Universitat Internacional de Catalunya

Comptabilitat

Comptabilitat
2
13530
1
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Reyes Alcón: ralcon@uic.es

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h.

En tot cas, s’ha d’enviar un missatge electrònic prèviament per concertar l’hora.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


L’assignatura es presenta com un complement imprescindible, i necessari, no només per als futurs advocats que vulguin desenvolupar la seva trajectòria professional en l’assessorament a l’advocacia dels negocis, sinó, amb caràcter general, per a tots aquells que en algun moment hagin de portar a terme assessorament a persones jurídiques. La comptabilitat és el llenguatge universal.

Requisits previs

No escau.

Objectius

Que l’alumne interioritzi els conceptes més importants de la comptabilitat a fi que els pugui utilitzar per aplicar-los a l’assessorament legal a persones jurídiques. Alguns exemples d’aplicació serien: assessoria fiscal, fusió i absorció d’empreses, compravenda de societats, concursos (administració, assessorament), etc.

Competències

  • CA11 - Saber desenvolupar destreses que permetin a l'advocat millorar l'eficiència de la seva feina i potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què les desenvolupa mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.
  • CB06 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en un context professional.
  • CB07 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la tenir la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • CB09 - Saber comunicar les conclusions i els coneixements i raons últim que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • CG01 - Adquirir les capacitats de treball personal i en equip, de comunicació i de lideratge necessàries per desenvolupar la professió d'advocat.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne, a través de l’assignatura:

- Aplica amb soltesa coneixements, habilitats i competències, jurídics i metajurídics, de caràcter estrictament instrumental o auxiliar.

- Ha aprofundit, amb solvència, en coneixements jurídics, legals i normatius altament especialitzats que li possibiliten exercir en branques o àmbits específics de la professió jurídica o de l’àrea professional paralegal.

Continguts

Entre molts d’altres, i a títol indicatiu, que no exhaustiu, es preveuen els següents:

• Comptabilitat i fiscalitat bàsiques per a advocats.

• Finances per a juristes.

• Anàlisi d’estats financers per a juristes.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLliçó magistral.

Anàlisi de casos pràctics.

Preparació de casos pràctics.

Tutoria: es fixarà un horari de tutoria per resoldre qüestions puntuals dels alumnes.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs tindrà en compte la participació a classe i la realització dels supòsits i casos que es programin. Aquests paràmetres suposaran el 60% de la nota final.

L’examen final tindrà un pes en l’assignatura d’un 40%.

Bibliografia i recursos

Per al desenvolupament de el curs es facilitarà a l'alumne tot el material necessari, tant teòric com pràctic. Per això no caldrà que adquireixin cap material. Així mateix, es facilitarà als alumnes tota la legislació aplicable.

La bibliografia complementària per seguir el curs i ampliar coneixements és la següent:

• Contabilidad financiera: Análisis y aplicación del PGC de 2007. Juan Antonio Astorga Sánchez et al. Ariel

• Manual de contabilidad para juristas. Pedro Juez Martel.