Universitat Internacional de Catalunya

Pràctiques Clíniques Tutelades

Pràctiques Clíniques Tutelades
5
13892
1
Segon semestre
PR
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat

Presentació

Les estades clíniques pretenen donar a l'alumne la possibilitat i capacitat d'entrar en contacte amb l'usuari (pacient) del servei especialitzat, i també la possibilitat de conèixer el sistema sanitari professional, la seva estructura organitzativa i el paper real que hi desenvoluparà com a fisioterapeuta manual ortopèdic. També faciliten a l'alumne el contacte professional i l'aplicació dels coneixements teòrics i pràctics adquirits durant el període de formació del màster universitari. Aquestes pràctiques proporcionaran l'aplicació clínica dels factors més rellevants que cal tenir en compte com a fisioterapeuta manual ortopèdic.

Requisits previs

No s'estableixen requisits previs

Objectius

 1. Utilitzar estratègies d'interrogatori eficients i efectives per obtenir dades fiables i vàlides del pacient al llarg de tot el procés d'avaluació i tractament del pacient. 
 2. Conèixer els procediments que proporcionen informació detallada sobre els moviments relacionats amb els trastorns susceptibles d'intervenció amb OMPT. 
 3. Correlacionar de manera efectiva les troballes de la història i exploració del pacient, elabora un diagnòstic provisional de fisioteràpia i dissenya un tractament de prova. 
 4. Desenvolupar habilitats i destreses en l'avaluació dels símptomes i els signes clau del pacient. 
 5. Desenvolupar habilitats i destreses en la predicció precisa dels canvis esperats i la progressió cap a resultats realistes. 
 6. Dur a terme una comunicació interpersonal efectiva per informar el pacient dels riscos, pronòstic, possibles efectes secundaris i beneficis probables de la intervenció d'OMPT. 
 7. Aplicar el raonament clínic col·laboratiu amb el pacient, els cuidadors i altres professionals de la salut a l'hora de definir els objectius de tractament, intervencions i resultats mesurables.

Competències

Competències bàsiques i generals: 

 • CB7: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea destudi. 
 • CB8: Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9: Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10: Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CG1: Que els estudiants demostrin una pràctica clínica crítica, analítica, avaluativa i basada en l‟evidència de l‟àrea d‟especialització d‟OMPT. 
 • CG3: Que els estudiants demostrin un nivell avançat d'habilitats de raonament clínic que permetin una avaluació i tractament efectius de les disfuncions artro-neuromusculars. 
 • CG5: Que els estudiants demostrin un nivell avançat d'habilitats pràctiques que permetin una avaluació i tractament sensibles, específics i efectius de les disfuncions artro-neuromusculars. 

Competències transversals: 

 • CT1: Assegurar la confidencialitat en la intervenció i en el tractament de la documentació relativa al pacient/usuari, complint-ne els aspectes ètics, legals i tècnics. 
 • CT2: Mostrar habilitats de comunicació en les relacions interpersonals que derivin potenciar l'estat de salut del pacient/usuari i la col·laboració de l'equip multidisciplinari.
Competències específiques: 
 • CE1: Que els estudiants apliquin el coneixement de l'anatomia, fisiologia, biomecànica i epidemiologia a l'avaluació i el tractament del dolor i la funció del sistema artro-neuromuscular, així com a les necessitats multidimensionals del pacient/client en relació a la classificació Internacional de la Funció (CIF). 
 • CE3: Que els estudiants demostrin capacitat per seleccionar les eines i tècniques més adequades en termes de fiabilitat, validesa i precisió diagnòstica per a l'avaluació i el tractament del dolor i la funció del sistema artro-neuromuscular. 
 • CE4: Que els estudiants siguin capaços de treballar de manera eficient en el marc del model biopsicosocial d'OMPT, integrant i gestionant els paràmetres de risc-efectivitat i pronòstic pel que fa a la planificació i execució de la intervenció terapèutica. 
 • CE5: Que els estudiants demostrin capacitat per integrar, aplicar i avaluar els principis de la mobilització, manipulació, aprenentatge motor, fisiologia de l'exercici, estratègies ergonòmiques, entre d'altres modalitats terapèutiques, com a elements multimodals de l'abordatge terapèutic d'OMPT.

