Universitat Internacional de Catalunya

Teràpia Manual Aplicada a L’Extremitat Superior

Teràpia Manual Aplicada a L’Extremitat Superior
7
13883
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,

Professorat

Presentació

Aquesta assignatura recull contingut teòric pràctic relatiu al desenvolupament i l'aplicació de les tècniques de teràpia manual per a l'extremitat superior. L'alumne aprendrà i perfeccionarà habilitats i destreses per avaluar i tractar disfuncions articulars, neurals i musculars localitzades a l'extremitat superior. L'assignatura inclou metodologies de valoració i tractament tant manual com a instrumental.

Requisits previs

No es determinen requisits previs.

Objectius

 1. Demostrar habilitats palpatòries en la identificació de les diferents estructures de lextremitat superior. 
 2. Dur a terme una inspecció de l'extremitat superior, tant de forma estàtica com dinàmica, i interpreta les troballes. 
 3. Realitzar i interpretar els tests clínics necessaris per valorar la funció específica de les articulacions fisiològiques i anatòmiques de l'extremitat superior {moviments rotatoris actius i passius, moviments translatoris del joc articular, moviments resistits, moviments passius del teixit tou [moviment fisiològic i accessori (joc muscular i joc compartimental)]. 
 4. Executar tècniques de tractament segons lobjectiu terapèutic de modulació del dolor o millora de la funció. 
 5. Conèixer la presentació clínica de les síndromes i les categories clíniques més típiques de l'extremitat superior.

Competències

Competències bàsiques i generals: 

 • CB7: Desenvolupar les capacitats per aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea destudi. 
 • CB8: Tenir les capacitats d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • CB9: Tenir les capacitats per comunicar les seves conclusions així com els coneixements i les raons últimes que les sustenten, dirigit a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. CB10: Tenir la capacitat de desenvolupar habilitats daprenentatge que els permetin continuar estudiant duna manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom. 
 • CG2: Saber gestionar de manera efectiva situacions professionals i clíniques que requereixin la integració del coneixement de les ciències biomèdiques, clíniques i conductuals a l'àrea d'especialització de la Fisioteràpia Manual Ortopèdica. 
 • CG3: Saber realitzar uns procediments d'avaluació i tractament específics de les disfuncions artro-neuromusculars, establint un diagnòstic de Fisioteràpia Manual Ortopèdica en base a les troballes trobades. 

Competències transversals: 

 • CT1: Ser capaç de comunicar-se eficaçment per poder realitzar una anamnesi, una avaluació i un tractament de les disfuncions artro-neuromusculars, en les relacions interpersonals perquè derivin a potenciar l'estat de salut del pacient/usuari i la col·laboració de l'equip multidisciplinar. 

Competències específiques: 

 • CE1: Determinar i aplicar el tractament més adequat, tenint en compte les indicacions, contraindicacions, precaucions i efectes de la Fisioteràpia Manual Ortopèdica en el marc de la gestió i/o maneig dels mecanismes de dolor i disfuncions del sistema artro-neuromuscular. 
 • CE4: Tenir la capacitat d'executar de forma específica, els principis de la mobilització, manipulació, aprenentatge motor, fisiologia de l'exercici, estratègies ergonòmiques, entre altres modalitats terapèutiques, per al tractament del dolor i la funció del sistema artroneuromuscular de forma específica , com a elements multimodals de l'abordatge terapèutic de Fisioteràpia Manual Ortopèdica.

Resultats d'aprenentatge

L'estudiant: 

 • Demostra coneixement avançat i especialitzat de l'anatomia, la fisiologia i la biomecànica específiques dels sistemes musculoesquelètic, neurològic, vascular i limfàtic de l'extremitat superior. 
 • Demostra habilitats palpatòries en la identificació de les diferents estructures de lextremitat superior. 
 • Duu a terme una inspecció de l'extremitat superior, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, i interpreta les troballes. 
 • Demostra coneixement avançat i habilitats i destreses en la realització i interpretació dels tests clínics necessaris per valorar la funció específica de les articulacions fisiològiques i anatòmiques de l'extremitat superior {moviments rotatoris actius i passius, moviments translatoris del joc articular, moviments resistits, moviments passius del teixit tou [moviment fisiològic i accessori (joc muscular i joc compartimental). 
 • Demostra coneixement avançat i habilitats i destreses en lexecució de les tècniques de tractament segons lobjectiu terapèutic de modulació del dolor o millora de la funció. 
 • Demostra consciència crítica de la necessitat i la importància de l'especificitat en l'execució de l'avaluació i el tractament de les disfuncions osteoartro-neuromiofascials de l'extremitat superior. 
 • Demostra coneixement avançat de la presentació clínica de les síndromes i categories clíniques més típiques de l'extremitat superior, així com habilitats i destreses específiques en l'avaluació i el tractament d'aquestes.

