Universitat Internacional de Catalunya

Immunologia

Immunologia
6
13796
4
Primer semestre
op
OPTATIVITAT
OPTATIVITAT
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

La Immunologia és una assignatura obligatòria del grau de Ciències Biomèdiques. Introdueix l'alumne en l'estudi dels mecanismes de defensa (fisiològics i patològics) de l'organisme enfront microorganismes, toxines o antígens derivats del mal funcionament de les cèl·lules. Aquesta assignatura permet a l’alumne estudiar la interacció entre patògens i l'hoste a partir del coneixement dels components i funcions del sistema immunitari en condicions de salut i malaltia. A l'inici de l'assignatura, s'inclou un bloc sobre la composició i funcions de la sang, necessari per entendre el paper fonamental que aquest teixit juga en la resposta immune del cos humà.

Requisits previs

L'estudiant que cursa l’assignatura d'Immunologia ha de tenir una base important de microbiologia, bioquímica, genètica humana, biologia molecular, biologia cel·lular i patologia cel·lular i molecular. Aquestes habilitats d'aprenentatge estan incloses en les assignatures del primer curs del Grau en Biomedicina.

Objectius

 • Adquirir coneixements bàsics sobre la composició i funcions de la sang.
 • Identificar elements del sistema immune tant des d'un punt de vista estructural com a funcional, en condicions de salut i malaltia.
 • Entendre el paper homeostàtic de la sang i el sistema immunitari en el funcionament del cos humà.
 • Comprendre l'impacte del coneixement de la sang i del sistema immunitari en la millora de la salut humana, principalment pel que fa a la prevenció i el diagnòstic de les malalties, i al desenvolupament de noves estratègies terapèutiques.

Competències

 • Aplicar els principis de la biologia cel·lular i molecular a l'estudi de l'estructura i funció del sistema immune en els estats de salut i malaltia.
 • Reconèixer els conceptes biològics bàsics i el llenguatge de les ciències biomèdiques.
 • Identificar i resoldre problemes.
 • Planificació i organització del treball.
 • Comunicació de dades científiques en diferents formats: presentacions orals, debats, “e-pòster", "graphical abstract", etc.
 • Cerca d'informació mitjançant eines d'internet relacionades amb la biomedicina i les ciències de la vida.
 • Seleccionar i gestionar la informació per respondre preguntes científiques.
 • Saber treballar individualment i en equip utilitzant el mètode científic: observació, hipòtesi, experimentació, anàlisi de resultats i conclusions.
 • CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CG10 - Saber treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari
 • CT3 - Saber comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat

Resultats d'aprenentatge

 • Conèixer i definir els components de la sang i les seves funcions.
 • Analitzar les característiques i diferències de resposta immune adaptativa i innata.
 • Establir la relació entre el patogen i el tipus de resposta immune de l'hoste: Via d'entrada, mecanismes de resposta, memòria i evasió.
 • Conèixer els principals trastorns del sistema immunitari: hipersensibilitat, malalties autoimmunes i immunodeficiències.
 • Conèixer el paper del sistema immune en situacions clíniques com el trasplantament d'òrgans o la immunologia tumoral.
 • Comprendre els mecanismes d'activació i regulació de la resposta immune cel·lular i humoral i la seva relació amb les malalties del sistema immunitari.
 • Aprendre sobre les tècniques de laboratori per a l'estudi de la sang i el sistema immunològic.
 • Conèixer la base teòrica de les eines immunològiques utilitzades en el laboratori de diagnosi i recerca.

Continguts

I.        INTRODUCCIÓ

I.1     Fisiologia de la sang

I.2     Trastorns de la coagulació

I.3     Breu historia de la Immunologia

I.4     Conceptes clau

I.5     Cèl·lules y òrgans del sistema immunitari

I.6     Reconeixement i resposta

II.         INMUNITAT INNATA

II.1    Components de la immunitat innata

II.2    Receptores de la immunitat innata

II.3    Mecanismes efectors

II.4    Connexió immunitat innata – immunitat adaptativa

III.         INMUNITAD ADAPTATIVA

III.1  Receptors limfocitaris

III.2  Complex principal d’histocompatibilitat i presentació d’Ag

III.3  Desenvolupament de Limfòcits T i B. Tolerància

III.4  Activació de limfòcits T i B. Diferenciació i generació de memòria

III.5  Immunitat mediada por anticossos

III.6  Immunitat mediada por cèl·lules

III.7  Recapitular y ordenar: visió global de una resposta immunitària

III.8  Immunitat de las mucoses (GALT, MALT)

IV.        MECANISMES DE RESPOSTA DAVANT DE VIRUS, BACTÈRIES, FONGS I PARÀSITS

V.          VACUNES

VI.        AUTOIMMUNITAT I TRASPLANTAMENT

VI.1  Autoimmunitat

VI.2  Immunologia del trasplantament

VII.        HIPERSENSIBILITAT

VIII.       IMMUNODEFICIÈNCIES

VIII.1          Immunodeficiències primàries

VIII.2          Immunodeficiències secundaries

IX.        IMMUNITAT TUMORAL

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals (CM): exposició durant 50+50 minuts d'un tema teòric per part del professor. Depenent del tema, es plantejaran diferents activitats per fomentar la participació dels estudiants que poden influir a la nota final de l'assignatura.

Mètodes del cas (MC): plantejament d’una situació real o imaginària. Els estudiants treballen en grups reduïts o en interacció activa amb el professor per respondre les preguntes formulades. Es poden utilitzar diverses estratègies d'aprenentatge que potenciïn la participació i la interacció dels estudiants. En aquestes classes es pot aprofundir en els temes tractats a les classes magistrals o aportar nous continguts. Els MC tenen la mateixa importància i el mateix pes de preguntes a l'examen final.

