Universitat Internacional de Catalunya

Bioestadística

Bioestadística
3
13891
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,

Professorat


Dr. David Blanco

Presentació

La Bioestadística dota els fisioterapeutes manuals de la capacitat de comprendre i aplicar certs conceptes i procediments estadístics, així com també interpretar i presentar adequadament els resultats derivats de l'ús d'aquesta disciplina. A més, els permet abordar amb pensament crític qualsevol publicació científica de la seva àrea de coneixement contribuint així al foment d'una pràctica professional basada en l'evidència científica.

Requisits previs

No s'estableixen requisits previs

Objectius

 1. Aprendre conceptes estadístics bàsics relacionats amb la planificació, el desenvolupament i l'anàlisi de dades d'estudi de recerca. 
 2. Calcular de manera rigorosa el nombre de subjectes necessaris per dur a terme un assaig clínic aleatoritzat sobre la base de les característiques d'aquest. 
 3. Analitzar dades de recerca biomèdiques i expressar-ne els resultats mitjançant un llenguatge estadístic apropiat. 
 4. Utilitzar eines informàtiques per a l'anàlisi estadística de dades biomèdiques. 
 5. Elaborar informes científics en què es mostri l'assimilació dels punts anteriorment descrits, així com una actitud crítica i reflexiva en l'anàlisi, la interpretació i la discussió dels resultats d'un estudi de recerca, elaborant conclusions coherents.

Competències

Competències bàsiques i generals: 

 • CB6: Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. 
 • CB9: Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenta davant d'un públic especialitzat i no especialitzat d'una manera clara i sense ambigüitats. 
 • CB10: Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CG6: Que els estudiants demostrin una comprensió i una aplicació analítiques del procés de recerca a l'àrea d'especialització d'OMPT. 
 • CG7: Que els estudiants adquireixin experiència clínica i compromís professional continuat amb el desenvolupament i la promoció de l'OMPT. 

Competències transversals: 

 • CT3: Comunicar tant de manera oral com escrita amb terminologia científica correcta dins de cadascuna de les àrees despecialització de la fisioteràpia i ciències de la salut, en un context nacional i internacional. 
 • CT4: Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació de manera eficaç per assegurar una actualització professional permanent i una actuació basada en l'evidència científica. 

Competències específiques:

 • CE3: Que els estudiants demostrin capacitat per seleccionar les eines i tècniques més adequades en termes de fiabilitat, validesa i precisió diagnòstica per a l'avaluació i el tractament del dolor i la funció del sistema artro-neuromuscular. 
 • CE7: Que els estudiants siguin capaços d'integrar la pràctica basada en l'evidència, el raonament clínic i la metacognició en els processos de presa de decisions clíniques que permetin establir els objectius terapèutics, les intervencions i les mesures de resultats.

Resultats d'aprenentatge

 • Calcular de manera apropiada el nombre de subjectes necessaris per dur a terme un assaig clínic aleatoritzat sobre la base de les seves característiques. 
 • Analitza i interpreta les dades de manera crítica i rigorosa. 
 • Entén el significat de conceptes estadístics bàsics utilitzats a la literatura biomèdica.
 • És capaç d'escollir la tècnica estadística pertinent en relació amb la hipòtesi i el disseny de l'estudi utilitzats. 
 • Utilitza eines informàtiques per a l'anàlisi estadística de dades biomèdiques. 
 • Expressa els resultats d‟un estudi de recerca mitjançant un llenguatge estadístic apropiat. 
 • Elabora informes científics en què es mostri l'assimilació dels punts clau del disseny i l'anàlisi d'un assaig clínic aleatoritzat.

