Universitat Internacional de Catalunya

Introducció a l'Anàlisi Bibliomètrica Mitjançant l'ús del Programari VosViewer

Introducció a l'Anàlisi Bibliomètrica Mitjançant l'ús del Programari VosViewer
0.5
13700
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà