Universitat Internacional de Catalunya

Temes Fonamentals de Dret Públic i Privat 1

Temes Fonamentals de Dret Públic i Privat 1
4
13538
1
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Qualsevol qüestió relativa a la marxa de l’assignatura, al seu contingut o a l’avaluació s’ha d’adreçar a la coordinació d’aquesta.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Es tracta de l’assignatura fonamental d’aquest itinerari opcional. Els alumnes, de manera guiada, aprofundiran en alguns temes jurídics de dret privat i públic, de singular rellevància, fins a aconseguir un nivell de coneixements propis d’un autèntic especialista.

Els temes jurídics objecte de l'assignatura guarden paral·lelisme amb les corresponents pràctiques del MUA. Aquesta manera de procedir permet que els alumnes estudiïn una determinada institució, que resulta essencial en la matèria, de manera minuciosa i detallada, tant en el seu vessant teòric (més enllà de les explicacions del professor) com a pràctica.

Requisits previs

No són necessaris.

Objectius

Que l’alumne desenvolupi els seus coneixements, en relació amb determinades matèries, fins a aconseguir un nivell d’excel·lència que el converteixi en un autèntic especialista.

Dotar a l'alumne d'amplis coneixements, tant a nivell legal (amb ple domini dels textos nacionals i, en el seu cas, comunitaris) com a doctrinal i jurisprudencial, que li permetin resoldre les pràctiques objecte del programa del MUA com un experimentat professional en la matèria.

Competències

  • CA11 - Saber desenvolupar destreses que permetin a l'advocat millorar l'eficiència de la seva feina i potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què les desenvolupa mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.
  • CB06 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en un context professional.
  • CB10 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
  • CG01 - Adquirir les capacitats de treball personal i en equip, de comunicació i de lideratge necessàries per desenvolupar la professió d'advocat.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne, a través de l’assignatura:

- Desenvoluparà els coneixements adquirits en el Grau en Dret, en relació amb algunes matèries concretes, fins a un nivell d’excel·lència, a fi d’aconseguir un domini complet dels textos legals, juntament amb les claus interpretatives, jurisprudencials i doctrinals d’aquests.

Continguts

Dret civil:

Tema 1. La propietat horitzontal. Constitució. Contingut. Organització. Conflictes habituals i jurisprudència.
Tema 2. Llei d'Arrendaments Urbans de 24 de novembre de 1994. Àmbit. Contracte d'arrendament d'habitatge. Durada i desistiment. Jurisprudència rellevant.


Dret penal:

Tema 1. Les lesions. Tipus agreujats. Els delictes de violència sobre la dona. Anàlisi dels delictes de maltractament físic i psíquic.
Tema 2. Tracta dels éssers humans. Especial referència a l'explotació sexual i la seva protecció internacional.


Dret del treball:

Tema 1. Prestacions del treballador. Classificació professional. Ordenació del temps de treball de les víctimes de violència domèstica.
Tema 2. Els conflictes col·lectius. La vaga. El tancament empresarial. Altres formes de conflicte i el seu tractament jurisprudencial
Tema 3. Els sindicats. El comitè d'empresa i els delegats de personal. Seccions i delegacions sindicals. Maneres de conducta en la negociació sindical.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl professorat indicarà als alumnes, a l’inici de curs, els temes que han de treballar i les fonts recomanades de material d’estudi (substancialment, els textos legals).

Els alumnes prepararan els temes de manera autònoma, amb caràcter previ a les sessions lectives, i els estudiaran de manera completa i rigorosa. Quan arribin a l’aula, i a la primera hora de classe, el professor encarregat abordarà el contingut de l’objecte d’estudi previst per a aquella jornada i resoldrà els dubtes que els hagin sorgit. A la segona hora, els alumnes exposaran, oralment, el tema o temes previstos per a aquell dia. A l’exposició oral se seguirà la metodologia pròpia de la retòrica jurídica, de manera que l’alumne pugui demostrar la plena adquisició dels coneixements previstos, que prèviament haurà comprès perfectament

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa nota final de l'assignatura estarà integrada per la nota de l'examen final que comptarà un 90% i la nota de l'avaluació contínua que comptarà un 10%:

L'avaluació contínua consistirà en l'exposició oral dels temes per part dels alumnes en la segona hora de cada sessió lectiva.

L'examen final consistirà en l'exposició oral durant 15 minuts d'un dels temes del primer semestre triat a l'atzar.

Bibliografia i recursos

  Els alumnes, seguint les orientacions del professor, es responsabilitzaran d'adquirir els materials precisos al començament de l'assignatura.