Universitat Internacional de Catalunya

Treball de Fi de Grau

Treball de Fi de Grau
17
13574
4
Segon semestre
TF
TREBALL FI DE GRAU
TREBALL FI DE GRAU
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Es pot contactar amb el coordinador de TFGs a través del següent correu electrònic ecastro@uic.es. Cada professor/tutor facilitarà a l'estudiant tutoritzat una via per a comunicar-se de manera fluida durant la realització del treball final de grau.

Presentació

La realització del TFG es considera un exercici integrador dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides en el títol i, amb la finalitat d’unificar els criteris i procediments que assegurin i garanteixin homogeneïtat en l’organització i l’avaluació d’aquesta matèria, la Universitat Internacional de Catalunya disposa d’un reglament intern de treballs de fi de grau i treballs de fi de màster al qual estaran subjectes totes les titulacions oficials ofertes per UIC Barcelona regulades pel Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010.

Requisits previs

El TFG és l’última assignatura dels estudis. Per aquesta raó, només s’hi pot matricular l’alumnat en l’última matrícula del grau.


Objectius

Aplicar d’una forma integrada tots els coneixements i les competències adquirides al llarg dels estudis de grau mitjançant la realització i la defensa d’un projecte de recerca individual, autònom, dirigit, original i inèdit.

Competències

 • CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi
 • CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • CE1 - Resoldre els problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'àmbit de la Bioenginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre geometria, càlcul integral, mètodes numèrics i optimització
 • CE11 - Avaluar els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat
 • CE12 - Realitzar un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de Bioenginyeria de naturalesa professional en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.
 • CE15 - Tenir la capacitat de realitzar un projecte mitjançant l'ús de fonts de dades, i l'aplicació de metodologies, tècniques de recerca i eines pròpies de la Bioenginyeria, i fer una exposició i defensa pública del projecte davant d'un públic especialitzat de manera que es demostri la adquisició de les competències i coneixements propis del Grau
 • CE2 - Saber aplicar els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica i la biomecànica per a la resolució de problemes propis de l'àmbit de la Bioenginyeria
 • CE4 - Tenir visió espacial i saber aplicar les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
 • CE6 - Integrar els fonaments de ciència, tecnologia de materials, tenint en compte la relació entre la microestructura, la síntesi o processat i les propietats dels materials.
 • CG1 - Desenvolupar projectes en els àmbits de la Bioenginyeria que tinguin per objecte la concepció, el disseny i la fabricació de pròtesis i ortopròtesis específiques a una patologia o necessitat determinada.
 • CG10 - Saber treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari
 • CG3 - Tenir capacitat per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories i ser versàtil per a l'adaptació a noves situacions.
 • CG4 - Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicació i transmissió de coneixements, habilitats i destreses en el camp de la Bioenginyeria.
 • CG5 - Realitzar càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i altres treballs anàlegs.
 • CG6 - Aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió
 • CG7 - Analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • CG8 - Aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • CG9 - Tenir capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • CT2 - Tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; aconseguir habilitats per utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat
 • CT3 - Saber comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat
 • CT4 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles
 • CT5 - Realitzar un ús solvent dels recursos d'informació. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
 • CT6 - Detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.

Resultats d'aprenentatge

 • Utilitza tècniques i eines per a la gestió de projectes de bioenginyeria, inclosos la planificació, el desenvolupament i l’execució.

 • Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes.

 • Redacta textos amb l’estructura adequada als objectius de comunicació.

 • Presenta el text a un públic amb les estratègies i els mitjans adequats.

 • Identifica les pròpies necessitats d’informació i utilitza les col·leccions, els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques adequades a l’àmbit temàtic.

 • Porta a terme els treballs encomanats a partir de les orientacions bàsiques donades pel professor, decidint el temps que cal utilitzar en cada apartat, incloent aportacions personals i ampliant les fonts d’informació indicades.

 • Pren iniciatives que generin oportunitats, amb una visió d’implementació de procés i de mercat.

 • Té la capacitat de valorar el cost econòmic de les diferents tasques que inclou el treball.

 • Té la capacitat d’analitzar i valorar l’impacte social i mediambiental.

Continguts

Treball original per desenvolupar individualment (o en grups després de l’acceptació del tutor) i presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l’àmbit de les tecnologies específiques de la bioenginyeria de naturalesa professional en el qual se sintetitzin i integrin les competències adquirides en els ensenyaments.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa realització del TFG inclou diverses tasques o activitats formatives fonamentals:

 1. Elecció del tema

 2. Assistència a tutories individuals

 3. Assistència a seminaris grupals

 4. Planificació

 5. Desenvolupament

 6. Treball individual, autònom i dirigit pel tutor

 7. Redacció d’una memòria escrita

 8. Lliurament

 9. Presentació i defensa pública individual

 10. Emplenament de rúbriques

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl procés d’avaluació correspon a una avaluació contínua per competències al llarg de la realització del TFG. Són diversos els moments d’avaluació, així com els agents o actors d’aquesta:

 • Autoavaluació de l’alumnat.

