com en llengua estrangera.

Aprenentatge autònom: reforçar la comprensió i la producció oral i escrita de l’alumnat a través de la realització de tasques que requereixin una anàlisi detallada del llenguatge en l’àmbit lèxic i estructural, de les idees principals i secundàries; reforçar les habilitats de comprensió oral i repassar el vocabulari específic i expressions de la professió biomèdica.

 

Competències

08 - Saber compartir informació amb altres professionals i treballar en equip

11- Saber utilitzar i expressar-se en anglès en un context científic internacional.

18 - Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària

Resultats d'aprenentatge

 1. Utilitzar amb habilitat la terminologia i la llengua (en anglès) relacionades amb l’àmbit de la biomedicina.

 2. Capacitat per entendre conferències en un context acadèmic i participar-hi.

 3. Capacitat per realitzar exposicions de forma oral/escrita en un context acadèmic.

 4. Capacitat d’anàlisi i síntesi d’informació oral/escrita.

 5. Capacitat per treballar en equip.

Continguts

Temes: l’alumnat treballarà temes relacionats amb la formació contínua en biomedicina. Aprendrà els processos relacionats amb les àrees següents: reclutament i cerca de feina, diferents tipus de presentació individual i en grup, comunicació i col·laboració mitjançant Internet i l’aplicació d’aquests en el curs de postgrau.

 

Habilitats lingüístiques específiques de la disciplina: l’alumnat aprendrà a cercar, llegir, entendre i discutir literatura relacionada amb la biomedicina i el seu camp d’interès particular. Practicarà el discurs en públic i les habilitats de síntesi utilitzant el material del curs i de les seves pràctiques. Aprendrà a comunicar-se oralment i per escrit en l’àmbit professional.

 

Coneixement lingüístic: l’alumnat repassarà i consolidarà els coneixements sobre pronunciació de termes biomèdics generals i de vocabulari d’ús freqüent relacionat amb els àmbits professional i acadèmic de la biomedicina.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’alumnat participarà activament en el procés de preparació pel món professional, escrivint el seu propi currículum  i les cartes de presentació amb les seves idees, propostes i estudis. També prepararà una entrevista professional  i participarà en les presentacions de pòsters. Treballarà en equip a través de projectes, compartint idees amb els col·legues i col·laborant en línia.

 

Els recursos virtuals d’internet també serviran com a eina lingüística que l’alumnat aplicarà al llarg del seu procés d’aprenentatge. Aquests recursos són part integral del seu estudi individual, ja que li proporcionaran les eines i la motivació necessàries per a l’aprenentatge autònom de l’anglès en la seva àrea d’especialització, al llarg de la seva vida professional.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’alumnat serà avaluat en tres àrees generals: activitats d’interacció i participació, un grup de tasques relacionades amb el desenvolupament personal i professional en el àmbit de la biomedicina i un examen final de revisió de continguts. La distribució del pes de cada àrea d’avaluació, així com les corresponents activitats i temes del curs, apareixen a la taula de sota.

 

 

Activity

Description

% final grade

Classroom interaction and participation

 

 

 • Group Discussions
 • Cooperative activities
 • Reading tasks
 • Writing tasks
 • Peer-assessment
 • Cultural competence

 

10%

 

 

Professional development

 • Speaking
  • Interview (15%)
  • Presentation (15%)
 • Writing
  • Cover letter (10%)
  • CVs (10%)
  • Corpus report (10%)
  • E-mail correspondence

 

 

60%

Final exam

 

-To skillfully use English terminology and linguistic structures related to different activities of the field of biomedicine

30%


Si no s’aprova l’assignatura durant la primera convocatòria, l’alumnat s’haurà de posar en contacte amb el professor perquè l’informi de les activitats requerides en la segona convocatòria.

 

Bibliografia i recursos

Els materials de classe s'han creat a partir de diversos recursos didàctics i professionals extrets de llibres de text i revistes especialitzades online d'actualitat.

Lang T: How to Write, Publish, and Present in the Health Sciences: A Guide for Physicians and Laboratory Researchers, 2009, American College of Physicians