Universitat Internacional de Catalunya

Literatura Comparada

Literatura Comparada
6
13872
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,

Professorat


Dilluns de 15.00 a 16.00 h

Presentació

El coneixement directe, és a dir, la lectura de grans obres de la literatura universal no és un adorn ni un luxe; és una necessitat. Les obres dels clàssics contenen els secrets —en clau estètica i narrativa— de la nostra pròpia identitat, de la història i la condició humana. Per aquest motiu, en una facultat d’Humanitats la literatura no és un complement, sinó un element essencial per a la formació d’humanistes.

Requisits previs

Els alumnes Erasmus han de tenir en compte que l'assignatura s'impartirà en català.

Objectius

L’objectiu principal d’aquesta assignatura és formar bons lectors de literatura. Amb aquest propòsit es tracta que els alumnes adquireixin una competència interpretativa i analítica, teòrica i pràctica, dins de les coordenades pròpies de la literatura comparada. Han de desenvolupar la capacitat d’anàlisi i interpretació d’obres de diferents tradicions literàries, saber percebre la continuïtat i reelaboració d’elements literaris (temes, motius, gèneres, etc.) i comprendre els factors històrics i culturals. A més, han de millorar la capacitat d’elaborar i exposar arguments, tan oralment com per escrit, sobre les obres literàries.

Competències

 • E14 - Capacitat crítica davant de les manifestacions literàries i artístiques
 • E18 - Percepció i coneixement de l'espai físic en què es desenvolupa l'activitat humana
 • E23 - Capacitat per fer servir els recursos i les tècniques informàtiques per elaborar assajos culturals o relacionats amb la cultura
 • E26 - Capacitat per llegir i escriure textos o documents originals en lamateixa llengua i en d'altres, així com per transcriure, resumir i catalogar informació de manera pertinent
 • E27 - Capacitat per treballar en contextos multiculturals
 • E34 - Capacitat per crear recursos educatius en l'àmbit cultural
 • G03 - Capacitat de crítica i autocrítica.
 • G04 - Capacitat per prendre decisions, resoldre problemes i elaborar judicis argumentats
 • G06 - Capacitat de treball en equip, habilitats interpersonals i lideratge
 • G11 - Capacitat per treballar en un context internacional

Resultats d'aprenentatge

 • Contextualitza fenòmens i experiències culturals del passat. Lectura i anàlisi de les obres literàries del programa. Comprendre en profunditat els textos literaris, tenint en compte el context històric i cultural i els models literaris vigents en un determinat període.
 • Realitza anàlisis i diagnòstics de fenòmens culturals. Aplica la comparació d’obres literàries com a eina d’analogia i contrast al mateix temps que com a mètode crític i de valoració.
 • Adquireix un mètode, a la vegada rigorós i flexible, d’anàlisi de les obres. Identificar i valorar les característiques del narrador i del gènere literari, la caracterització dels personatges (descripció, desenvolupament, recursos emprats per construir-los, etc.), la trama (reconèixer l’estructura, el recursos emprats per al desenvolupa­ment i el desenllaç, etc.), l’ambientació (reconèixer les referències al temps i el lloc, captar la seva relació amb la trama i l’evolució dels personatges, etc.), el tema, els motius literaris, etc.
 • Practica estratègies de treball en equip i d'argumentació oral i escrita. Diàleg raonat i elaboració d’un discurs explicatiu (ordenat, coherent, ric en continguts), resultat de la fusió de la informació assimilada i de la pròpia reflexió personal sobre les obres literàries.
 • Adquireix una visió global de la tradició literària occidental que permeti percebre la seva continuïtat i superar els dèficits d’un estudi basat únicament en obres d’una sola nació o llengua.

Continguts

 • Bloc 1. Job com a motiu literari: el sofriment de l'innocent

  • El llibre de Job (s. V-IV aC)
  • Rei Lear (tragèdia, 1606), de Shakespeare
  • Zadig o el destí (novel·la breu, 1747), de Voltaire
  • “El libro de Job” (assaig, 1908), de Chesterton
  • Job. Novela de un hombre sencillo (novel·la, 1930), de Joseph Roth
  • Fragmentos del libro de Job (poesia, 1998), de Carlos Pujol

  Bloc 2. Telèmac: el motiu literari de la recerca del pare

  • L’Odissea (s. VIII-VII aC), d’Homer. Cants I-IV i XV-XVII
  • Las aventuras de Telémaco (1699), Fénelon
  • L’adolescent (novel·la, 1875), de Dostoievski. Capítols 1-2 i 5-7 de la primera part i cap. 7-8 i 12-13 de la tercera part.
  • Kim (novel·la d'aventures, 1910), de Klipling

  A més de les lectures del programa, a classe es comentaran fragments breus d’altres obres com Lais de Milón (1160), Maria de Francia, Los hijos del Capitán Grant (1868) de Jules Verne i Ulisses (1922) de Joyce.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl procés d’aprenentatge parteix de la lectura de les obres seleccionades i s’orienta a acompanyar l’alumne en l’anàlisi i aprofundiment de la reflexió sobre el que ha llegit, per tal que pugui elaborar interpretacions argumentades sobre aquestes obres.

