Universitat Internacional de Catalunya

Legal English

Legal English
2
13532
1
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Reyes Alcón: ralcon@uic.es

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h. En tot cas, s’ha d’enviar un missatge electrònic prèviament per concertar l’hora.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


L’assignatura Legal English pretén que l’alumne sigui capaç de desenvolupar la seva professió de manera diligent en anglès i en el context anglocultural.

Aquesta assignatura té per objectiu proporcionar a l’alumne les eines necessàries perquè:

• Tingui un domini de la llengua anglesa en l’ús específic de totes les activitats professionals que es desenvolupen en l’àrea del dret.

• Tingui una bona comprensió lectora dels documents legals en anglès.

• Domini amb fluïdesa l’oratòria en anglès pròpia dels judicis o les negociacions.

• Domini la terminologia dels contractes, les cartes, els requeriments legals o altres textos propis de l’advocacia.

Requisits previs

No escau.

Competències

  • CA11 - Saber desenvolupar destreses que permetin a l'advocat millorar l'eficiència de la seva feina i potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què les desenvolupa mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.
  • CB06 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en un context professional.
  • CB07 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la tenir la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • CB09 - Saber comunicar les conclusions i els coneixements i raons últim que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • CG01 - Adquirir les capacitats de treball personal i en equip, de comunicació i de lideratge necessàries per desenvolupar la professió d'advocat.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne, a través de l’assignatura:

Aplica amb soltesa coneixements, habilitats i competències jurídics i metajurídics, de caràcter estrictament instrumental o auxiliar.

Continguts

- Tècniques de comunicació escrita eficient en l’advocacia i les professions jurídiques.

- Legal English.

1. Common Law vs. Civil Law.

2. Vocabulari, lectura i discussió de textos legals, contractes i informes de casos.

3. Terminologia de litigis i procediments judicials.

4. Anglès específic per a cartes d’assessorament legal, missatges electrònics i requeriments judicials.

5. Comprensió precisa de lectura de casos i projectes legals.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEn aquesta assignatura es treballen les habilitats d’escriure, llegir, parlar i comprendre amb activitats basades en el role play, vídeos i l’aprenentatge basat en tasques.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls candidats són avaluats de la següent manera:

Part 1. El 60% de la qualificació final és avaluació contínua.
Part 2. El 40% de la nota final és un examen.

La Part 1 consisteix en una sèrie de tasques com ara presentacions orals, lectures d'estudis de casos i anàlisi de conceptes legals.

La Part 2 consisteix en un examen en línia amb qualificacions atorgades de la següent manera:

Examen oral: 20%
Reading: 5%
Writing: 10%
Listening: 5%
Total: 40%

L'examen oral consisteix en una breu visqui sobre un dels nou temes de dret impartits. Els candidats han de tenir el nivell mínim d'anglès B2 d'el Marc Comú Europeu.

Bibliografia i recursos

1. Textbooks

Street Law; A Course in Practical Law. McGraw Hill, 2016

The Lawyers English Language Coursebook, Catherine Mason, 2017

Professional English in Use – Law, Caroline Brown.

2. Websites

Legal Dictionary

 https://dictionary.law.com/

European Union website

https://europa.eu/european-union/index_en

3. Cases:

Geffener vs Cocacola:

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/18-3548/18-3548-2019-06-27.html

Elonis vs United States

https://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/13-983_7l48.pdf

4. Videos

Common law and Civil Law

https://www.youtube.com/watch?v=HSnu6FrB0xc&t=113s