Resultats d'aprenentatge

L'estudiant: 

 • Utilitza estratègies d'interrogatori eficients i efectives per obtenir dades fiables i vàlides del pacient al llarg de tot el procés d'avaluació i tractament del pacient. 
 • Coneix els procediments que proporcionen informació detallada sobre els moviments relacionats amb els trastorns susceptibles d'intervenció amb OMPT. 
 • Correlaciona de manera efectiva les troballes de la història i exploració del pacient, elabora un diagnòstic provisional de fisioteràpia i dissenya un tractament de prova. 
 • Demostra habilitats i destreses en l'avaluació dels símptomes i els signes clau del pacient. 
 • Demostra habilitats i destreses en la predicció precisa dels canvis esperats i en la progressió cap a resultats realistes. 
 • Duu a terme una comunicació interpersonal efectiva per informar el pacient dels riscos, pronòstic, possibles efectes secundaris i beneficis probables de la intervenció d'OMPT. 
 • Aplica del raonament clínic col·laboratiu amb el pacient, els cuidadors i altres professionals de la salut a l'hora de definir els objectius de tractament, intervencions i resultats mesurables.

Continguts

Es tracta d'una matèria de caràcter integrador, en què l'estudiant haurà d'activar al màxim tots els seus recursos tècnics-professionals i científics adquirits fins ara en el procés de formació. 

Consisteix en la realització de pràctiques professionals en què es durà a terme l'avaluació i el tractament de pacients per part dels estudiants. 

Aquesta dinàmica estarà facilitada i supervisada per fisioterapeutes formats a OMPT, que controlaran que els alumnes executin de forma progressiva i responsable, i de menor a major dificultat, amb autonomia, les diferents activitats de l'àmbit clínic en diferents patologies i pacients: observar clínicament, inquirir , obtenir informació en entorn real, dur a terme una valoració exploratòria manual i instrumental, interpretar els resultats de l'exploració, elaborar documents clínics, analitzar i sistematitzar la informació obtinguda, raonar clínicament, ordenar i prioritzar troballes significatives, reconèixer i integrar informació i documentació clínica i de prescripció d'altres professionals sanitaris, reconèixer prioritats funcionals i prescripcions de professionals especialistes clínics, reconèixer i assumir limitacions dels procediments i mètodes fisioterapèutics, reconèixer i assumir programes de tractament, proposar protocols específics, aplicar tractaments ment, reconèixer i emprar guies, programes i regles de pràctica clínica, proposar mesures educatives i preventives, així com reconèixer i identificar els efectes indesitjables de la terapèutica. 

En finalitzar la matèria, els estudiants hauran de fer l'exposició i el debat d'un cas clínic en el context de les sessions clíniques.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula • PC (Pràctiques clíniques): Les pràctiques clíniques es realitzen mitjançant pacients reals a l'aula, i permeten incorporar valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, integrant a la pràctica professional tots els coneixements, habilitats i actituds d'OMPT. Els professors del màster faciliten i supervisen el procés densenyament-aprenentatge en aquest cas traslladat a làmbit clínic. 
 • AAP (Activitats d'Autoaprenentatge): Aquestes activitats estan pensades perquè l'alumne resolgui problemes per si sol amb l'ajuda del material que se li facilita i la informació de les activitats presencials i/o disponibles a l'entorn virtual on es desenvolupen les matèries on-line. 
 • EI (Estudi independent de l'alumne): Es tracta d'un procés dirigit a la formació d'un alumne autònom capaç d'aprendre a aprendre; consisteix a desenvolupar habilitats per a l'estudi, establir metes i objectius educatius basats en el reconeixement de les debilitats i fortaleses de l'individu, que respondran a les necessitats i expectatives de cadascú. Implica la possibilitat que cada alumne prengui les seves pròpies decisions en relació amb l'organització del temps i el ritme d'aprenentatge, per això requereix un alt grau de responsabilitat per aprofitar al màxim els recursos. Inclou estudi de continguts relacionats amb les “classes teòriques” i “pràctiques”. (Estudiar exàmens, realització de treballs teòrics individuals i en grup, treball a biblioteca, lectures complementàries, etc.). 
 • AC (Aprenentatge cooperatiu): Desenvolupament d'aprenentatges actius i significatius de manera cooperativa. 
 • EC (Estudis de cas): Adquisició d'aprenentatge mitjançant l'anàlisi de casos clínics o propis de la professió, reals o simulats.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula • Avaluació clínica del centre: 70%
 • Registre narratiu: 30% 

S'usarà el sistema de qualificacions segons la legislació vigent. Actualment, segons el RD 1125/2003 del 5 de setembre. 

 • 0-4,9 Suspens. 
 • 5,0-6,9 Aprovat. 
 • 7,0-8,9 Notable. 
 • 9,0-10 Excel·lent. 

La menció de Matrícula d'Honor es pot atorgar als alumnes que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9,0. El seu nombre no podrà ser superior al 5% dels alumnes matriculats en una matèria en el curs acadèmic corresponent, llevat que el nombre d'alumnes matriculats sigui inferior a 20, cas en què es podrà concedir una sola Matrícula d'Honor.