Continguts

 • Introducció a conceptes estadístics bàsics d'utilitat en el disseny i l'anàlisi d'un assaig clínic aleatoritzat, com ara els tests de contrast d'hipòtesis, tipus d'error, mida d'efecte o intervals de confiança. 
 • Càlcul de la mida de la mostra en assaigs clínics aleatoritzats. 
 • Anàlisi i interpretació de dades en assaigs clínics aleatoritzats. 
 • Maneig d'eines informàtiques per a l'anàlisi estadística de dades biomèdiques. 
 • Redacció d'informes científics on es mostrin de manera rigorosa els aspectes clau relatius a l'anàlisi i el disseny d'un assaig clínic aleatoritzat.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula • CT (Classes teòriques): El professor és el que exposa de manera sistemàtica i ordenada la informació corresponent a les diferents matèries i l'alumne hi té un paper principalment de receptor. L'escenari on el professor transmet el coneixement és l'aula i ho fa tot el grup d'alumnes. El format de classe teòrica permet la introducció d‟activitats en grup dins l‟aula i el desenvolupament d‟estratègies que fomenten la participació activa dels alumnes. 
 • CP (Classes pràctiques): Comprèn qualsevol tipus de pràctica d'aula i/o laboratori (pràctiques entre alumnes, estudi de casos, problemes, activitats a l'aula d'informàtica, cerca d'informació…) 
 • T (Tutories): Relació personalitzada d'ajuda, on el professor-tutor atén, facilita i orienta un o diversos estudiants en el procés d'ensenyament –aprenentatge. 
 • AAP (Activitats d'Autoaprenentatge): Aquestes activitats estan pensades perquè l'alumne resolgui problemes per si sol amb l'ajuda del material que se li facilita i la informació de les activitats presencials i/o disponibles a l'entorn virtual on es desenvolupen les matèries on-line. 
 • EI (Estudi independent de l'alumne): Es tracta d'un procés dirigit a la formació d'un alumne autònom capaç d'aprendre a aprendre; consisteix a desenvolupar habilitats per a l'estudi, establir metes i objectius educatius basats en el reconeixement de les debilitats i fortaleses de l'individu, que respondran a les necessitats i expectatives de cadascú. Implica la possibilitat que cada alumne prengui les seves pròpies decisions en relació amb l'organització del temps i el ritme d'aprenentatge, per això requereix un alt grau de responsabilitat per aprofitar al màxim els recursos. Inclou estudi de continguts relacionats amb les “classes teòriques” i “pràctiques”. (Estudiar exàmens, realització de treballs teòrics individuals i en grup, treball a biblioteca, lectures complementàries, etc.). 
 • LM (Mètode expositiu / Lliçó Magistral): Transmissió de coneixements i activació de processos cognitius a l'alumne. 
 • AC (Aprenentatge cooperatiu): Desenvolupament d'aprenentatges actius i significatius de manera cooperativa. 
 • AI (Aprenentatge invertit): Sistema basat en les noves tecnologies com a eines bàsiques de coneixement fora de l'aula, perquè en arribar a classe els alumnes posin en conjunt les seves idees i impressions donant l'oportunitat als docents de personalitzar la seva instrucció segons les necessitats de cadascun. 
 • ABP (Aprenentatge basat en problemes): Desenvolupament daprenentatges actius a través de la resolució de problemes.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura s'avaluarà sobre la base de dues activitats pràctiques. 
A cada activitat pràctica s'atorgarà una nota de 0 a 10 en base a una sèrie de requisits que seran exposats als alumnes. 
Per poder aprovar l'assignatura, caldrà superar cadascuna de les activitats pràctiques amb una qualificació =/>4 punts i que la nota mitjana d'aquestes sigui =/>5 punts. 
Les dates de les tutories i el lliurament d'activitats pràctiques seran les següents: 

 • Tutoria 1: del 7 de març a l'1 d'abril de 2022 
 • Lliurament activitat pràctica 1 (Entregable 1): 4 al 10 d'abril de 2022 
 • Tutoria 2: del 18 d'abril al 6 de maig de 2022. 
 • Lliurament activitat pràctica 2 (Entregable 2): 9 al 15 de Maig de 2022 

S'usarà el sistema de qualificacions segons la legislació vigent. Actualment, segons el RD 1125/2003 del 5 de setembre. 

 • 0-4,9 Suspens. 
 • 5,0-6,9 Aprovat. 
 • 7,0-8,9 Notable. 
 • 9,0-10 Excel·lent. 

La menció de Matrícula d'Honor es pot atorgar als alumnes que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9,0. El seu nombre no podrà ser superior al 5% dels alumnes matriculats en una matèria en el curs acadèmic corresponent, llevat que el nombre d'alumnes matriculats sigui inferior a 20, cas en què es podrà concedir una sola Matrícula d'Honor.

Bibliografia i recursos

 • Christley R. M. (2010). Power and Error: Increased Risk of False Positive Results in Underpowered Studies. The Open Epidemiology Journal, 3: 16-19.
 • Pye et al. (2016).  When is enough, enough? Understanding and solving your sample size problems in health services research. BMC Research Notes, 9:90.
 • Cook JA et al. (2018). DELTA guidance on choosing the target difference and undertaking and reporting the sample size calculation for a randomised controlled trial. BMJ, 363:k3750
 • Cobo et al. (2007). Bioestadística para no estadísticos. Barcelona: Masson.  
 • Schulz KF, Altman DG, Moher D, for the CONSORT Group (2010). CONSORT 2010 Statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. BMJ ;340:c332. 
 • Chan A-W et al (2013). SPIRIT 2013 Explanation and Elaboration: Guidance for protocols of clinical trials. BMJ;346:e7586.
 • Institut Municipal d'Investigació Mèdica, Barcelona, Spain. Calculadora de Grandària Mostral GRANMO, Versió 7.12 [cited 2021 May 4]. Available from: https://www.imim.cat/ofertadeserveis/software-public/granmo