Universitat Internacional de Catalunya

Estudis d'Àrea III: Filosofia

Estudis d'Àrea III: Filosofia
6
13847
4
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,

Professorat


L'alumnat pot adreçar-se als professors en qualsevol moment per comentar tots aquells aspectes que consideri oportuns. També pot concertar una entrevista personal enviant un correu electrònic a: btorres@uic.cat

Presentació

Estudis d'Àrea III té com a objectiu la lectura de textos filosòfics. Al llarg del curs llegirem diversos textos filosòfics de forma completa, intentant combinar autors antics i moderns i sempre al voltant d'un tema comú, que seran els conceptes de Naturalesa i Humanitat. Observarem com aquests i altres temes es manifesten en els diversos autors y com es transformren en el pas de l'antiguitat a la modernitat. L'assignatura té així com a objectiu la lectura aprofundida de clàssics de la filosofia, analitzant-ne el text, l'estructura, el context de redacció, etc. i veure a través dels textos filosòfics alguns temes fonamentals del pensament. Així mateix, l'assignatura i la lectura persegueix donar eines per una reflexió i un comentari aprofundit sobre els textos, permeten així mateix la seva connexió amb els debats i les qüestions contemporànies.

Requisits previs

No existeixen requisits previs.

Objectius

 

- Establir contacte directe amb textos filosòfics originals.

- Dur a terme la pràctica viva del diàleg filosòfic, en forma de seminari de lectura.

- Ser capaç de llegir filosòficament els textos audiovisuals per veure el seu fonament al pensament dels autors tractats.

Competències

  • E02 - Coneixement i habilitat per fer servir mètodes i tècniques propis de les ciències humanes
  • E04 - Capacitat per reconèixer i interpretar manifestacions culturals
  • E07 - Coneixement dels temes i problemes del debat cultural actual, i consciència del fet que estan en constínua construcció
  • E24 - Habilitat per exposar de manera narrativa els resultats de la recerca d'acord amb els cànons crítics de cada matèria.
  • E26 - Capacitat per llegir i escriure textos o documents originals en lamateixa llengua i en d'altres, així com per transcriure, resumir i catalogar informació de manera pertinent
  • G03 - Capacitat de crítica i autocrítica.
  • G08 - Capacitat d'investigació

Resultats d'aprenentatge

- S'haurà adquirit l'habilitat de llegir comprensivament textos filosòfics i d'establir comparacions conceptuals entre fragments d'èpoques i autors molt diversos.

- S'haurà practicat l'art del diàleg filosòfic, amb un llenguatge coherent i un estil argumentatiu, essent capaç d'exposar una problemàtica en la seva complexitat i amb els necessaris matissos.

- llegir filosòficament els textos audiovisuals per veure el seu fonament al pensament dels autors tractats

Continguts

 

Lectura del Fedó de Plató

Lectura de les Cartes a Lucili de Sèneca

Lectura del Discurs del Mètode de Descartes

Lectura de la Condició Humana d'Hannah Arendt

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia emprada requereix la lectura continuada i la participació activa dels alumnes en les sessions organitzades com a "reading group" o seminaris de lectura.

La matèria s’anomena Textos filosòfics i es presenta en forma de seminari. S’exigirà de l’alumnat la lectura i preparació prèvia dels textos programats en cada unitat. En funció de l’extensió del text, es farà una lectura conjunta i es procedirà a la discussió del seu contingut com a pas previ a la presentació del pensament de l’autor. La sessió conclourà amb una discussió raonada dels arguments exposats. Acompanyarem l’explicació dels filòsofs amb la lectura filosòfica d’una pel·lícula basada en el pensament dels autors.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura s'avaluarà a partir del següents elements.

Preparació de les sessions de lectura: 30%

Avaluació mitjançant tests ràpids: 20%

Treball individual de comentari de text (s'entrega durant el període d'examens): 40%

Presentació a classe del propi projecte-article (dos darrers dies de classe): 10%

Bibliografia i recursos

Plató, Fedó 

Traduccions al català:

Editorial Bernat Metge

Edicions 62

Traducció al castellà: 

Editorial Gredos.

 

Sèncea, Cartes de Lucili

Traducció al català:

Editorial Bernat Metge

Traduccions al castellà: 

Editorial Ariel (2022).


Descartes, Discurs del Mètode

Original francès:

L. Cerf, 1902.

Traduccions al català:

Edicions 62

Traduccions al castellà: 

Editorial Tecnos.


Hannah Arendt, La condició humana

Original anglès:

University of Chicago Press 

Traducció catalana:

La Butxaca

Traducció castellana:

Ediciones Paidós