Universitat Internacional de Catalunya

Treball de Fi de Grau

Treball de Fi de Grau
10
13515
4
Segon semestre
TF
TREBALL DE FI DE GRAU
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els dubtes es resoldran presencialment o per videoconferència amb el tutor acadèmic corresponent. En cas que sigui necessari, es podrà concertar una cita amb la coordinadora de TFG: Dra. Sara Hernández (shernandez@uic.es)

Presentació

El Treball Final de Grau (TFG) és una matèria transversal el treball de la qual es realitzarà associat a diferents matèries i, per tal d'unificar els criteris i procediments que assegurin i garanteixin homogeneïtat en l'organització i l'avaluació d'aquesta matèria, la Universitat Internacional de Catalunya disposa d'un reglament intern de treballs de fi de grau i treballs de fi de màster a què estaran subjectes totes les titulacions oficials ofertes per UIC Barcelona regulades pel Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010.

Requisits previs

La matrícula de l'assignatura TFG es farà només després d'haver aprovat com a mínim totes les assignatures de primer curs, segon curs i almenys el 80% dels crèdits de tercer curs.

Objectius

En finalitzar el Treball Fi de Grau, l'estudiant serà capaç de: 1. Aplicar de manera integrada tots els coneixements i les competències adquirides al llarg dels estudis de grau. 2. Dur a terme un projecte de recerca individual, autònom, dirigit, original i inèdit. 3. Defensar i comunicar públicament el seu treball fi de grau.

Competències

Competències bàsiques: CB1: Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, n'inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi CB2: Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi CB3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat CB5: Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats daprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau dautonomi
Competències generals: CG1 Reconéixer els conceptes biològics bàsics i el llenguatge propi de les ciències biomèdiques a l'estat de salut. CG2 Reconéixer els aspectes que regeixen l'estat patològic i les seues implicacions a nivell clínic i diagnòstic. CG3 Utilitzar i valorar críticament les tècniques biomèdiques. CG4 Utilitzar les eines bioinformàtiques pròpies de l'àmbit de la investigació biomèdica. CG5 Reconéixer els diferents àmbits i la dinàmica de l'empresa biomèdica en què un graduat en Ciències Biomèdiques pot exercir. CG6 Aplicar la metodologia científica a la recerca Biomèdica. CG7 Integrar els conceptes bàsics relacionats amb el camp de la biomedicina tant a nivell teòric com experimental. CG8 Utilitzar eines complementàries a la formació fonamental del Grau, que facilitin la inserció laboral del graduat/ada. CG9 Reconèixer els elements essencials de l'àmbit de les ciències biomèdiques, incloent-hi una comunicació correcta i el plantejament de principis ètics. CG10 Dissenyar, redactar i executar projectes relacionats amb l'àrea de les ciències biomèdiques CG11 Reconéixer conceptes bàsics de diferents àmbits vinculats a les ciències biomèdiques.
Competències transversals: CT1 Desenvolupar la capacitat d'organització i de planificació adequades al moment. CT2 Desenvolupar la capacitat per a la resolució de problemes. CT3 Desenvolupar la capacitat d‟anàlisi i síntesi. CT4 Interpretar resultats experimentals i identificar elements consistents i inconsistents. CT5 Usar internet com a mitjà de comunicació i com a font d'informació. CT6 Saber comunicar, fer presentacions i redactar treballs científics. CT7 Ser capaç de treballar en equip. CT8 Raonar i avaluar les situacions i els resultats des d'un punt de vista crític i constructiu. CT9 Tenir la capacitat de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals. CT10 Ser capaç de fer un aprenentatge autònom. CT11 Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica. CT12 Aplicar el mètode científic. CT13 Reconéixer els aspectes generals i específics relacionats amb el camp de la nutrició i envelliment. CT14 Respectar els drets fonamentals d‟igualtat entre homes i dones, i la promoció dels drets humans i els valors propis d‟una cultura de pau i de valors democràtics.   Competències específiques: CE24 Presentar de manera escrita i oral els objectius, el desenvolupament i els resultats d'un projecte de recerca/innovació biomèdica, tant per a una audiència experta com no experta.

Resultats d'aprenentatge

L'alumne: • És capaç de dur a terme una cerca bibliogràfica en bases de dades indexades en diferents idiomes. • Usa un gestor bibliogràfic i referència correctament. • L'alumne és capaç de planificar-ne l'aprenentatge de manera autònoma i adequada. • L'alumne entén i interpreta la informació que troba i és capaç de destriar la informació vàlida i fiable. A partir d'això és capaç d'extreure'n conclusions. • L'alumne és capaç de lliurar un document escrit final amb els requeriments estipulats, fent una adequació correcta de l'estil, el contingut i l'estructura. • Utilitza els coneixements adquirits per a la descripció i resolució de problemes biomèdics, en relació amb les causes, els mecanismes i els tractaments i elabora una memòria adaptada als seus objectius i resultats. • Realitza una exposició oral i escrita d'un treball original científic o informe professional, relacionant els conceptes teòrics amb les pràctiques professionals. • L'alumne és capaç de fer una exposició oral respectant les normes de presentació formals i adequant-se als requeriments establerts. • L'alumne entén i interrelaciona els conceptes treballats durant el curs a la seva feina i identifica i reflexiona sobre l'aprenentatge adquirit. • L'alumne té en compte els aspectes ètics del treball que ha realitzat, tant per a la documentació que ha fet servir com per a la realització del treball.

