Universitat Internacional de Catalunya

Formació en Empreses

Formació en Empreses
10
13573
4
Segon semestre
PR
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Si us plau concretar una cita per correu electrònic.

Coordinador de pràctiques: Miguel Cerrolaza  mcerrolaza@uic.es

Presentació

La formació en empreses o centres tecnològics externs permet a l’alumne el contacte directe amb el món professional i el dotarà d’una experiència pràctica abans de finalitzar la seva formació acadèmica.


Requisits previs

No n’hi ha.

Objectius

Introducció en el món laboral per aconseguir la integració i l’aplicació dels coneixements teòrics en diferents contextos professionals. Les pràctiques ajudaran a potenciar el desenvolupament de les habilitats, les competències, les actituds i les aptituds de l’alumnat.

Competències

 • CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi
 • CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CE12 - Realitzar un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de Bioenginyeria de naturalesa professional en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.
 • CE5 - Fomentar l'esperit d'emprenedoria i integrar els coneixements aplicats a l'organització i gestió d'empreses en Bioenginyeria antendiendo al seu marc legal i amb la normativa vigent.
 • CG4 - Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicació i transmissió de coneixements, habilitats i destreses en el camp de la Bioenginyeria.
 • CG9 - Tenir capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • CT1 - Entendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; tenir capacitat per aplicar les normes laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici.
 • CT3 - Saber comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat
 • CT5 - Realitzar un ús solvent dels recursos d'informació. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
 • CT6 - Detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.

Resultats d'aprenentatge

 • Posa en pràctica els coneixements i habilitats adquirits.

 • Escriu informes tècnics rigorosos, clars, precisos i traçables.

 • Cerca i troba per si mateix la informació necessària per dur a terme les diferents tasques que se li puguin encomanar durant la pràctica.

 • Participa efectivament en reunions de coordinació tècnica i de gestió.

 • Formula judicis i expressa de manera clara i precisa opinions raonades respecte als diferents àmbits de la gestió o respecte a la recerca i el desenvolupament.

 • Faplanificació estratègica en l’àmbit de l’empresa o centre al qual s’hagi incorporat.

 • Controlaeficaçment la legislació i la normativa aplicable a l’àmbit de l’empresa o centre al qual s’hagi incorporat.

 • Participa activament en qualsevol fase del disseny d’un projecte en bioenginyeria.

Continguts

El contingut de Formació en Empreses estàsubjecte a la destinació i al tipus de projecte que es proposa en el pla de treball. Els continguts i el període de pràctiques han d’estar especificats en el pla de treball i s’han de concretar en conjunt amb el tutor extern de l’empresa o del centre tecnològic. El pla de treball l’avaluarà el tutor acadèmic de la Universitat i ha de ser aprovat abans d’iniciar les pràctiques.

Les pràctiques han de formar part d’un conveni entre Universitat i empresa o centre tecnològic de caràcter curricular. És impossible començar pràctiques externes acreditades dins del pla d’estudis sense un conveni establert.

Durant el període de pràctiques s’accepta cursar altres assignatures formatives per a la terminació del currículum de l’estudiant. No obstant això, és responsabilitat seva combinar les diferents obligacions i en cap cas ha d’afectar les activitats de les pràctiques externes.

En el 1r semestre l’estudiant haurà de triar la modalitat de pràctiques externes que volfer:

 1. Pràctiques en organització externa nacional, a part del treball de final de grau intern aUIC Barcelona.

 2. Pràctiques en organització externa nacional fusionat amb el treball de final de grau.

 3. Pràctiques aUIC Barcelona fusionat amb el treball de final de grau en la mateixa organització.

 4. Pràctiques en organització externa internacional (model Erasmus) fusionat amb el treball de final de grau en la mateixa organització.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes pràctiques són de caràcter presencial en el lloc determinat per l’empresa o centre tecnològic. Prèviament al començament de la formació externa, l’estudiant ha de rebre l’acceptació del pla de treball.

Les pràctiques són de 240 hores presencials en l’empresa o centre tecnològic, a més de 10 hores de tutories presencials ala Universitat amb el tutor acadèmic. La distribució de les hores de pràctiques és de lliure planificació i ha de ser acordada amb l’empresa o el centre tecnològic. Les pràctiques han de començar a partir del 2n semestre i preferentment a temps complet. No és possible convalidar pràctiques externes prèvies sense haver establert un pla de treball i sense haver seguit els sistemes i criteris d’avaluació.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls mètodes d’avaluació es basen en una sèrie d’informes d’avaluació per part del tutor extern i la valoració de l’informe final per part del tutor acadèmic.


Informes:

 • Informe d’avaluació intermedi: 20 %

 • Informe d’avaluació final: 30 %

 • Informe final: 50 %

L’informe d’avaluació intermedi és de caràcter orientatiu per a l’estudiant i el tutor acadèmic i serà emprat com a base de millora per a la resta del període de les pràctiques.

L’informe final és treballat únicament per l’estudiant i constarà com a evidència dels coneixements adquirits durant les pràctiques i la comprensió de l’organització externa, a més d’aportar una reflexió crítica sobre el valor afegit d’un bioenginyer dins del projecte o estratègia general de l’organització.

Una vegada acabades les pràctiques externes, la Universitat emetrà un document acreditatiu que haurà de contenir, almenys, els aspectes següents: entitat col·laboradora on s’han realitzat les pràctiques, descripció de les pràctiques amb la durada i les dates de realització especificades i les activitats que s’han dut a terme.


Consideracions importants:

 1. El plagi, la còpia o qualsevol altra acció que es pugui considerar trampa suposarà un zero en aquest apartat d’avaluació. Fer-ho als exàmens suposarà el suspens immediat de l’assignatura.

 2. En segona convocatòria no es podrà obtenir la qualificació de matrícula d’honor, de manera que la qualificació màxima serà d’excel·lent.

 3. No s’acceptaran canvis en el calendari, en les dates d’exàmens o en el sistema d’avaluació.

 4. Els estudiants d’intercanvi (Erasmus i d’altres) o repetidors estaran sotmesos a les mateixes condicions que la resta de l’alumnat.

Bibliografia i recursos

No aplicable