Universitat Internacional de Catalunya

Excel Avançat i Visualització de Dades

Excel Avançat i Visualització de Dades
6
13849
3
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Els alumnes podran concertar una entrevista solicitant-ho per correu electrònic als professors.

Presentació

Avui en dia la gestió empresarial requereix competències avançades de manipulació de dades. Obtenir informació analítica de qualitat a partir de les dades disponibles, i preparar-la per que serveixi de suport efectiu en la presa de decisions és una tasca de la major rellevància per als directius de tot els àmbits i sectors. Una preparació adequada de les dades, amb una visualització efectiva, pot marcar la diferència a l'hora de comunicar les conclusions d'un estudi, presentar un projecte d'empresa o participar en una ronda de finançament. En aquest sentit, el domini de les eines usades per aquestes tasques és un gran valor afegit que augmenta l'ocupabilitat de l'estudiant i la seva capacitat de treballar de forma eficient en multitud d'entorns.

En aquesta assignatura es cobreixen dues de les eines més usades en aquestes tasques. La primera, el programa gestor de fulls de càlcul més popular del mercat, Microsoft Excel. La segona, un dels programes de visualització de dades més valorats, TABLEAU. Així doncs, l'assignatura es divideix de forma natural en dues parts: (1) Excel avançat, (2) Visualització de dades.

A la primera part es cobreixen coneixements avançats d'ús de fulls de càlcul, amb un especial èmfasi en l'automatització de tasques repetitives mitjançant la programació de Macros. Per tant, l'assignatura inclou una introducció al llenguatge de programació Visual Basic, introducció que es fa partint de zero i amb una metodologia apte per a principiants. D'aquesta manera, a més de competències d'ús de fulls de càlcul, l'estudiant adquireix competències de programació que podrà usar en altres àmbits i amb altres eines. A la segona part, s'adquireix un coneixement avançat del programa de visualització de dades alhora que es desenvolupen les habilitats de resum i presentació de resultats mitjançant solucions simples i creatives.

Així doncs, amb aquesta assignatura es dóna resposta a la creixent demanda de perfils professionals amb alta competència en la manipulació i presentació d'informació. L'assignatura prepara a l'estudiant perquè pugui convertir-se en un futur "expert de referència" d'aquestes dues eines dins de les organitzacions en què desenvolupi la seva carrera professional.

Requisits previs

La parte de Excel requiere conocimientos de Microsoft Excel a nivel medio/básico. Los conocimientos adquiridos en la asignatura "Infomàtica de Gestión 1" (obligatoria en primer curso del Grado en ADE) son suficientes para cubrir estos minimos.

Para la parte de visualización de datos es recomendable haber cursado estadística.

Objectius

1) Aprendre a fer servir fulls de càlcul per processar informació mitjançant procediments optimitzats o automàtics, obtenint-la a partir d'una àmplia varietat de fonts externes i amb formats diversos, depurant-la i organitzant-la de forma òptima pel seu tractament posterior.

2) Aprendre a realitzar visualitzacions de dades que aportin informació rellevant i que al seu torn ajudin a la presa de decisions a l'empresa.

Competències

 • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 33 - Tenir capacitat de cerca, interpretació i transmissió d'informació.
 • 36 - Ser capaç d'interpretar dades quantitatives i qualitatives i d'emprar eines matemàtiques i estadístiques aplicables a processos empresarials.
 • 41 - Ser capaç de sintetitzar descriptivament la informació.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 59 - Adquirir destresa en l'ús d'eines informàtiques i de les TIC.
 • 61 - Desenvolupar habilitats per tal de facilitar l'adaptació a noves situacions.
 • 66 - Capacitat de recuperar i tractar informació.

Resultats d'aprenentatge

A l'acabar l'assignatura amb èxit l'estudiant podrà realitzar processos de tractament integral de la informació amb l'ús d'Excel i de TABLEAU, en totes les seves fases: obtenció, depuració, agregació, anàlisi, generació de visualitzacions de dades i presentació gràfica de conclusions.

A més serà capaç de programar algoritmes senzills per automatitzar processos repetitius de tractament d'informació.

Continguts

Part 1 - Excel Avançat:

Tema 01 - CONTEXT ORGANITZACIONAL I REPÀS DE FUNCIONS BÀSIQUES: formateig, càlculs bàsics, ús de taules, fórmules i referències, funcions de cerca i referència, taules i gràfics dinàmics, etc.

Tema 02 - AUTOMATITZACIÓ DE PROCESSOS: introducció a les macros i el visual basic.

Tema 03 - TRACTAMENT DE SÈRIES DE DADES: gestió de tipus de dades, importació, depuració i recodificació de dades, ordenació, generació de correspondències i detecció d'elements faltants i sobrers, detecció d'anomalies. Gestió i depuració d'errors.

Tema 04 - FONTS DE DADES EXTERNES: importació i exportació de dades. Models de dades i bases de dades. Criteris i mètodes de prova exhaustiva i sistemàtica de rutines de programari.

