Universitat Internacional de Catalunya

Gestió del Temps i del Coneixement

Gestió del Temps i del Coneixement
2
13531
1
Anual
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Reyes Alcón: ralcon@uic.es

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h. En tot cas, s’ha d’enviar un missatge electrònic prèviament per concertar l’hora.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


L’assignatura es planteja com un conjunt de sessions encaminades a facilitar a l’alumne una sèrie d’eines paralegals que podrà emprar en el seu entorn professional.

Requisits previs

No escau.

Competències

  • CA11 - Saber desenvolupar destreses que permetin a l'advocat millorar l'eficiència de la seva feina i potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què les desenvolupa mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.
  • CB06 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en un context professional.
  • CB07 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la tenir la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • CB09 - Saber comunicar les conclusions i els coneixements i raons últim que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • CG01 - Adquirir les capacitats de treball personal i en equip, de comunicació i de lideratge necessàries per desenvolupar la professió d'advocat.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne, a través de l’assignatura:

- Aplica amb soltesa coneixements, habilitats i competències, jurídics i metajurídics, de caràcter estrictament instrumental o auxiliar.

- Ha aprofundit, amb solvència, en coneixements jurídics, legals i normatius altament especialitzats que li possibiliten exercir en branques o àmbits específics de la professió jurídica o de l’àrea professional paralegal.

Continguts

• Tècniques per a la gestió de grups, el treball en equip i la integració puntual d’unitats col·lectives de treball en l’àmbit de les professions jurídiques.

• Noves tecnologies en l’àmbit de les professions jurídiques.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula- Lliçó magistral.

- Treball en equip.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació es compon de dos paràmetres:

• Participació a classe: compta un 60% de la nota final.

• Examen: compta un 40% de la nota final.


NORMES I PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ CORRESPONENTS EL PRESENT ESTAT D'ALARMA I A EL CONFINAMENT DOMICILIARI OBLIGATORI (PANDÈMIA COVID-19) 

L'examen previst per a l'assignatura de Gestió de el temps i de el coneixement es durà a terme en línia, a través de la plataforma Moodle. Constarà de 5 preguntes que s'hauran de contestar cadascuna d'elles de forma independent, seqüencial, i en un temps limitat. 


De les 5 preguntes, 4 d'elles consistiran en un exercici pràctic relacionat amb les qüestions que han estat abordades a classe, relatives, per exemple, a la utilització de fonts d'informació fiable, utilització de bases de dades públiques i privades, localització de textos normatius, jurisprudència etc.

Una última pregunta, d'índole més reflexiu i d'exposició personal, estarà relacionada amb els aspectes claus abordats en la part de l'assignatura dedicada a la gestió de el temps.

La resposta a les preguntes s'ha de fer de manera individual, i per a això podrà emprar-se els recursos en línia que hem utilitzat durant les classes.

Material didàctic