Universitat Internacional de Catalunya

Tècniques de Defensa Jurídica Escrita

Tècniques de Defensa Jurídica Escrita
2
13541
1
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Qualsevol qüestió relativa a la marxa de l’assignatura, al seu contingut o a l’avaluació s’ha d’adreçar a la coordinació d’aquesta.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


La defensa escrita dels drets i els interessos dels seus clients constitueix una de les comeses essencials i recurrents de l’exercici professional de l’advocat. No obstant això, aquesta activitat comunicativa dista de ser senzilla i, a més, no se sol incloure com un contingut docent en els plans d’estudis de Grau en Dret. En aquesta assignatura es forma l’alumne, de manera pràctica, en les diverses tècniques de defensa escrita, des de la perspectiva concreta de l’exhibició de coneixements jurídics especialitzats davant auditoris d’altura tècnica.

Requisits previs

No són necessaris.

Objectius

Que l’alumne sigui capaç d’exposar, de manera escrita, els seus coneixements tecnicojurídics especialitzats, amb rigor, solvència i brillantor.

Competències

  • CA11 - Saber desenvolupar destreses que permetin a l'advocat millorar l'eficiència de la seva feina i potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què les desenvolupa mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.
  • CB06 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en un context professional.
  • CB07 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la tenir la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • CB09 - Saber comunicar les conclusions i els coneixements i raons últim que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • CG01 - Adquirir les capacitats de treball personal i en equip, de comunicació i de lideratge necessàries per desenvolupar la professió d'advocat.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne, a través de l’assignatura:

- És capaç de traslladar els seus coneixements tecnicojurídics a un auditori especialitzat, de manera escrita, amb rigor, solvència i brillantor.

Continguts

Tema 1. Aspectes formals de la redacció d'un tema.

Tema 2. Aspectes de fons en l'elaboració de continguts. Maneig de textos legals, jurisprudencials i doctrinals.

Tema 3. Elaboració de documents de pràctica del fòrum i dictàmens.

Tema 4. Tècnica i pràctica del test en Dret constitucional

Tema 5. Tècnica i pràctica del test en Dret civil

Tema 6. Tècnica i pràctica del test en Dret penal

Tema 7. Tècnica i pràctica del test en Dret processal

Tema 8. Tècnica i pràctica del test en Dret administratiu

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia docent combinarà dues estratègies didàctiques.

D’una banda, la meitat del temps de l’assignatura s’impartirà emprant la lliçó magistral, explicant, substancialment, com elaborar un informe/dictamen i documents de naturalesa anàloga.

D’altra banda, pel que fa a la meitat restant del temps de l’assignatura, es prepararà els estudiants per enfrontar-se a diverses classes de proves d’exposició escrita de coneixements jurídics especialitzats, principalment:

- Proves tipus test: que els permetrà habituar-se a la metodologia que se segueix a l’examen d’accés a la professió d’advocat.

- L’elaboració i la defensa d’un dictamen/informe sobre un problema jurídic relacionat amb les temàtiques d’especialització que siguin objecte de les assignatures Temes Fonamentals de Dret Privat i Públic (I i II).

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula        La nota final resultarà en un 90% de la realització d'un test de tipus escrit.

El restant 10% s'obtindrà d'una prova escrita tipus caso pràctic/dictamen sobre els continguts de Temes Fonamentals de Dret Públic i Privat II.

Quant a la prova tipus test, les claus d'examen són:

- El test reproduirà, amb absoluta fidelitat, l'estructura de l'examen tipus test de l'examen estatal per a l'accés a l'Advocacia.

- Es programarà per a un temps concret i limitat.

- S'utilitzarà el Qüestionari de Moodle però a l'aula.

- Els paràmetres principals del qüestionari són els següents: limitació de temps i penalització de les respostes errònies.

- Nombre de preguntes: 20-25 (durada: 15 minuts).

Quant a la prova tipus dictamen: s'efectuarà sobre un cas pràctic que versarà cap sobre dels temes estudiats durant el semestre en l'assignatura "Temes Fonamentals de Dret Públic i Privat II". La durada serà de dues hores i l'estudiant només podrà emprar, com a material de suport, cossos jurídics, tants com necessiti, segons el seu criteri, que haurà de tenir descarregats en el seu ordinador en format "pdf."

Bibliografia i recursos

El professorat de l'assignatura proporcionarà als alumnes els materials precisos durant el desenvolupament de l'assignatura.