Com a mètode de treball, es tracta d’aplicar la comparació com a procediment d’anàlisi d’obres d’autors, èpoques i tradicions lingüístiques diverses, de manera que es pugui percebre alhora la continuïtat i la incessant transformació de temes, motius i gèneres literaris al llarg de la història de la cultura.

A l’aula es combinen les exposicions per part del professorat amb el diàleg guiat entre lectors (els alumnes) per resoldre qüestions, plantejar hipòtesis i argumentar conclusions, així com els grups de discussió i les exposicions individuals o en grup per part dels alumnes.

ACTIVITAT FORMATIVA:

 • Seminari o taller (anàlisi de textos, debat, sessió amb especialistes, presentació oral de treballs, etc.)
 • Classe teoricoexpositiva

 

HORES:

 • 40
 • 20

 

COMPETÈNCIES:

 • E06
 • E34
 • G06
 • G10
 • E14
 • E23
 • E26
 • E27
 • G03
 • G04
 • G11

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula • Debats, exercicis escrits i exposicions orals sobre les lectures (40%)
 • Treballs d’anàlisi de les lectures (40%)
 • Prova final (20%)

Els treballs d’anàlisi de les lectures i l’examen final hauran d’estar aprovats per separat (tenir un mínim de 5) per fer mitjana amb la resta de notes. En el cas que l’alumnat tingui un treball o l’examen suspès en la primera convocatòria, tindrà una qualificació de suspens però se li guardaran les notes de la resta fins a la segona convocatòria. Per altra part, si no presenta algun dels treballs o no fa l’examen final, tindrà una qualificació de no presentat però se li guardaran les notes de la resta fins a la segona convocatòria. Passada aquesta convocatòria, l’alumnat s’haurà de tornar a examinar de tot. 

Data lliurament de treballs:

 • Treball sobre les lectures del bloc 1: 22 d'octubre
 • Treball sobre les lectures del bloc 2: 15 de desembre

En aquesta assignatura és molt important que es faci un ús correcte de l’idioma en les proves escrites, treballs i presentacions orals, tant des del punt de vista de la gramàtica i de l’ortografia com de la puntuació i redacció. Així mateix, té una especial rellevància l’ús adequat de termes específics de la disciplina. El criteri que se seguirà davant d’aquests errors és el següent: 

 • Ortografia i gramàtica: es restarà 0,5 punts per error. En la correcció només es compta un error per paraula. També es compta un sol cop la repetició d’una paraula mal escrita.
 • Redacció: es farà una valoració global i es restarà entre 0,5 i 1 punt de la nota en cas de mancances notòries que afectin la comprensió del text. Concretament, es tindran en compte problemes en l’estructura de la informació (manca d’una tesi central, manca o trencament del fil argumental, desordre de les idees, manca d’articulació de les idees en paràgrafs...) i l'ús dels signes de puntuació (llargada excessiva de les frases, incisos mal puntuats...).

Finalment, cal tenir en compte que el plagi en els treballs escrits d’aquesta assignatura és inacceptable i, per tant, tot treball en què es cometi plagi serà avaluat amb un zero. El plagi consisteix a prendre les idees escrites per una altra persona i presentar-les com si fossin les pròpies idees, sense esmentar l’autor. El plagi (terme que ve de la paraula llatina per a ‘segrest’) és enganyós i deshonest.

 • Són exemples de plagi: copiar, parafrasejar o resumir les paraules d’algú altre sense citar adequadament la font o sense fer servir les cometes que són necessàries quan se cita literalment el que ha dit algú altre.
 • Per evitar el plagi, cal citar la font sempre que s’utilitzin les idees escrites per una altra persona i encara que la cita no sigui literal i sigui una paràfrasi o un resum de les idees d’altri. En les cites literals o directes cal utilitzar cometes i citar la font. En un treball acadèmic, no n’hi ha prou a fer constar genèricament la bibliografia emprada, sinó que cal esmentar explícitament la font allà on es recullen les idees escrites per una altra persona.

SISTEMA D'AVALUACIÓ

PERCENTATGE

Participació activa de l'alumne a classe

20

Treballs, informes, memòries, exercicis, anàlisi de lectures, etc.

60

Examen final

20