Continguts

 1. Anatomia funcional i biomecànica de les regions del canell, colze, espatlla i cintura escapular. 
 2. Palpació estructural i funcional de les regions del canell, colze, espatlla i cintura escapular. 
 3. Inspecció estàtica i dinàmica de lextremitat superior 
 4. Avaluació funcional de l'extremitat superior 
 5. Tècniques de tractament per a l'extremitat superior segons objectiu terapèutic: 
  1. Alleugeriment dels símptomes: tècniques de modulació del dolor, neurodinàmica clínica, embenat funcional. 
  2. Augment de la mobilitat articular: mobilització articular lenta de tracció i lliscament i manipulació articular. 
  3. Augment de la mobilitat muscular: punció seca, fibròlisi diacutània, massatge funcional i estirament muscular. 
  4. Limitació de la mobilitat: estabilització passiva i mobilització de regions adjacents. 
 6. Avaluació i tractament de les presentacions clíniques (subgrups clínics) més freqüents de l'extremitat superior: 
  1. Regió del canell i de la mà: 
   1. Inestabilitat de canell 
   2. Síndrome del túnel del carp 
   3. Síndrome del túnel cubital 
   4. Rizartrosi Malaltia de Dupuytren 
   5. Síndrome de Dequervain 
   6. Disfunció de les politges dels dits 
   7. Dit en gallet 
  2. Regió de l'avantbraç i del colze: 
   1. Síndrome del túnel pronador 
   2. Síndrome del túnel supinador 
   3. Hipomobilitat del colze 
   4. Dolor lateral de colze 
  3. Regió de l'espatlla i la cintura escapular: 
   1. Inestabilitat glenohumeral 
   2. Capsulitis retràctil 
   3. Pinçament subacromial 
   4. Síndrome del congost toràcic

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula • CT (Classes teòriques): El professor és el que exposa de manera sistemàtica i ordenada la informació corresponent a les diferents matèries i l'alumne hi té un paper principalment de receptor. L'escenari on el professor transmet el coneixement és l'aula i ho fa tot el grup d'alumnes. El format de classe teòrica permet la introducció d‟activitats en grup dins l‟aula i el desenvolupament d‟estratègies que fomenten la participació activa dels alumnes. 
 • CP (Classes pràctiques): Comprèn qualsevol tipus de pràctica d'aula i/o laboratori (pràctiques entre alumnes, estudi de casos, problemes, activitats a l'aula d'informàtica, cerca d'informació…) 
 • T (Tutories): Relació personalitzada d'ajuda, on el professor-tutor atén, facilita i orienta un o diversos estudiants en el procés d'ensenyament –aprenentatge. 
 • AAP (Activitats d'Autoaprenentatge): Aquestes activitats estan pensades perquè l'alumne resolgui problemes per si sol amb l'ajuda del material que se li facilita i la informació de les activitats presencials i/o disponibles a l'entorn virtual on es desenvolupen les matèries on-line. 
 • EI (Estudi independent de l'alumne): Es tracta d'un procés dirigit a la formació d'un alumne autònom capaç d'aprendre a aprendre; consisteix a desenvolupar habilitats per a l'estudi, establir metes i objectius educatius basats en el reconeixement de les debilitats i fortaleses de l'individu, que respondran a les necessitats i expectatives de cadascú. Implica la possibilitat que cada alumne prengui les seves pròpies decisions en relació amb l'organització del temps i el ritme d'aprenentatge, per això requereix un alt grau de responsabilitat per aprofitar al màxim els recursos. Inclou estudi de continguts relacionats amb les “classes teòriques” i “pràctiques”. (Estudiar exàmens, realització de treballs teòrics individuals i en grup, treball a biblioteca, lectures complementàries, etc.). 
 • LM (Mètode expositiu / Lliçó Magistral): Transmissió de coneixements i activació de processos cognitius a l'alumne.
 • AC (Aprenentatge cooperatiu): Desenvolupament d'aprenentatges actius i significatius de manera cooperativa. 
 • AI (Aprenentatge invertit): Sistema basat en les noves tecnologies com a eines bàsiques de coneixement fora de l'aula, perquè en arribar a classe els alumnes posin en conjunt les seves idees i impressions donant l'oportunitat als docents de personalitzar la seva instrucció segons les necessitats de cadascun. 
 • ABP (Aprenentatge basat en problemes): Desenvolupament daprenentatges actius a través de la resolució de problemes. 
 • SRP (Simulació/ Role playing): Translació a l'aula de situacions pròpies de la realitat que serviran a l'alumne per aplicar-les a la seva vida futura. 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula • Avaluació teòrica: 10% 
 • Avaluació pràctica: 25% 
 • Avaluació oral: 5% 
 • Registre narratiu: 20% 
 • Autoavaluació: 20% 
 • Coavaluació: 20% 