Pràctiques de Laboratori (PL): sessions pràctiques on es treballen tècniques experimentals relacionades amb el temari treballat a les classes teòriques. Es permeten canvis als grups de pràctiques sempre que sigui un canvi d'un estudiant per un altre. L'assistència és obligatòria i el contingut de les sessions pràctiques s'avaluarà el darrer dia de pràctiques i/o a l'examen final.

Educació virtual (EV): material on-line ubicat a la plataforma Moodle que l'estudiant pot consultar des de qualsevol ordinador, a qualsevol hora i que contribuirà a l'autoaprenentatge de conceptes relacionats amb l'assignatura. El material virtual forma part del contingut de l'assignatura i serà avaluat a l'examen final.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEstudiants a primera convocatòria:

 • Mètodes del cas: 15%. Corresponent a la valoració de l’activitat a l’aula.
 • Pràctiques de laboratori: 10%. Es farà un examen després de cada sessió de citologia/histologia i el darrer dia de les pràctiques de laboratori (totes les sessions són d'assistència obligatòria).
 • Examen parcial: 20%. Comprèn continguts tractats a les primeres classes magistrals i MCs (s'avisarà amb antelació). No allibera matèria per a l'examen final.
 • Examen final: 55%. Comprèn continguts tractats en qualsevol de les activitats realitzades durant el curs.


Estudiants en segona convocatòria:

 • Examen i/o treball de pràctiques de laboratori: 10% (en cas que les haguessin suspès per manca d'assistència).
 • Examen final: 75%
 • Mètodes del cas: 15% (la nota de MC corresponent a l'activitat a l'aula es guarda de cara a les convocatòries posteriors).

Aquestes condicions s'apliquen també als alumnes en quarta i sexta convocatòria.

 

Estudiants en tercera i quinta convocatòria:

• Examen parcial: 20%. La realització del parcial és optativa.

• Examen final: 55% (si l'estudiant realitza el parcial) o 75% (si es presenta únicament al final).

• La nota de l'examen final farà mitja ponderada amb les qualificacions obtingudes a la primera convocatòria a la resta d'activitats (MCs i PL). Sempre que ho desitgin, els estudiants podran repetir l'assistència als MC i PL i obtenir una nova nota.

 

Aspectes generals que cal tenir en compte sobre el sistema d'avaluació:

1. A l'examen final caldrà obtenir una nota mínima de 5 (sobre 10) per fer mitjana ponderada amb la resta d'activitats (examen parcial, MCs i PL). L'assignatura s'aprova amb una nota mínima de 5 (sobre 10) a la mitjana ponderada de totes les activitats.

2. Els exàmens seran de tipus test amb 4 opcions de resposta, comptant +1 els encerts i –0.25 els errors.

3. Als exàmens podran entrar continguts pertanyents a qualsevol de les activitats realitzades durant el curs (CM, MCs, PL i EV).

4. L'examen final podrà incloure una o diverses preguntes de desenvolupament que només s'avaluaran en estudiants que obtinguin una nota superior a 7.5. El seu objectiu és aportar informació a l'hora de concedir les qualificacions d'excel·lent i matrícula d'honor (sense perjudici dels que ja les hagin aconseguit mitjançant l'examen i la resta d'activitats avaluables).

5. El professor es reserva un 10% del total de la nota per considerar aportacions i participació (que inclou: aportació d’idees interessants, assistència a les metodologies no obligatòries i puntualitat en l’assistència a classes i lliurament de tasques).

6. Assistència a classe:

 • L'assistència a les classes magistrals no és obligatòria, però els assistents han de seguir les normes indicades pels docents.
 • Per optar al 100% de la nota corresponent a l'activitat a l'aula dels MCs, caldrà assistir i participar a 7 de les 8 sessions. Es pot, per tant, faltar a una sessió sense prejudici sobre la nota; a partir de la segona absència, s'aplicarà un factor corrector sobre la nota mitjana de la resta dels MCs (2 faltes = nota x 0.8; 3 faltes = nota x 0.7; 4 faltes = nota x 0.6; etc). Les faltes no seran justificables.
 • L'assistència a les pràctiques del laboratori és necessària per aprovar l'assignatura. L'expulsió d'un estudiant del laboratori comporta el suspens automàtic de l'assignatura. Serà necessari assistir a TOTES les sessions de pràctiques per poder presentar-se a la primera convocatòria.

7. L’ús indegut d’aparells electrònics com mòbils, tablets o ordinadors portàtils pot comportar l’expulsió de classe. Com a ús indegut s'entén l'enregistrament i/o la difusió d'imatges d'estudiants o professors durant les diferents classes, així com l'ús d'aquests dispositius amb fins lúdics i no educatius.

Bibliografia i recursos

Llibres:

 • Kuby Immunology. Owen, J., Punt, J., Stranford, S., & Jones, P. Macmillan Learning, 2018
 • Cellular and Molecular Immunology. Abbas, A. K., Lichtman, H., & Pillai, S. Elsevier, 2021
 • Janeway’s Immunobiology. Murphy, K. M., & Weaver, C. Garland Science/Taylor & Francis Group, LLC., 2017

 

Revistes científiques:

 • Frontiers in Immunology: https://www.frontiersin.org/journals/immunology
 • Nature Immunology: https://www.nature.com/ni/
 • Nature Reviews in Immunology: https://www.nature.com/nri/
 • Journal of Immunology: https://www.jimmunol.org/

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 16/01/2023 A09 16:00h