Universitat Internacional de Catalunya

Història i Teoria de la Música

Història i Teoria de la Música
3
13873
4
Primer semestre
OB
Anàlisi cultural: identitat i innovació
Art, patrimoni i experiència
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,

Professorat


S'acordarà per correu electrònic segons la necessitat dels alumnes.

Presentació

L’objectiu principal d’aquest curs és oferir pautes que ens permetin entendre i comprendre millor les obres del repertori universal, reconèixer els diferents models i els referents de la cultura musical.

Resseguint el fil de la història i de les idees estètiques vinculades a la música, s’establiran paral·lelismes amb altres referents culturals, amb els lligams i connexions del que això implica a nivell social i històric. 

L’experiència musical no és única i ofereix diferents lectures; com a mínim tantes com oients hi pugui haver. A banda, la creació musical -tot i els exemples de tradició oral i la improvisació- està supeditada a dos moments: el del creador i el de l’intèrpret. Si bé, com ja hem observat, aquestes dues capes se superposen en moltes ocasions.

Tot això s’afegeix al fet constatable que, al llarg de la història, el model interpretatiu i l’estil estan supeditats a la idea que emana d’un text i no d’un registre sonor. No és fins a partir de la invenció dels registres analògics i posteriorment digitals, que s’ha produït un canvi, o s’ha afegit un element més a tenir en compte: la història dels enregistraments. Però aquest fet és més recent i no es produeix fins a l’entrada del segle XX.

 

Requisits previs

Nota: La primera llengua de l’assignatura és el català. Els materials estan en català, castellà i anglès. Es pressuposa un coneixement de totes tres llengües, si més no passiu. 

Objectius

Conèixer i reconèixer les obres i els principals autors, èpoques i estils del repertori universal.  Reconèixer els diferents models i els referents de la cultura musical.

Assolir aspectes teòrics i propis del llenguatge musical, relacionats amb les fonts i la cultura musical clàssica i contemporània. 

A través de les eines i recursos facilitats, adquirir capacitat d'anàlisi i esperit crític per conèixer i comprendre les diferents manifestacions musicals. 

Competències

 • E03 - Capacitat per comprendre i fer servir adequadament conceptes clau en cultura
 • E04 - Capacitat per reconèixer i interpretar manifestacions culturals
 • E11 - Ser capaçt d'interpretar dades derivades de les observacions en relacionaó amb la seva significació i relacionar-les amb les teories apropiades
 • E14 - Capacitat crítica davant de les manifestacions literàries i artístiques
 • E15 - Capacitat per identificar i valorar els elements que formen el patrimoni cultural
 • E33 - Capacitat per relacionar conceptes relatius al patrimoni, el territori i la identitat cultural
 • G01 - Capacitat per comprendre i expressar idees i arguments amb ordre i coherència de manera oral i escrita
 • G02 - Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • G03 - Capacitat de crítica i autocrítica.
 • G06 - Capacitat de treball en equip, habilitats interpersonals i lideratge

Resultats d'aprenentatge

 • Contextualitza fenòmens culturals i els relaciona amb la seva dimensió social i política
 • Capta la presència d'experiències culturals del passat o d'origen diferent al propi en la societat actual; i planteja connexions i integracions
 • Aplica/transfereix conceptes teòrics i/o abstractes a situacions reals
 • Coneix i seleciona documentació específica sobre experiències culturals
 • Practica experiències de treball en equip
 • Participa en debats culturals i patrimonials

Continguts

 1. Presentació dels continguts i dels procediments de l’assignatura
 2. Anàlisi dels estils, els models i els referents de la cultura musical
 3. Estudi dels elements del discurs musical: elements del llenguatge, símbols i fonts
 4. El context històric i social vinculat al fenomen musical
 5. Idees estètiques i estètica de la música
 6. Anàlisi comparada de les obres en relació amb els elements visual i sonors actuals
 7. Crítica musical i anàlisi de models de programació

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 1. Preparar el temari i les sessions, assistir i participar activament a classe
 2. Sentir, escoltar i ampliar l'audició de les músiques proposades a classe
 3. Llegir els textos, bibliografia i articles recomanats
 4. Presentar un treball coral (en parelles o grups de 3 persones) sobre un dels temes proposats a classe i fer-ne la presentació oral i escrita
 5. Realitzar un treball individual sobre una activitat pràctica proposada (en horari extraacadèmic): crítica d’un concert en viu i/o un concert transmès per ràdio, televisió o internet
 6. Un examen final: pregunta del temari; anàlisi d’un text; reconeixement i anàlisi d’una obra musical

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAssistència i participació a la classe: 10%

Treball individual (o en parelles) sobre una activitat pràctica proposada: 50%

Examen final: 40%

Per normativa de la Facultat, es descompten 0,10 punts -com a mínim- per cada falta d’ortografia en els exàmens i treballs.

Bibliografia i recursos

 • Aaron Copland, Cómo escuchar la música. Fondo de Cultura Económica, 2018 (1955).
 • Anna Cazurra, Introducció a la música: de l’antiguitat als nostres dies. Quaderns Crema, Assaig, 2001.
 • Ramón Andrés, El mundo en el oído, El nacimiento de la música en la cultura. Acantilado, 2008
 • Aristòtil,Poètica
 • Aristòtil,Política
 • Igor Strawinsky, Poética musical. Acantilado, 2016
 • Enrico Fubini, La estética musical desde la antigüedad hasta nuestros días. Alianza Música, 2005
 • Charles Rosen, Música y sentimiento. Alianza Música, 2012
 • Eugenio Trías, El canto de las sirenas.Galaxia Gutenberg, 2007
 • Mark Evan Bonds, La música como pensamiento. Acantilado, 2014
 • Wilhelm Furtwängler, Conversaciones sobre música.Acantilado, 2011
 • Arnold Schönberg, El estilo y la idea. Idea Música, 2005
 • René Descartes, Compendio de música. Tecnos, 1992
 • Charles Burney, Viaje musical por Francia e Italia en el s. XVIII. Acantilado, 2014
 • Alex Ross, El ruido eterno.Seix Barral, 2009
 • Alessandro Baricco, El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin. Siruela, 1996
 • Anton Webern, El camí cap a la nova música. Antoni Bosch, editor, 1982
 • Arthur Schopenhauer, Sobre la música. Casimiro, 2016
 • Theodor W. Adorno, Filosofía de la nueva música. Akal, 2017
 • Enrico Fubini, Música y lenguaje en la estética contemporánea.Alianza Música, 1994
 • R. Smith Brindle, La nova música. Antoni Bosch, Editor, 1979
  Altres articles i bibliografia específica serà recomanada i facilitada als alumnes durant els diferents temes tractats a classe.