Universitat Internacional de Catalunya

Seminari d'orientació Professional

Seminari d'orientació Professional
3
13529
1
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Reyes Alcón: ralcon@uic.es

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h. En tot cas, s’ha d’enviar un missatge electrònic prèviament per concertar l’hora.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


L’assignatura es planteja com un conjunt de lliçons i sessions que conformen una eina per a l’alumne de cara a l’acostament a l’entorn professional.

Requisits previs

No escau.

Objectius

Ajudar l’alumne a conèixer l’entorn jurídic com a mercat laboral i professional i dotar-lo de les eines necessàries per a l’inici de la seva trajectòria professional.

Competències

  • CA11 - Saber desenvolupar destreses que permetin a l'advocat millorar l'eficiència de la seva feina i potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què les desenvolupa mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.
  • CB06 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en un context professional.
  • CB07 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la tenir la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • CB09 - Saber comunicar les conclusions i els coneixements i raons últim que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • CG01 - Adquirir les capacitats de treball personal i en equip, de comunicació i de lideratge necessàries per desenvolupar la professió d'advocat.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne, a través de l’assignatura:

- Aplica amb soltesa coneixements, habilitats i competències, jurídics i metajurídics, de caràcter estrictament instrumental o auxiliar.

- Ha aprofundit, amb solvència, en coneixements jurídics, legals i normatius altament especialitzats que li possibiliten exercir en branques o àmbits específics de la professió jurídica o de l’àrea professional paralegal.

Continguts

• Taller d’elaboració de CV.

• Taller d’elaboració de carta de motivació.

• El sector jurídic a Espanya: qui és qui?

• El procés de selecció (i). Recomanacions pràctiques.

• El procés de selecció (ii) Taller dinàmic i entrevista.

• Sessió Linkedin - Taller d’elaboració del perfil personal.

• Eines d’autoconeixement - I.

• Eines d’autoconeixement - II.

• Jornada Universitat - Empresa.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula



Lliçó magistral

Tallers

Treball en equip

Simulació / role play

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula



S’estableix un nombre total de 14 sessions en l’assignatura.

L’assistència a aquestes sessions donarà un total màxim de 7 punts en l’assignatura (0,5 punts per sessió).

La resta de puntuació (3 punts) s’obtindrà a través de la participació a classe, els treballs desenvolupats i la implicació en l’assignatura, segons el parer dels professors que hi intervenen.