 • Avaluació del procés de realització del TFG per part del tutor.

 • Avaluació final del TFG per part del tutor.

 • Avaluació del TFG per part del tribunal.

Per a l’avaluació del TFG es tindran en compte els criteris següents:

 • Entitat, dificultat, complexitat i originalitat del projecte de recerca abastat en el TFG.

 • Grau de compliment dels objectius.

 • Fonts bibliogràfiques consultades i com s’han citat en la memòria i en la presentació.

 • Qualitat en l’elaboració del document escrit de la memòria acadèmica del TFG.

 • Qualitat en la presentació i la defensa oral davant el tribunal del TFG.

 • Grau de compromís i dedicació de l’alumnat al projecte de recerca.

 • Aprenentatge, competències i habilitats demostrades durant la realització del treball.

Les rúbriques d’avaluació estan disponibles a la intranet de l’assignatura. Les qualificacions es publicaran després de l’obtenció de totes les rúbriques d’avaluació. La qualificació serà quantitativa entre 0 i 10 amb una xifra decimal, a la qual es pot afegir la corresponent qualificació qualitativa de suspens, aprovat, notable, excel·lent i matrícula d’honor. L’assignatura s’aprova amb una nota mínima d’un 5 sobre 10. Les rúbriques d’avaluació han de ser pujades per part de l’actor de l’avaluacióal Moodle de l'assignatura abans d’acabar el mes fixat en el cronograma, excepte el mes de la defensa en què totes les rúbriques han d’estar pujades al Moodle de l'assignatura al final del dia de la defensa pública del TFG.

El tutor podrà decidir no autoritzar la presentació d’un TFG per part d’un estudiant (deixant constància d’això en la corresponent rúbrica) si considera que no compleix els requisits mínims acadèmics per ser defensat públicament. El tutor proposarà, en l’última rúbrica d’avaluació de la memòria escrita del TFG, la concessió de matrícula d’honor a aquest estudiant o no. En funció del nombre de matrícules d’honor que es puguin atorgar per assignatura i les avaluacions globals obtingudes per aquest alumne en totes les rúbriques de l’assignatura recopilades del tribunal, el tutor i el mateix alumne, el coordinador de TFG decidirà en última instància a qui s’atorga la matrícula d’honor. El tribunal, una vegada acabada la defensa oral, procedirà a acceptar o rebutjar el treball presentat i a emplenar les rúbriques avaluant tant el treball escrit com la defensa oral de l’estudiant. Aquestes rúbriques s’hauran de enviar per mail al coordinador de TFGs en el mateix dia de la defensa. En el cas que el TFG sigui rebutjat pel tribunal, aquest haurà de fer constar aquells errors, omissions i deficiències que han de ser esmenades i que en motiven la no-acceptació en un informe escrit que remetran al coordinador de TFG i al tutor. En cas que se suspengui el TFG en primera convocatòria, es pot optar a la defensa en segona convocatòria sempre que es reelabori el TFG tenint en compte els errors, les omissions i les deficiències detectades i apuntades pel tribunal en el seu informe després de la defensa en primera convocatòria i comptant amb el vistiplau del tutor. En cas que se suspengui el TFG en segona convocatòria, l’estudiant s’ha de matricular de l’assignatura durant el curs següent.


 


1ª convocatòria

Rúbrica

Percentatge de la nota

Autoavaluació estudiant

5 %

Avaluació tribunal defensa i memòria

50 %

Avaluació contínua tutor/a

45 %

 

 

 


2ª convocatòria

 

Rúbrica

Percentatge de la nota

Autoavaluació estudiant

5 %

Avaluació tribunal defensa i memòria

50 %

Avaluació contínua tutor/a

45 %

 

 
Consideracions importants:

 1. El plagi, la còpia o qualsevol altra acció que es pugui considerar trampa suposarà un zero en aquest apartat d’avaluació. Fer-ho als exàmens suposarà el suspens immediat de l’assignatura.

 2. En segona convocatòria no es podrà obtenir la qualificació de "Matrícula d'Honor", de manera que la qualificació màxima serà de "Excel·lent".
 3. No s’acceptaran canvis en el calendari, en les dates d’exàmens o en el sistema d’avaluació.

 4. Els estudiants d’intercanvi (Erasmus i altres) o repetidors estaran sotmesos a les mateixes condicions que la resta de l’alumnat.

Bibliografia i recursos

(1). Reglamento interno de Trabajo Fin de Grado y Fin de Máster Universitario de la Universitat Internacional de Catalunya.

(2). Guía TFGs en la web de la biblioteca de la UIC:  https://biblioguias.uic.es/guiatrabajofinaldegrado/inicio

(3). Tutorial aplicación gestión TFGs UIC para alumnos/as: https://www.youtube.com/watch?v=OUEqbm-RR00&list=PLnKcA9XgmyYRCfSqdcIjBRfHwB_DYZwn4&index=11&t=0s

(4). Repositorio institucional UIC Trabajos Final de Grado: http://repositori.uic.es/handle/

(5). Gestió bibliogràfica: http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/gestio-bibliografica-uoc