Universitat Internacional de Catalunya

Gestió per a Fisioterapeutes Manuals

Gestió per a Fisioterapeutes Manuals
3
13889
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,

Presentació

Les competències que ha dexercir el professional de la fisioteràpia inclouen la gestió. Aquesta assignatura està dissenyada perquè l'alumne disposi de les habilitats tècniques i els coneixements pràctics per assumir les responsabilitats associades a la gestió i administració de centres de fisioteràpia i projectes relacionats amb la professió. Es dotarà l'alumne de recursos i eines digitals per optimitzar l'eficiència i la productivitat en el seu entorn laboral.

Requisits previs

No s'estableixen requisits previs

Objectius

 1. Desenvolupar habilitats de gestió clínica que incloguin lús eficient dels recursos sanitaris. 
 2. Desenvolupar activitats de planificació, gestió i control a les unitats assistencials on es presta atenció a OMPT i la seva relació amb altres serveis sanitaris. 
 3. Aplicar els criteris d'atenció a l'OMPT dins el marc de la Fisioteràpia manual, utilitzant adequadament els recursos disponibles. 
 4. Aplicar els criteris deficiència com a eines de treball i utilitza adequadament la tecnologia.

Competències

Competències bàsiques i generals: 

 • CB6: Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. 
 • CB7: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea destudi. 
 • CB8: Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • CG2: Que els estudiants demostrin una base de coneixement analític i crític pel que fa a les ciències biomèdiques, clíniques i conductuals a l'àrea d'especialització d'OMPT. 
 • CG5: Que els estudiants demostrin un nivell avançat d'habilitats pràctiques que permetin una avaluació i tractament sensibles, específics i efectius de les disfuncions artro-neuromusculars. 

Competències transversals: 

 • CT1: Assegurar la confidencialitat en la intervenció i en el tractament de la documentació relativa al pacient/usuari, complint-ne els aspectes ètics, legals i tècnics. 
 • CT2: Mostrar habilitats de comunicació en les relacions interpersonals que derivin potenciar l'estat de salut del pacient/usuari i la col·laboració de l'equip multidisciplinari. 

Competències específiques: 

 • CE3: Que els estudiants demostrin capacitat per seleccionar les eines i tècniques més adequades en termes de fiabilitat, validesa i precisió diagnòstica per a l'avaluació i el tractament del dolor i la funció del sistema artro-neuromuscular.

Resultats d'aprenentatge

L'estudiant: 

 • Demostra habilitats de gestió clínica que incloguin l'ús eficient dels recursos sanitaris. 
 • Desenvolupa activitats de planificació, gestió i control a les unitats assistencials on es presta atenció a OMPT i la seva relació amb altres serveis sanitaris. 
 • Aplica els criteris d'atenció a l'OMPT dins del marc de la Fisioteràpia manual, utilitzant adequadament els recursos disponibles. 
 • Aplica els criteris d'eficiència com a eines de treball i utilitza la tecnologia adequadament.

Continguts

 • Estudi, planificació, gestió i control dels serveis de teràpia manual dins el marc de la Fisioteràpia Manual. 
 • Elaboració, gestió i execució del pla de salut de la unitat en què es treballi. 
 • Gestió amb èxit del centre clínic de treball, rendibilitat i durabilitat dels projectes dins el marc de l'OMPT. 
 • Legislació vigent en matèria sanitària, legislació laboral del món sanitari. Gestió dels recursos humans professionals, sistemes d'avaluació i incentivació, gestió de conflictes laborals en una organització sanitària.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula • CT (Classes teòriques): El professor és el que exposa de manera sistemàtica i ordenada la informació corresponent a les diferents matèries i l'alumne hi té un paper principalment de receptor. L'escenari on el professor transmet el coneixement és l'aula i ho fa tot el grup d'alumnes. El format de classe teòrica permet la introducció d‟activitats en grup dins l‟aula i el desenvolupament d‟estratègies que fomenten la participació activa dels alumnes. 
 • CP (Classes pràctiques): Comprèn qualsevol tipus de pràctica d'aula i/o laboratori (pràctiques entre alumnes, estudi de casos, problemes, activitats a l'aula d'informàtica, cerca d'informació…) 
 • AAP (Activitats d'Autoaprenentatge): Aquestes activitats estan pensades perquè l'alumne resolgui problemes per si sol amb l'ajuda del material que se li facilita i la informació de les activitats presencials i/o disponibles a l'entorn virtual on es desenvolupen les matèries on-line. 
 • EI (Estudi independent de l'alumne): Es tracta d'un procés dirigit a la formació d'un alumne autònom capaç d'aprendre a aprendre; consisteix a desenvolupar habilitats per a l'estudi, establir metes i objectius educatius basats en el reconeixement de les debilitats i fortaleses de l'individu, que respondran a les necessitats i expectatives de cadascú. Implica la possibilitat que cada alumne prengui les seves pròpies decisions en relació amb l'organització del temps i el ritme d'aprenentatge, per això requereix un alt grau de responsabilitat per aprofitar al màxim els recursos. Inclou estudi de continguts relacionats amb les “classes teòriques” i “pràctiques”. (Estudiar exàmens, realització de treballs teòrics individuals i en grup, treball a biblioteca, lectures complementàries, etc.). 
 • LM (Mètode expositiu / Lliçó Magistral): Transmissió de coneixements i activació de processos cognitius a l'alumne. 
 • AC (Aprenentatge cooperatiu): Desenvolupament d'aprenentatges actius i significatius de manera cooperativa. 
 • AI (Aprenentatge invertit): Sistema basat en les noves tecnologies com a eines bàsiques de coneixement fora de l'aula, perquè en arribar a classe els alumnes posin en conjunt les seves idees i impressions donant l'oportunitat als docents de personalitzar la seva instrucció segons les necessitats de cadascun. AP (Aprenentatge orientat a projectes): Comprensió de problemes i aplicació de coneixements per a resoldre'ls. 
 • EC (Estudis de cas): Adquisició d'aprenentatge mitjançant l'anàlisi de casos clínics o propis de la professió, reals o simulats.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula • Avaluació teòrica: 30% 
 • Registre narratiu: 70% 

S'usarà el sistema de qualificacions segons la legislació vigent. Actualment, segons el RD 1125/2003 del 5 de setembre. 

 • 0-4,9 Suspens. 5
 • ,0-6,9 Aprovat. 
 • 7,0-8,9 Notable. 
 • 9,0-10 Excel·lent. 

La menció de Matrícula d'Honor es pot atorgar als alumnes que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9,0. El seu nombre no podrà ser superior al 5% dels alumnes matriculats en una matèria en el curs acadèmic corresponent, llevat que el nombre d'alumnes matriculats sigui inferior a 20, cas en què es podrà concedir una sola Matrícula d'Honor.

Bibliografia i recursos