Universitat Internacional de Catalunya

Investigació de Mercats

Investigació de Mercats
6
13852
3
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat

Competències

  • 11 - Conèixer els principals conceptes i teories sobre l'home i la societat.
  • 22 - Identificar la naturalesa i comportament de productors, consumidors i inversors.
  • 26 - Ser capaç d'entendre i utilitzar els conceptes bàsics de màrqueting i les principals polítiques de l'àrea, i de comprendre l'entorn comercial en el qual operen les empreses.
  • 34 - Desenvolupar la capacitat de preveure situacions i avançar-se als esdeveniments, i de reconèixer i interpretar la situació econòmica en un context determinat.
  • 35 - Ser capaç d'analitzar sèries temporals.
  • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
  • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
  • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
  • 60 - Assolir coneixements que afavoreixin el respecte vers altres cultures i costums.
  • 68 - Desenvolupar mecanismes que afavoreixin la sensibiltat vers temes relacionats amb el benestar social.