Tema 05 - ALTRES FUNCIONS I EINES AVANÇADES: gestió de fulles multiusuari, protecció de dades i gestió de formularis, anàlisi d'escenaris, recerca d'objectius, ús de mini-gràfics, funcions avançades de taules i gràfics dinàmics, Excel Add-ins, etc.

Tema 06 - MÉS ENLLÀ D'EXCEL: el web (Google Apps (forms), Office Web Apps), generació i automatització d'informes, sistemes d'informació financera en temps real.

Part 2 - Visualització de Dades:

Tema 01 - INTRODUCCIÓ: la visualització de dades, instal·lació del programari.

Tema 02 - LOG ON TABLEAU: el programari Tableau.

Tema 03 - VISUALITZACIONS SIMPLES: creant visualitzacions senzilles d'una variable.

Tema 04 - VISUALITZACIONS AVANÇADES I: relacionant dues variables.

Tema 05 - VISUALITZACIONS AVANÇADES II: relacionant moltes variables en una visualització.

Tema 06 - MANIPULACIÓ DE GRÀFICS: eixos dobles, filtres, descripció emergent.

Tema 07 - CREANT MAPES: Mapes i històries.

Tema 08 - PRESENTACIÓ DE PROJECTES.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes dues parts de l'assignatura es desenvolupen en paral·lel al llarg de el curs, amb metodologies similars:

Part 1 - Excel Avançat:

La metodologia és eminentment pràctica, basada en casos i consta de 5 tipus diferents d'activitats d'aprenentatge:

1. Exposició conceptual del professor durant la classe.

2. Resolució d'exercicis i casos pràctics per part de l'estudiant sota la guia directa del professor.

3. Resolució d'exercicis i casos pràctics de forma autònoma per part de l'estudiant durant les classes, amb l'assistència del professor en cas necessari.

4. Resolució d'exercicis i casos pràctics de forma autònoma per part de l'estudiant fora de l'aula. En aquest cas els dubtes i obstacles es poden resoldre consultant al professor durant la següent classe.

5. Elaboració d'un "Projecte dirigit" per part de l'estudiant al llarg de tot el curs. El tema serà preferiblement proposat per l'estudiant i aprovat pel professor. L'estudiant desenvoluparà aquest treball durant el curs sota la supervisió i assistència del professor, i el resultat final serà un full de càlcul amb tota la informació obtinguda i tractada, amb els elements gràfics usats i les conclusions a què s'ha arribat. El projecte ha d'integrar la major part possible de funcionalitats apreses al curs, sent imprescindible la inclusió d'alguna macro complexa en Visual Basic.

Part 2 - Visualització de Dades:

La metodologia és eminentment pràctica i es basa en 3 tipus diferents d'activitats d'aprenentatge:

1. Presentació teòrica del professor per introduir els aspectes importants de la sessió.

2. Resolució d’exercicis i casos pràctics per part de professor com a demostració pràctica dels conceptes i habilitats a desenvolupar.

3. Treball en un projecte personal per part de l'estudiant, aplicant les funcionalitats presentades a les sessions, i sota la guia i supervisió de professor.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer superar l'assignatura cal superar cadascuna de les dues parts de forma independent, és a dir, només es farà el càlcul de la nota final si la nota de cadascuna de les parts (Excel i Visualització) és superior o igual a 5.

En cas d'aprovar les dues parts la nota final es calcularà segons la següent regla:

50% nota part d'Excel + 50% nota part de Visualització

A més, aquells alumnes que participin al E&S DAY organitzat per la Facultad d'ADE rebran un 5% addicional (sempre entenent que la nota final global no podrà en mai cas superar el 100%).

En cas de suspendre només una de les dues parts la nota serà o bé la mitjana (si surt per sota de 40 sobre 100) o 40 sobre 100 en cas contrari.

A la segona convocatòria el càlcul de la nota final conjunta es farà segons la mateixa regla de càlcul.

Caldrà presentar-se a segona convocatòria únicament de la part o parts suspeses.

A continuació es descriu el sistema d'avaluació per a cadascuna de les dues parts.

 

Part 1 - Excel Avançat:

La nota final d'aquesta part s'obtindrà a partir dels 4 components següents, amb aplicació dels pesos relatius que s'indiquen:

1. Examen Final (30%). Per aprovar l'assignatura és requisit indispensable aprovar l'examen final.

2. Assistència, participació a classe i exercicis de classe (10%).

3. Exercicis de casa (20%).

4. Projecte dirigit (40%).

Consideracions:

