Universitat Internacional de Catalunya

Internship

Internship
10
13535
1
Segon semestre
PR
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,

Professorat

Presentació

Els estudiants faran pràctiques curriculars de tres mesos amb les institucions i organitzacions pertinents amb la finalitat de familiaritzar-se amb el desenvolupament i la gestió de projectes en el camp de la cooperació. Les pràctiques es desenvoluparan durant els mesos de juny, juliol i agost.

Els directors del títol proporcionaran als estudiants opcions de pràctiques en una de les moltes institucions col·laboradores que ja tenen acords amb la Universitat, i guiaran els estudiants en l’elecció de la institució que millor s’adapti al seu tema d’investigació. Si algun estudiant vol fer les pràctiques en una institució que no figuri a la nostra base de dades, s’haurà d’adreçar a la institució i obtenir-ne el permís i la plaça.

Objectius

Les pràctiques tindran com a objectiu fonamental la formació pràctica de l’estudiant en el camp de la cooperació internacional i consistiran en el desenvolupament dels coneixements teòrics adquirits durant el curs.

En el camp de la cooperació internacional diferenciem dues vies a l’hora de desenvolupar l’activitat: una és la del cooperant que treballa sobre el terreny en països en vies de desenvolupament o en zones de catàstrofe recent que necessiten reconstrucció i l’altra, la del cooperant que treballa des de la institució, ONG, agència, govern, etc.

Tenint en compte aquestes circumstàncies, plantegem la possibilitat que els estudiants facin les pràctiques amb institucions o ONG tant a les oficines, desenvolupant tasques de gestió, com sobre el terreny, desenvolupant tasques d’acció. El viatge no està inclòs en el programa de màster pel que fa a l’aspecte econòmic; per tant, serà l’estudiant qui haurà de cobrir-ne el cost, tot i que la universitat vetllarà per obtenir ajudes i facilitats perquè hi pugui participar.

Competències

  • 01 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos desfavorecidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el área de la cooperación internacional
  • 03 - Que los estudiantes sepan comunicar las conclusiones de su investigación –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
  • 04 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo, en el marco de la cooperación internacional.
  • 05 - Adquirir la metodología basada en criterios interdisciplinares para el desarrollo de proyectos arquitectónicos sostenibles.
  • 06 - Adquirir una formación especializada en la gestión de recursos humanos y materiales utilizados para el desarrollo de cada proyecto.
  • 07 - Ser capaz de aplicar en un proyecto concreto los conocimientos adquiridos.
  • 25 - Saber aplicar los conocimientos sobre la herramienta “marco lógico” para la planificación y gestión de proyectos de cooperación internacional.
  • 26 - Ser capaz de elaborar, a través del análisis crítico de las actuaciones realizadas por las Agencias Internacionales de Cooperación, un manual que defina de forma sistemática las prioridades de actuación para cada proyecto.
  • 27 - Saber aplicar las metodologías de trabajo utilizadas por parte de Organismos de Cooperación Internacional y/o Entidades locales.

Resultats d'aprenentatge

Les pràctiques externes són un dels elements clau de la formació de l’estudiant. Han de servir per capacitar-lo i perquè experimenti:

a)    Un contacte directe amb situacions d’emergència i/o desenvolupament.

b)    Una transcripció directa del seu aprenentatge amb la realitat a la qual s’haurà de sotmetre o amb la qual haurà d’interactuar.

Continguts

Als estudiants en pràctiques se’ls assignarà un tutor, per part de la Institució o ONG, que serà l’encarregat de programar, coordinar i supervisar el desenvolupament de les pràctiques. Durant les pràctiques el tutor controlarà, verificarà i, si és possible, ajudarà l’estudiant a integrar-se a una manera de treballar, un entorn i unes exigències nous per a ell.

El tutor haurà de tenir en compte els aspectes següents durant el període de tres mesos: implicació en la feina encomanada, capacitat de treballar en grup, efectivitat del treball realitzat i aprenentatge adquirit.

L’estudiant tindrà, a més, un tutor acadèmic que es responsabilitzarà de fer el seguiment i/o l’avaluació de les pràctiques.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaAprenentatge a la institució i experiència in situ

Treball independent dels alumnes

Aprenentatge autònom, memòria de recollida d’experiències

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaQuan finalitzi el període de pràctiques, el tutor emetrà un informe en què detallarà els resultats de l’estada a la institució, els treballs en els quals ha participat l’alumne i farà una avaluació continuada i global del treball realitzat.

A més, l’alumne, un cop hagi finalitzat el període de pràctiques elaborarà una memòria en la qual explicarà les experiències realitzades i les conclusions després del treball realitzat.