Universitat Internacional de Catalunya

Entorns Big Data i Bases de Dades Sense Estructura en Salut amb Hadoop i NoSQL

Entorns Big Data i Bases de Dades Sense Estructura en Salut amb Hadoop i NoSQL
5
13732
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,