S'usarà el sistema de qualificacions segons la legislació vigent. Actualment, segons el RD 1125/2003 del 5 de setembre. 

 • 0-4,9 Suspens. 
 • 5,0-6,9 Aprovat. 
 • 7,0-8,9 Notable. 
 • 9,0-10 Excel·lent. 

La menció de Matrícula d'Honor es pot atorgar als alumnes que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9,0. El seu nombre no podrà ser superior al 5% dels alumnes matriculats en una matèria en el curs acadèmic corresponent, llevat que el nombre d'alumnes matriculats sigui inferior a 20, cas en què es podrà concedir una sola Matrícula d'Honor.

Bibliografia i recursos

 • Manual Mobilization of the Joints, Volume III: Traction-Manipulation of the Extremities and Spine: Amazon.es: Kaltenborn, Freddie.
 • Manual Mobilization of the Joints. Volume I : joint examination and basic treatment : The extremities (Libro, 2011) [WorldCat.org]. 7th ed.
 • Shacklock MO, Neurodynamic Solutions. Biomechanics of the nervous system : Breig revisited. 2007;218.
 • Hing W, Hall T, Rivett D, Vicenzino B, Mulligan B. The Mulligan Concept of Manual Therapy: Textbook of Techniques, 1e : Hing PhD MSc(Hons) ADP(OMT) DipMT Dip Phys FNZCP, Wayne, Hall PT PHD MSc FACP, Toby, Mulligan FNZSP (Hon.) Dip MT, Brian.
 • E. Hengeveld, K. Banks. MAITLAND. Manipulación periférica. 8th ed.
 • Anatomy | THIEME Atlas of Anatomy, Three Volume Set, Third Edition. Third Edition. https://www.thieme.com/books-main/anatomy/product/5701-thieme-atlas-of-anatomy-three-volume-set-third-edition. Published December 2020. Accessed July 4, 2021.
 • Netter. Exploración clínica en ortopedia: Un enfoque basado en la evidencia eBook: Cleland, Joshua, Koppenhaver, Shane, Cleland, Joshua, Koppenhaver, Shane, Su, Jonathan, DRK EDICION, SL.
 • Simons DG, Travell JG, Simons LS. Dolor y disfunción miofascial V.1: El manual de los puntos gatillo, mitad ... - David G. Simons, Janet G. Travell.
 • Travell JG, Simons DG. Dolor y disfunción miofascial. El manual de los puntos gatillo. Volumen 2: extremidades inferiores. Medica Panam. 2004;752. 
 • Agudiez-Calvo S, Ballesteros-Frutos J, Cabezas-García HR, Pecos-Martin D, Gallego-Izquierdo T. Cross-Cultural Adaptation and Validation of the Pain Scale for Plantar Fasciitis to Spanish. J Foot Ankle Surg. 2021;60(2):247-251. doi:10.1053/j.jfas.2020.02.011
 • Barouk P. Recurrent metatarsalgia. Foot Ankle Clin. 2014;19(3):407-424. doi:10.1016/j.fcl.2014.06.005
 • Buchanan BK, Kushner D. Plantar Fasciitis.; 2021. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28613727. Accessed July 4, 2021.
 • Chaudhry FA. Effectiveness of dry needling and high-volume image-guided injection in the management of chronic mid-portion Achilles tendinopathy in adult population: a literature review. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2017;27(4):441-448. doi:10.1007/s00590-017-1957-1
 • Couppé C, Svensson RB, Silbernagel KG, Langberg H, Magnusson SP. Eccentric or concentric exercises for the treatment of tendinopathies? J Orthop Sports Phys Ther. 2015;45(11):853-863. doi:10.2519/jospt.2015.5910
 • Di Caprio F, Meringolo R, Shehab Eddine M, Ponziani L. Morton’s interdigital neuroma of the foot: A literature review. Foot Ankle Surg. 2018;24(2):92-98. doi:10.1016/j.fas.2017.01.007
 • Doherty C, Bleakley C, Delahunt E, Holden S. Treatment and prevention of acute and recurrent ankle sprain: An overview of systematic reviews with meta-analysis. Br J Sports Med. 2017;51(2):113-125. doi:10.1136/bjsports-2016-096178