 1. Totes les entregues d'exercicis i del projecte dirigit es realitzaran pujant els arxius corresponents a l'espai virtual de l'assignatura a la intranet.
 2. El projecte dirigit requerirà tres entregues amb els pesos indicats: (A) Proposta de projecte dirigit (10%), l'estudiant pot optar perquè sigui el professor el que faci la proposta (sol·licitant-ho per correu electrònic), i en tal cas l'estudiant perdria el 10% corresponent; (B) Pre-lliurament (20%), serà el lliurament sobre el qual el professor proporcionarà retroalimentació i instruccions sobre aspectes a millorar; (C) Lliurament definitiu (70%), que haurà d'incorporar les correccions indicades pel professor en el pre-lliurament. L'últim dia de classe l'estudiant presentarà el seu projecte dirigit a la resta de la classe.
 3. El projecte dirigit es pot realitzar en grups de 2 o 3 persones. En aquest cas l'envergadura i complexitat de el projecte ha d'estar d'acord amb el nombre d'integrants de el grup.
 4. Els exercicis lliurats fora de termini establert rebran la següent penalització: 30 punts menys (sobre 100) si el retard en el lliurament és d'entre 1 segon i 48 hores, un 0 en l'exercici si el retard és de més de 48 hores.
 5. Els lliuraments amb defectes de forma o errors de contingut per un seguiment imprecís de les instruccions rebran penalitzacions.
 6. La detecció de qualsevol forma de còpia en exercicis o exàmens comportarà el suspens de l'assignatura per a tots els implicats amb una nota final de zero.
 7. L'obtenció d'una puntuació inferior a 50 sobre 100 en el global de l'examen final implicarà el suspens directe de l'assignatura.
 8. En cas d'acudir a segona convocatòria, l'estudiant podrà escollir acollir-se al règim d'avaluació continuada u optar per ser avaluat directament amb la qualificació obtinguda a l'examen final. En ambdós casos la nota màxima que serà possible obtenir en segona convocatòria serà de 70 sobre 100.
 9. Els estudiants que repeteixen l'assignatura podran escollir, tant en convocatòria primera (maig) com en segona (juny-juliol) si prefereixen acollir-se al règim d'avaluació continuada o ser avaluats directament amb la qualificació de l'examen final. En qualsevol cas, la nota màxima que es podrà obtenir a la convocatòria segona (juny-juliol) serà un 70 sobre 100, segons especifiquen les normes de la facultat.
 10. Els estudiants estrangers i d'intercanvi (Erasmus i d'altres) estan sotmesos a les mateixes condicions que la resta d'estudiants. Això s'aplica especialment pel que fa al calendari, les dates d'exàmens i a el sistema d'avaluació.


Part 2 - Visualització de Dades:

La nota final d'aquesta part s'obtindrà a partir dels 2 components següents, amb aplicació dels pesos relatius que s'indiquen:

1. Assistència i participació a classe (30%).

2. Projecte personal (70%).

Consideracions:

 1. L'obtenció d'una puntuació inferior a 50 sobre 100 en el projecte personal implicarà el suspens directe de l'assignatura.
 2. Per poder aprovar l'assignatura l'assistència a classe ha de ser superior al 70%.
 3. En cas d'acudir a segona convocatòria, la nota màxima que serà possible obtenir serà de 70 sobre 100, segons especifiquen les normes de la facultat.
 4. Els estudiants estrangers i d'intercanvi (Erasmus i d'altres) estan sotmesos a les mateixes condicions que la resta d'estudiants. Això s'aplica especialment pel que fa al calendari, les dates d'exàmens i el sistema d'avaluació.

Bibliografia i recursos

Add-ins.com (Ed.), Macros Made Easy, Adquirible a través de https://www.add-ins.com/macros-made-easy.htm (RECOMANAT)

Alexander, M., & Kusleika, R. Excel 2019 Power Programming with VBA, John Wiley & Sons, New Jersey 2019. (RECOMANAT)

Allen, A., Excel: Excel Mastering Book: Learn Excel, Macros, Shortcuts, and Accounting (Excel Beginners Guide, Excel Mastering, Excel Macros, Excel Shortcuts), CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016.

Amelot, M. Vba excel 2016. Programacion en excel: macros y lenguaje vba, Eni-ediciones, Barcelona 2016.

Benton, C. J., Excel Macros & VBA For Business Users - A Beginners Guide, Self-published 2016. (RECOMANAT)

Charte, F. Excel 2019 (Manual Imprescindible), Anaya, Madrid 2019.

Chavez Castillo, A., Macros Grabadas en Excel 2016: Para principiantes en plataforma Windows (Aprende Excel), Consultia SC, Jalisco 2016. (INTRODUCTORI PER A LA GRAVACIÓ DE MACROS).

Flores Castillo, J. M., Macros con Excel 2016. Automatiza tu trabajo. Marcombo, Barcelona 2016.

Jelen, B., & Syrstad, T., Microsoft Excel 2016 VBA and Macros (Business Skills), Pearson Education Inc., New York 2019. (AVANÇAT)

MEDIAactive (Ed.), Aprender a programar con Excel 2016 VBA con 100 ejercicios (APRENDER...CON 100 EJERCICIOS PRÁCTICOS), Marcombo, Barcelona 2016. (PER A APRENDRE PROGRAMACIÓ DE FORMA PRÀCTICA)

Alexander, M., Kusleika, R., & Walkenbach, J., Excel 2019 Bible, Wiley, New Jersey 2019. (MOLT COMPLET)

Alguns d’aquests llibres compten amb versió electrònica molt econòmica.

Material didàctic