Universitat Internacional de Catalunya

Enginyería de Teixits

Enginyería de Teixits
6
13564
3
Primer semestre
OB
FORMACIÓ AVANÇADA
MEDICINA III
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Concertar cita via correu electrònic.

Presentació

L´Enginyeria de Teixits (ET) és una disciplina dins de la Medicina Regenerativa que aplica els principis de l´enginyeria i de les ciències de la vida per al desenvolupament de substituts biològics que reparen, mantenen o milloren la funció tissular.

Requisits previs

L’alumnat haurà d’haver superat satisfactòriament les assignatures de Biomaterials i Anatomia (1r curs) i Biologia Cel·lular I i II.

Objectius

 • Aprendre els conceptes bàsics de la ET
 • Entendre els diferents processos de senyalització i interaccions cèl·lula-material
 • Aprendre els diferents mètodes de fabricació de bastides per ET
 • Entendre i aplicar els principis d'ET en el desenvolupament de nous dispositius per a diferents teixits diana.

Competències

 • CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi
 • CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • CE16 - Aplicar la terminologia pròpia de la Bioenginyeria tant oral com escrita en una tercera llengua.
 • CG10 - Saber treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari
 • CG3 - Tenir capacitat per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories i ser versàtil per a l'adaptació a noves situacions.
 • CG4 - Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicació i transmissió de coneixements, habilitats i destreses en el camp de la Bioenginyeria.

Resultats d'aprenentatge

 • Conèixer els principis de la ET.
 • Conèixer i posar en pràctica els diferents mecanismes de senyalització cel·lular per al desenvolupament de noves teràpies basades en ET.
 • Conèixer els diferents métdos per a la fabricació de bastides per ET, posant especial èmfasi en les propietats del biomaterial, tant biològiques com fisicoquímiques. 
 • Conèixer les limitacions de la ET pel que fa a la vascularització dels constructes d´ET i com millorar aquestes limitacions. 
 • Conèixer i entendre la ET de manera global per al desenvolupament de noves estratègies d´ET per diferents teixits diana.
 • Ser capaç d´interpretar i raonar la bibliografia científica.
 • Conèixer i posar en pràctica la manera i la dinàmica de treball en equip 
 • Ser capaç de desenvolupar-se en un àmbit científic.

Continguts

1. Tissue Engineering: An introduction
2. Stem Cells
3. Tissue Formation during Embryogenesis
4. Cellular Signaling
5. Extracellular Matrix as a Bioscaffold for Tissue Engineering
6. Degradation of Biomaterials
7. Cell–Material Interactions
8. Microfabrication Technology in Tissue Engineering
9. Scaffold Design and Fabrication
10. Controlled Release Strategies in Tissue Engineering
11. Bioreactors: Enabling Technologies for Research and Manufacturing
12. Vascularization, Survival, and Functionality of Tissue-Engineered Constructs
13. Skin Engineering and Keratinocyte Stem Cell Therapy
14. Cartilage and Bone Regeneration
15. Tissue Engineering of the Nervous System
16. Principles of Cardiovascular Tissue Engineering
17. Tissue Engineering of Organ Systems
18. Organs-on-a-Chip
19. Product and Process Design: Toward Industrial TE Manufacturing

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’assignatura està dividida en temes, de manera que l’assignatura presenta des dels conceptes bàsics (T1-12) fins a l’aplicació d’aquest contingut en el desenvolupament de teràpies basades en ET en diversos teixits (T13-18). Finalment, s’inclou un tema sobre la transferència de l’ET a la indústria (T19).

L’assignatura es dividirà en classes teòriques i presentacions de l’alumnat sobre la bibliografia de la ET (2-3 presentacions), de la mateixa manera que també hi haurà la presentació de treballs escrits sobre els diferents temes de l’assignatura.

Les classes s’impartiran en anglès, tot i que els dubtes de l’alumnat es respondran en l’idioma que es prefereixi (castellà, català o anglès). No obstant això, els exercicis, les presentacions i els exàmens només es podran fer en anglès. El material didàctic es presentarà en anglès principalment, amb alguna excepció (gràfics, taules...).

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaExamen 1a convocatòria:

 

1) Presentacions a clase i exercicis: 30%

2) Examen parcial: 20%

3) Examen final: 50%

 

Examen 2ª convocatòria: 

Només es tindrà en compte la nota del dit examen. A més, no tindreu opció a matrícula d'honor.

 

Consideracions importants

1. Plagi, copiar o qualsevol altra acció que es pugui considerar trampa suposarà un zero en aquest apartat d'avaluació. Realitzar-en els exàmens suposarà el suspens immediat de l'assignatura.

2. La nota mínima de l'examen final per aprovar l'assignatura ha de ser superior a 4,5.

3. No s'acceptaran canvis en el calendari, dates d'exàmens o en el sistema d'avaluació. Els estudiants d'intercanvi (Erasmus i d'altres) o repetidors estaran sotmesos a les mateixes condicions que la resta de l'alumnat.

Bibliografia i recursos

 • Clemens A. Van Blitterswijk and Jan De Boer, Tissue Engineering 2015, Elsevier, Amsterdam.
 • Buddy D. Ratner, Allan S. Hoffman, Frederick J. Schoen, Jack E. Lemons, Biomaterials
 • Science An Introduction to Materials in Medicine (2nd Edition), Elsevier, Amsterdam.
 • Articles científics (per determinar)

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 11/01/2023 P2A01 10:00h