 • Fantino O, Bouysset M, Pialat JB. Can the axial cross-sectional area of the tibial nerve be used to diagnose tarsal tunnel syndrome? An ultrasonography study. Orthop Traumatol Surg Res. 2020. doi:10.1016/j.otsr.2020.02.021
 • Gougoulias N, Lampridis V, Sakellariou A. Morton’s interdigital neuroma: Instructional review. EFORT Open Rev. 2019;4(1):14-24. doi:10.1302/2058-5241.4.180025
 • Knupp M, Lang TH, Zwicky L, Lötscher P, Hintermann B. Chronic Ankle Instability (Medial and Lateral). Clin Sports Med. 2015;34(4):679-688. doi:10.1016/j.csm.2015.06.004
 • Larkins LW, Baker RT, Baker JG. Physical Examination of the Ankle: A Review of the Original Orthopedic Special Test Description and Scientific Validity of Common Tests for Ankle Examination. Arch Rehabil Res Clin Transl. 2020;2(3):100072. doi:10.1016/j.arrct.2020.100072
 • López-de-Celis C, Caudevilla Polo S, González-Rueda V, et al. Dimensional Changes of the Tarsal Tunnel During Foot and Ankle Positions: Anatomical Study. J Foot Ankle Surg. 2020;59(4):763-767. doi:10.1053/j.jfas.2020.02.001
 • López-López D, Becerro-de-Bengoa-Vallejo R, Losa-Iglesias ME, et al. Relationship between decreased subcalcaneal fat pad thickness and plantar heel pain. a case control study. Pain Physician. 2019;22(1):109-116. doi:10.36076/ppj/2019.22.109
 • Maceira E, Monteagudo M. Mechanical Basis of Metatarsalgia. Foot Ankle Clin. 2019;24(4):571-584. doi:10.1016/j.fcl.2019.08.008
 • Vaquero J, Longo UG, Forriol F, Martinelli N, Vethencourt R, Denaro V. Reliability, validity and responsiveness of the Spanish version of the Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) in patients with chondral lesion of the knee. Knee Surgery, Sport Traumatol Arthrosc. 2014;22(1):104-108. doi:10.1007/s00167-012-2290-1
 • Kongsgaard M, Kovanen V, Aagaard P, et al. Corticosteroid injections, eccentric decline squat training and heavy slow resistance training in patellar tendinopathy. Scand J Med Sci Sports. 2009;19(6):790-802. doi:10.1111/J.1600-0838.2009.00949.X
 • Fanlo-Mazas P, Bueno-Gracia E, Ruiz de Escudero-Zapico Alazne, et al. The Effect of Diacutaneous Fibrolysis on Local and Widespread Hyperalgesia and Muscle Length in Patients With Patellofemoral Pain Syndrome: Secondary Analysis of a Pretest-Posttest Clinical Trial. J Sport Rehabil. 2021;30(5):804-811. doi:10.1123/JSR.2020-0176
 • Fanlo-Mazas P, Bueno-Gracia E, Ruiz de Escudero-Zapico Alazne, Tricás-Moreno Jose Miguel, Lucha-López Maria Orosia. The Effect of Diacutaneous Fibrolysis on Patellar Position Measured Using Ultrasound Scanning in Patients With Patellofemoral Pain Syndrome. J Sport Rehabil. 2019;28(6):564-569. doi:10.1123/JSR.2017-0272
 • Ma, Li, Han, et al. Effects of Trigger Point Dry Needling on Neuromuscular Performance and Pain of Individuals Affected by Patellofemoral Pain: A Randomized Controlled Trial. J Pain Res. 2020;13:1677-1686. doi:10.2147/JPR.S240376
 • Ghourbanpour A, Talebi GA, Hosseinzadeh S, Janmohammadi N, Taghipour M. Effects of patellar taping on knee pain, functional disability, and patellar alignments in patients with patellofemoral pain syndrome: A randomized clinical trial. J Bodyw Mov Ther. 2018;22(2):493-497. doi:10.1016/J.JBMT.2017.06.005
