Universitat Internacional de Catalunya

Epidemiologia

Epidemiologia
3
13511
4
Primer semestre
OB
FARMACOLOGIA I DIAGNÒSTIC
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Responsable: Dr. Adrián González-Marrón (agonzalezm@uic.es)

Dr. José M Martínez-Sánchez (jmmartinez@uic.es)

Presentació

L’epidemiologia és l’estudi de la distribució i els determinants d’estats o esdeveniments (en particular de malalties) relacionats amb la salut i l’aplicació d’aquests estudis al control de malalties i altres problemes de salut.

Els continguts de l’assignatura seran útils, d’una banda, per interpretar la literatura científica, i de l’altra, per dur a terme projectes de recerca bàsica, clinicoepidemiològica, translacional i de salut pública.

Requisits previs

Cal haver cursat l’assignatura de Bioestadística.

Objectius

 • Conèixer els conceptes bàsics i els tipus d’estudis epidemiològics.
 • Capacitar l’alumne per dissenyar un estudi de recerca epidemiològica i fer un protocol de recerca epidemiològica.
 • Capacitar l’alumne per fer una lectura crítica d’articles científics.

Competències

Competències bàsiques

CB1
Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
CB3
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
CB4
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
CG11
Reconèixer conceptes bàsics de diferents àmbits vinculats a les ciències biomèdiques.
CE15
Identificar la freqüència i distribució de les malalties, les seves causes i determinants, així com les intervencions necessàries per a mantenir o restaurar la salut.

Competències transversals

CT1
Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació adequades al moment.
CT2
Desenvolupar la capacitat per a la resolució de problemes.
CT3
Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi.
CT4
Interpretar resultats experimentals i identificar elements consistents i inconsistents.
CT5
Usar internet com a mitjà de comunicació i com a font d'informació.
CT6
Saber comunicar, fer presentacions i redactar treballs científics.
CT7
Ser capaç de treballar en equip.
CT8
Raonar i avaluar les situacions i resultats des d'un punt de vista crític i constructiu.
CT9
Tenir la capacitat de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals.
CT10
Ser capaç de dur a terme un aprenentatge autònom.
CT11
Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.
CT12
Aplicar el mètode científic.
CT13
Reconèixer els aspectes generals i específics relacionats amb el camp de la nutrició i envelliment.
CT14
Respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, i la promoció dels drets humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

Resultats d'aprenentatge

 • Analitzar els problemes de salut considerant els individus com a part de grups de població i conèixer els conceptes i els principals mètodes que permeten identificar els factors de risc de malalties.
 • Descriure els determinants de la salut des d’un punt de vista individual i col·lectiu.
 • Valorar les necessitats de salut de la població en funció dels aspectes biològics, psicològics, socials, culturals i mediambientals.
 • Descriure i analitzar estratègies de millora cap a la salut individual i de la població.

Continguts

Tema 0. Presentació i introducció de l’assignatura

Tema 1. Tipus d’estudis epidemiològics

 • Observacionals i experimentals

Tema 2. Mesures epidemiològiques

 • Casos, percentatge, raó, taxa i odds
 • Mesures de freqüència: prevalença, incidència, taxa de mortalitat, taxa específica per grup d’edat i estandardització
 • Mesures d’associació
 • Mesures d’impacte

Tema 3. Proves diagnòstiques

 • Sensibilitat i especificitat
 • Valor predictiu positiu, valor predictiu negatiu
 • Corbes ROC

Tema 4. Biaixos i confusió

Tema 5. Interacció

Mètodes del cas

MC1: Tipus d’estudi

MC2: Mesures epidemiològiques

MC3: Mesures epidemiològiques

MC4: Proves diagnòstiques

MC5: Confusió i interacció

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia emprada en aquesta assignatura consistirà en presentacions teòriques (60%) i mètodes del cas (40%). 

Presentacions teòriques: exposició de conceptes teòrics per part del docent.
Mètodes del cas: aplicació, mitjançant supòsits pràctics, dels coneixements adquirits prèviament en les classes magistrals.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs farà una avaluació mixta, que tindrà tres components:

1. Avaluació mitjançant un examen tipus test (60%)

2. Avaluació dels diferents treballs dels mètodes del cas (30%):

• Treballs individuals 

• Presentació dels diferents mètodes del cas

• Treballs grupals

3. Avaluació contínua (10%): activitats a realitzar al llarg del curs.

Per superar l’assignatura, l’alumne ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 en cadascun dels dos primers apartats (examen i MCs) i una nota mitjana superior a 5.

Els alumnes que no superin l’assignatura en la convocatòria ordinària disposaran d’una convocatòria extraordinària al mes de juliol que consistirà en un únic examen tipus test (100 % de la nota).

Bibliografia i recursos

 • Gordis L. Epidemiología, 3ª ed. Madrid: Harcourt, 2003.
 • Szklo M, Nieto J. Epidemiología intermedia: Conceptos y Aplicaciones. Díaz de Santos; 2003.
 • Argimón JM, Jiménez J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Madrid: Elsevier, 2004.
 • Fletcher RH, Fletcher SW, Wagner EH. Epidemiología clínica. 4ª ed. Barcelona: Masson-Williams & Wilkins, 2008.
 • Rothman K. Epidemiología moderna. 1 ed. Ediciones Díaz de Santos, S.A.: Madrid; 1986.
 • Piédrola Gil, et al. Medicina Preventiva y Salud Pública. 10ª Edición. Barcelona: Masson S.A.; 2001.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 13/01/2023 I3 14:00h