Continguts

Treball original que es realitza de forma individual i es presenta i defensa davant un tribunal en què se sintetitzen i integren les competències adquirides al Grau en Ciències Biomèdiques. El tema del treball sestablirà de comú acord entre lestudiant i el tutor del TFG, prèvia aprovació del coordinador i en funció dels seus interessos acadèmics i professionals.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa realització del TFG inclou diverses tasques o activitats formatives fonamentals: • Assistència a tutories individuals • Assistència a seminaris grupals • Planificació • Desenvolupament • Treball individual, autònom i dirigit pel tutor • Redacció duna memòria escrita • Lliurament • Presentació i defensa pública individual • Emplenament de rúbriques

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl procés davaluació correspon a una avaluació contínua per competències al llarg de la realització del TFG. Són diversos els moments avaluatius, així com els agents o actors de l'avaluació:
 • Autoavaluació de lalumnat.
 • Avaluació del procés de realització del TFG per part del tutor.
 • Avaluació final del TFG per part del tutor.
 • Avaluació del TFG per part del tribunal.
Per a l'avaluació del TFG es tindran en compte els criteris següents:
 • Entitat, dificultat, complexitat i originalitat del projecte abastat al TFG.
 • Grau de compliment dels objectius.
 • Fonts bibliogràfiques consultades i com s'han citat a la memòria ia la presentació.
 • Qualitat a l'elaboració del document escrit de la memòria acadèmica del TFG.
 • Qualitat en la presentació i defensa oral davant del tribunal del TFG.
 • Grau de compromís i dedicació de lalumnat al projecte de recerca.
 • Aprenentatge, competències i habilitats demostrades durant la realització del treball.
El tutor podrà decidir no autoritzar la presentació d'un TFG per part d'un estudiant (deixant constància d'això a la rúbrica corresponent) si considera que no compleix els requisits mínims acadèmics per ser defensat públicament. El tutor proposarà, a la darrera rúbrica d'avaluació de la memòria escrita del TFG, la concessió de matrícula d'honor a aquest estudiant o no. En funció del nombre de matrícules d'honor que es puguin atorgar per assignatura i les avaluacions globals obtingudes per aquest alumne a totes les rúbriques de l'assignatura recopilades del tribunal, el tutor, el mateix alumne i els seus companys, el coordinador de TFG decidirà en darrera instància a qui se li atorga la matrícula dhonor. El tribunal avaluador estarà constituït per professors del departament de ciències bàsiques, en el cas del projecte de recerca, o per col·laboradors experts en làmbit destudi. El tribunal, un cop acabada la defensa oral, procedirà a acceptar o rebutjar el treball presentat ia omplir les rúbriques avaluant tant el treball escrit com la defensa oral de lestudiant. En cas que el TFG sigui rebutjat pel tribunal, aquest haurà de fer constar aquells errors, omissions i deficiències que han de ser esmenats i que motiven la seva no acceptació en un informe escrit que remetran al coordinador de TFG i al tutor. En cas de suspendre el TFG en primera convocatòria, es podrà optar a la seva defensa en segona convocatòria sempre que es reelabori el TFG atenent els errors, omissions i deficiències detectats i apuntats pel tribunal al seu informe després de la defensa en primera convocatòria i comptant amb el vistiplau del tutor. En cas de suspendre el TFG a segona convocatòria, l'estudiant s'ha de matricular de l'assignatura durant el curs següent.


Percentatges de cada avaluació a la nota final de l'assignatura, vàlids tant per a 1a com 2a convocatòria:

Rúbrica

Porcentaje de la nota

Autoavaluació estudiant

5 %

Avaluació contínua tutor/a 

25 %

Avaluació final tutor/a

35 %

Avaluació tribunal defensa i memòria

35 %

Consideracions importants:
 1. L'assignatura TFG s'aprova amb un mínim de 5 sobre 10 punts.
 2. Per obtenir la mitjana final, cal obtenir un mínim de 5 sobre 10 punts de cadascuna de les parts.
 3. El plagi, la còpia o qualsevol altra acció que es pugui considerar trampa suposarà un zero en aquest apartat davaluació.
 4. Els estudiants dintercanvi (Erasmus i altres) o repetidors estaran sotmesos a les mateixes condicions que la resta de l'alumnat.

Bibliografia i recursos

(1). Reglamento interno de Trabajo Fin de Grado y Fin de Máster Universitario de la Universitat Internacional de Catalunya: https://www.uic.es/sites/default/files/2021-06/UIC_BCN_Reglament_intern_TFG_i_TFM_30-07-2012_1.pdf

(2). Guía TFGs en la web de la biblioteca de la UIC: https://biblioguias.uic.es/guiatrabajofinaldegrado/inicio

(3). Tutorial aplicación gestión TFGs UIC para alumnos/as:  https://www.youtube.com/watch?v=OUEqbm-RR00&list=PLnKcA9XgmyYRCfSqdcIjBRfHwB_DYZwn4&index=11&t=0s

(4). Repositorio institucional UIC Trabajos Final de Grado: http://repositori.uic.es/handle/

(5). Gestión bibliográfica: http://biblioteca.uoc.edu/es/recursos/gestion-bibliografica-uoc