 • Cowan SM, Bennell KL, Hodges PW. Therapeutic patellar taping changes the timing of vasti muscle activation in people with patellofemoral pain syndrome. Clin J Sport Med. 2002;12(6):339-347. doi:10.1097/00042752-200211000-00004
 • Mendonça LD, Ocarino JM, Bittencourt NFN, Macedo LG, Fonseca ST. Association of hip and foot factors with patellar tendinopathy (Jumper’s Knee) in Athletes. J Orthop Sports Phys Ther. 2018;48(9):676-684. doi:10.2519/jospt.2018.7426
 • Magnan B, Bondi M, Pierantoni S, Samaila E. The pathogenesis of Achilles tendinopathy: A systematic review. Foot Ankle Surg. 2014;20(3):154-159. doi:10.1016/j.fas.2014.02.010
 • Sprague AL, Smith AH, Knox P, Pohlig RT, Grävare Silbernagel K. Modifiable risk factors for patellar tendinopathy in athletes: A systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2018;52(24):1575-1585. doi:10.1136/bjsports-2017-099000
 • Rosen AB, Ko J, Simpson KJ, Brown CN. Patellar tendon straps decrease pre-landing quadriceps activation in males with patellar tendinopathy. Phys Ther Sport. 2017;24:13-19. doi:10.1016/j.ptsp.2016.09.007
 • Rio E, Van Ark M, Docking S, et al. Isometric contractions are more analgesic than isotonic contractions for patellar tendon pain: An in-season randomized clinical trial. Clin J Sport Med. 2017;27(3):253-259. doi:10.1097/JSM.0000000000000364
 • Stathopoulos N, Dimitriadis Z, Koumantakis GA. Effectiveness of Mulligan’s Mobilization With Movement Techniques on Range of Motion in Peripheral Joint Pathologies: A Systematic Review With Meta-analysis Between 2008 and 2018. J Manipulative Physiol Ther. 2019;42(6):439-449. doi:10.1016/j.jmpt.2019.04.001
 • Teyhen DS, Robertson J. Optimizing Recovery After Knee Meniscal or Cartilage Injury. J Orthop Sports Phys Ther. 2018;48(2):125. doi:10.2519/jospt.2018.0301
 • Giles LS, Webster KE, McClelland JA, Cook J. Does quadriceps atrophy exist in individuals with patellofemoral pain? A systematic literature review with meta-analysis. J Orthop Sports Phys Ther. 2013;43(11):766-776. doi:10.2519/JOSPT.2013.4833
 • Pappas E, Wong-Tom WM. Prospective Predictors of Patellofemoral Pain Syndrome: A Systematic Review With Meta-analysis. Sports Health. 2012;4(2):115-120. doi:10.1177/1941738111432097
 • Gaitonde DY, Ericksen A RR. Patellofemoral Pain Syndrome. Am Fam Physician. 2019;99(2):88-94. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30633480/. Accessed July 8, 2021.
 • Prins, MR, van der Wurff P. Females with patellofemoral pain syndrome have weak hip muscles: a systematic review. Aust J Physiother. 2009;55(1):9-15. doi:10.1016/S0004-9514(09)70055-8
 • Ceballos-Laita L, Estébanez-de-Miguel E, Martín-Nieto G, Bueno-Gracia E, Fortún-Agúd M, Jiménez-del-Barrio S. Effects of non-pharmacological conservative treatment on pain, range of motion and physical function in patients with mild to moderate hip osteoarthritis. A systematic review. Complement Ther Med [Internet]. 2019;42:214–22. Available from: https://doi.org/10.1016/j.ctim.2018.11.021
 • Ceballos-Laita L, Jiménez-del-Barrio S, Marín-Zurdo J, Moreno-Calvo A, Marín-Boné J, Albarova-Corral MI, et al. Effects of dry needling in HIP muscles in patients with HIP osteoarthritis: A randomized controlled trial. Musculoskelet Sci Pract [Internet]. 2019;43:76–82. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.msksp.2019.07.006