Universitat Internacional de Catalunya

Teràpia Cel·lular

Teràpia Cel·lular
6
13567
3
Segon semestre
OB
FORMACIÓ AVANÇADA
MEDICINA III
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Begoña Bosch: Enviar un correu electrònic a bbosch@uic.es per a concertar hora.

Soledad Pérez: Enviar un correu electrònic a sperezam@uic.es per a concertar hora.

Presentació

L'assignatura de Teràpia cel·lular explica com diferents cèl·lules poden ser emprades com a teràpia curativa o regenerativa. Es treballen les cèl·lules mare existents més utilitzades i les seves funcions en diferents teixits. Seguit per les estratègies de modificació cel·lular amb l'objectiu d’assolir la diferenciació al tipus cel·lular desitjat. Finalment, s'explica els avenços relacionats amb la bioenginyeria, com els biomaterials, per aconseguir una millor teràpia cel·lular i, en conseqüència, un millor resultat clínic.

Requisits previs

Biologia cel·lular i molecular

Biomaterials i Biocompatibilitat

Enginyeria de teixits

Objectius

-       Conèixer les diferents cèl·lules aptes per a la teràpia cel·lular

-       Entendre les estratègies de reprogramació cel·lular

-       Familiarització amb les diferents tècniques d'obtenció de cèl·lules

-       Conèixer les limitacions de la teràpia cel·lular

-       Conèixer les diferents aplicacions de biomaterials en la teràpia cel·lular

-       Interpretar articles científics de diferents àmbits i definir una millor estratègia

Competències

 • CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi
 • CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CE16 - Aplicar la terminologia pròpia de la Bioenginyeria tant oral com escrita en una tercera llengua.
 • CG10 - Saber treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari
 • CG3 - Tenir capacitat per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories i ser versàtil per a l'adaptació a noves situacions.
 • CG4 - Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicació i transmissió de coneixements, habilitats i destreses en el camp de la Bioenginyeria.
 • CT3 - Saber comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat
 • CT4 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles
 • CT5 - Realitzar un ús solvent dels recursos d'informació. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
 • CT6 - Detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
 • CT7 - Dominar una tercera llengua, habitualment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i d'acord amb les necessitats que tindran els titulats i titulades

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta assignatura, l’estudiant serà capaç de:

 • Interpretar estudis i casos clínics relacionats amb la teràpia cel·lular.
 • Entendre les estratègies de modulació de cèl·lules i com els biomaterials en milloren l’acció.
 • Desenvolupar una opinió crítica i defensar-la a través d’una presentació oral.

Continguts

LA TERÀPIA CEL·LULAR CLÀSSICA

1. Introducció a la teràpia cel·lular

2. Cèl·lules mare: aspectes generals i tipus

 1. Cèl·lules mare hematopoètiques: principals usos i tècniques d'obtenció
 2. Cèl·lules mare mesenquimals: principals usos i tècniques d'obtenció
 3. Cèl·lules mare pluripotents: principals usos i tècniques d'obtenció
 4. Altres tipus de cèl·lules mare
 5. Transferència gènica: estratègies i tècniques 

BIOMATERIALS I LA TERÀPIA CEL·LULAR

 1. Biomaterials en teràpia cel·lular
 2. Aplicacions de la teràpia cel·lular amb biomaterials
  1. teixit vascular
  2. teixit ossi
  3. teixit cartilaginós
  4. teixit neuronal
 3. Teràpia cel·lular personalitzada

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura constarà de classes teòriques i sessions de laboratori. A les teòriques s'explicaran tots els conceptes de teràpia cel·lular i també l'aplicació d'aquesta teràpia en la regeneració de diferents teixits. En les sessions de laboratori, es farà la part pràctica de l'assignatura i es treballarà al laboratori el temari de teoria.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1a convocatòria:

1) Examen parcial: 40%

2) Treball: 10%

3) Laboratori: 10% (assistència obligatòria)

4) Examen final: 40%

 

2a convocatòria: seguirà els mateixos criteris d'avaluació que l'anterior, però sense opció a matrícula d'honor. Els alumnes que hagin suspès l’assignatura a la primera convocatòria, tindran l'oportunitat de tornar a fer un examen final.

 

Consideracions importants:

1. Plagi, copiar o qualsevol altra acció que es pugui considerar trampa suposarà un zero en aquest apartat d'avaluació. Fer-ho als exàmens suposarà el suspens immediat de l'assignatura.

2. La pràctica de laboratori i el treball individual son de participació obligatòria per a aprovar l'assignatura.

3. La nota mínima de l'examen final i del treball individual per a aprovar l'assignatura ha de ser superior a 4,5.

4. No s'acceptaran canvis en el calendari, dates d'exàmens o en el sistema d'avaluació.

5. Els estudiants d'intercanvi (Erasmus i d'altres) o repetidors estaran sotmesos a les mateixes condicions que la resta de l'alumnat.

Bibliografia i recursos

 • Stem Cells and Cell Therapy. Mohamed Al-Rubeai, Mariam Naciri. Springer Netherlands (2013). ISBN: 9400771959, 9789400771956.
 • Cell Therapy: Current Status and Future Directions. Dwaine F. Emerich, Gorka Orive. Springer (2017). ISBN: 3319571532, 9783319571539.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 19/05/2023 P2A02 14:00h