Universitat Internacional de Catalunya

Gestió de Projectes I+D+I

Gestió de Projectes I+D+I
5
14025
4
Primer semestre
op
MENCIÓ EN EMPRESA BIOMÈDICA
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Els dubtes es resoldran abans o després de classe. Els dubtes no presencials es resoldran mitjançant una videoconferència.

Presentació

En aquesta assignatura es forma l’alumne en les eines més modernes i actuals de gestió de projectes d’R+D+I i de gestió d’equips d’alt rendiment. No només s’hi tracten aspectes de la gestió del projecte, sinó també de la presa de requeriments i la configuració, gestió i justificació de projectes de recerca finançats per agències públiques.

Requisits previs

Es recomana haver cursat Emprenedoria i Innovació.

Objectius

 • Conèixer els conceptes bàsics de la gestió de projectes.
 • Conèixer les metodologies de gestió àgil.
 • Conèixer les metodologies de pressa de requeriments.
 • Conèixer la gestió de projectes finançats per agències públiques i les seves fases.

Competències

CB3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CG10: Dissenyar, redactar i executar projectes relacionats amb l'àrea de les Ciències Biomèdiques.

CG11: Reconèixer conceptes bàsics de diferents àmbits vinculats a les ciències biomèdiques.

CT1: Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació adequades al moment.

CT3: Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi.


Resultats d'aprenentatge

 • Comprendre les bases per planificar, organitzar, dirigir i controlar projectes de recerca, desenvolupament i innovació en l’àmbit de la biomedicina.
 • Comprendre les bases per planificar, organitzar i controlar la càrrega de treball que s’assigni.
 • Conèixer la metodologia inception deck per a la presa de requeriments.
 • Entendre les metodologies àgils de projectes (Scrum) i de processos (Kanban), així com el concepte de millora contínua.
 • Conèixer els diferents tipus d’entitats finançadores de l’àmbit públic.
 • Conèixer els mecanismes per sol·licitar, gestionar i justificar projectes de recerca finançada.
 • Conèixer els principis bàsics que regulen els consorcis de recerca finançada.

Continguts

1)      Conceptes bàsics en la gestió de projectes

 1. Projecte vs. procés
 2. Metodologies waterfall
 3. Gestió de processos (Kanban)
 4. Millora contínua

2)      Inception deck

 1. Introducció a la metodologia i les seves fases
 2. Exercici d’elaboració en grup d’un inception deck

3)      Scrum

 1. Introducció a les metodologies àgils
 2. El back-log
 3. L’sprint i les seves fases
 4. Els rols en un equip Scrum
 5. L’anàlisi retrospectiva

4)      Projectes de finançament públic

 1. Tipologia i entitats finançadores
 2. TRL
 3. Formació de consorcis
 4. Preparació de propostes
 5. Gantt
 6. Justificació econòmica i tècnica

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals: exposició de 50 minuts d’un tema teòric per part del professor.

Casos clínics o mètodes del cas (MC): plantejament d’una situació real o imaginària. Els alumnes treballen les preguntes formulades en grups reduïts o en interacció activa amb el professor i es discuteixen les respostes. El professor hi intervé activament i, si cal, aportarà nous coneixements.

Educació virtual (EV): material en línia que l’alumne pot consultar des de qualsevol ordinador, a qualsevol hora i que contribuirà a l’autoaprenentatge de conceptes relacionats amb l’assignatura.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1)      Primera convocatòria:

Participació a classe i actitud: 20 %

Presentació d’un inception deck: 40 %

Examen tipus test: 40 %

 

2)      Segona convocatòria o posterior: la nota de participació i actitud a classe es guardarà, així com la seva ponderació (20 %).

Si l’inception deck no es presenta en la primera convocatòria, no es pot presentar en la segona. Per tant, la màxima nota a la qual aspira l’alumne en la segona convocatòria és d’un 6 sobre 10.

En la segona convocatòria, es repeteix l’examen, que continúa tenint un pes del 40 %.

Punts generals que s’han de tenir en compte sobre el sistema d’avaluació:

1)      Per participació a classe s’entén l’aportació d’idees interessants o el plantejament de qüestions pertinents que ajuden a millorar la qualitat de la sessió, tant si és una lliçó magistral com si són mètodes del cas.

2)      L’assistència a les classes teòriques no és obligatòria, però els assistents s’hauran de regir per les normes que indiquin els professors. En cas que no s’arribi puntual, cal entrar en silenci sense molestar o interrompre la classe. En cas de no assistir a un mínim del 65 % de les sessions, la participació a classe es puntuarà molt baix.

3)      No obstant, l' assistència a les sessions d' inception deck és molt recomanable, degut a que estan relacionades amb la posterior elaboració del projecte final, el qual haurà de demostrar, de forma pràctica, el que s' ha après a l' assignatura.

Bibliografia i recursos

OECD (2015), Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264239012-en

The Agile Samurai. Jonathan Rasmusson. The Pragmatic Programmers. 2017.

User stories applied for agile software development. Mike Cohn. Addison-Wesley Signature Series. 2004.


Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 19/12/2022 I3 14:00h