Universitat Internacional de Catalunya

Bioenginyeria Transversal

Bioenginyeria Transversal
6
13571
4
Primer semestre
OB
FORMACIÓ AVANÇADA
MATERIALS III
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Si us plau, enviar un correu electrònic per concertar una cita

Jenifer Olmos: jolmos@uic.es  


Presentació

La Bioenginyeria és una ciència interdisciplinària on el coneixement de sistemes biològics i de l'enginyeria serveix per a desenvolupar noves tecnologies amb diverses aplicacions biomèdiques. No obstant això, més enllà d'aquestes aplicacions, la Bioenginyeria pot utilitzar-se com a mitjà d'innovació en altres camps no relacionats amb la salut. Aquesta assignatura tracta de mostrar a l'alumne que un bioenginyer pot arribar a aportar solucions a problemes o situacions de la vida quotidiana en àmbits sense connexió aparent a la Bioenginyeria

Objectius

 • Aplicar els coneixements apresos en Bioenginyeria com a eina per a donar resposta a creixents necessitats de la societat no sols en el camp de la salut, sinó també en altres àmbits
 • Tenir un pensament creatiu i nou
 • Pensar de manera lateral evitant un pensament lineal
 • Treballar de manera interdisciplinària per a aconseguir un major èxit en la resolució de problemes o situacions
 • Treballar individualment o de manera grupal
 • Exposició i debat dels temes en tots els àmbits d'estudi

Competències

 • CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi
 • CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • CE13 - Identificar, entendre i utilitzar els principis d'electrònica, sensors, condicionadors i sistemes d'adquisició de senyals biomèdica
 • CE14 - Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, la química orgànica i inorgànica, i les seves aplicacions en l'enginyeria
 • CE15 - Tenir la capacitat de realitzar un projecte mitjançant l'ús de fonts de dades, i l'aplicació de metodologies, tècniques de recerca i eines pròpies de la Bioenginyeria, i fer una exposició i defensa pública del projecte davant d'un públic especialitzat de manera que es demostri la adquisició de les competències i coneixements propis del Grau
 • CE19 - Saber escollir i aplicar un material a partir de les seves propietats i comportament elèctric, magnètic, mecànic i químic.
 • CE21 - Tenir la capacitat per comprendre i aplicar les metodologies i eines biotecnològiques per a la investigació, desenvolupament i producció de productes i serveis.
 • CE6 - Integrar els fonaments de ciència, tecnologia de materials, tenint en compte la relació entre la microestructura, la síntesi o processat i les propietats dels materials.
 • CG1 - Desenvolupar projectes en els àmbits de la Bioenginyeria que tinguin per objecte la concepció, el disseny i la fabricació de pròtesis i ortopròtesis específiques a una patologia o necessitat determinada.
 • CG10 - Saber treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari
 • CG2 - Promoure els valors propis d'una cultura pacífica, contribuint a la convivència democràtica, el respecte dels drets humans i principis fonamentals com la igualtat i la no discriminació.
 • CG3 - Tenir capacitat per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories i ser versàtil per a l'adaptació a noves situacions.
 • CG4 - Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicació i transmissió de coneixements, habilitats i destreses en el camp de la Bioenginyeria.
 • CG5 - Realitzar càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i altres treballs anàlegs.
 • CG7 - Analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • CG8 - Aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • CT2 - Tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; aconseguir habilitats per utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat
 • CT3 - Saber comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat
 • CT4 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles
 • CT5 - Realitzar un ús solvent dels recursos d'informació. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
 • CT6 - Detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
 • CT7 - Dominar una tercera llengua, habitualment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i d'acord amb les necessitats que tindran els titulats i titulades

Resultats d'aprenentatge

 • Posar en pràctica el coneixement adquirit durant els anys previs aplicat a àmbits no relacionats amb la Bioenginyeria
 • Ser capaç d'identificar i donar solucions a problemes o situacions presents en la vida quotidiana des d'un punt de vista de bioenginyeria.
 • Pensar més enllà del rol de bioenginyer, sent útil per a altres camps de treball i recerca.
 • Créixer de manera transversal i no de manera individual en un equip interdisciplinari.
 • Saber exposar un problema o situació i defensar-lo amb arguments en un debat davant una comunitat no necessàriament científica

Continguts

1. Farmàcia
2. Forense
3. Cosmètica
4. Tèxtil
5. Nutrició i alimentació
6. Blockchain i criptomonedes
7. Arquitectura
8. Qualitat industrial
9. Odontologia
10. Agricultura
11. Automoció
12. Enginyeria civil

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura estarà dividida per temes que constaran d'una sessió teòrica per part del professor/és, seguida d'una altra sessió per a exposar un tema mitjançant una presentació de diapositives per a un posterior debat en grup.

 

Al final del curs, cada alumne haurà de fer un treball final d'un dels temes que hauran treballant durant l'assignatura, el qual hauran d'exposar mitjançant una presentació de diapositives/poster i defensar.

 

Eventualment, el professor podria utilitzar la plataforma Moodle que podria incloure diversos recursos, com poden ser formularis, exercicis, material multimèdia… que l'alumne haurà de realitzar per a completar l'assignatura.

 

Les classes s'imparteixen en anglès. El material didàctic es presentarà en anglès principalment, amb alguna excepció (gràfics, taules...)

 

La relació de crèdits ECTS i la càrrega de treball en hores d'aprenentatge en funció de les diferents metodologies que s'utilitzaran. Cada crèdit teòric *ECTS té 10 hores en les quals el docent té presència a l'aula. La resta de les hores fins a 25, corresponen a la càrrega d'aprenentatge dirigit i autònom de l'estudiant. Aquesta última càrrega docent es podrà realitzar mitjançant activitats autònomes, treballs grupals que seran presentats i defensats en classe o estudi individual necessari per a aconseguir els objectius d'aprenentatge de les diferents matèries.


Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaExamen 1a convocatòria:

 1. Treballs setmanals (50%):
  • Exposicions (25%)
  • Activitats evaluables (25%)
 2. Treball final (50%)

La nota final per a poder passar l'assignatura serà de 5.0

La no assistència a les exposicions i debats implicarà la no acumulació de puntuació d'aquesta sessió.

S'aplicarà el mateix criteri per a la 2a convocatòria, però sense opció a matrícula d'honor.

 

* Els criteris d'avaluació són provisionals i poden sofrir una lleugera variació que seria degudament informada

 

Consideracions importants

 1. Plagi, copiar o qualsevol altra acció que es pugui considerar trampa suposarà un zero en aquest apartat d'avaluació. Realitzar-ho en els exàmens suposarà el suspens immediat de l'assignatura
 2. No s'accepten canvis en el calendari, dates d'exàmens o en el sistema d'avaluació. Els estudiants d'intercanvi (Erasmus i d'altres) o repetidors estan sotmesos a les mateixes condicions que la resta de l'alumnat
 3. L'assistència ha de ser superior al 90% per aprovar l'assignatura