Universitat Internacional de Catalunya

Màrqueting en la Indústria Biomèdica

Màrqueting en la Indústria Biomèdica
4
14028
4
Segon semestre
op
MENCIÓ EN EMPRESA BIOMÈDICA
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els dubtes es resoldran abans o després de classe. Els dubtes no presencials es resoldran mitjançant una videoconferència.

Presentació

El sector de la indústria biomèdica aposta per la recerca per treure nous productes al mercat de manera contínua. Això fa que les companyies requereixin professionals altament qualificats, per als seus departaments comercials i de màrqueting, que siguin capaços de dissenyar estratègies comercials d’èxit en mercats cada cop més globals i competitius, tenint en compte les possibilitats d’accés del producte en el mercat.

L’objectiu d’aquest curs és proporcionar coneixements en el disseny de plans estratègics i tàctics de promoció i màrqueting, així com en la planificació financera amb un comportament ètic i de responsabilitat social.

L’assignatura està dissenyada tenint en compte que la major part dels participants en el curs no tenen coneixements de màrqueting en la indústria biomèdica ni del sistema d’accés a aquests medicaments al nostre país. En aquest sentit, en la primera part teòrica de l’assignatura, es farà una aproximació als principis elementals del màrqueting, a l’anàlisi DAFO, a les estratègies de màrqueting que cal seguir, als incentius d’inversió que tenen aquestes empreses i a l’accés final dels seus medicaments en el mercat. La segona part de l’assignatura es dedicarà, mitjançant el mètode del cas, a posar en pràctica els diferents conceptes teòrics que s’hagin après en la primera part de l’assignatura. Aquesta assignatura s’enfoca amb l’objectiu de conèixer quins són els ingredients indispensables que han d’acompanyar qualsevol estudiant de Biomedicina que vulgui treballar en la indústria biomèdica.

 

Crèdits: 4 ECTS

Els 4 crèdits ECTS suposen una dedicació aproximada de 40 hores, distribuïdes en 28 hores de treball conjunt entre els professors i els participants en el curs (16 hores teòriques i 12 hores d’exercicis pràctics) i 12 hores de treball autònom personal, tant individual com en grup. 


Requisits previs

No hi ha cap requisit previ per aquesta assignatura.

Objectius

  • Descriure els conceptes bàsics del màrqueting farmacèutic en el context d’una empresa biomèdica.
  • Descriure les diferents estratègies de màrqueting per a un producte biomèdic.
  • Descriure les eines financeres bàsiques per a la formació integral d’un gerent de màrqueting i vendes.
  • Explicar els conceptes bàsics de market access i farmacoeconomia.

Competències

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CG11: Reconèixer conceptes bàsics de diferents àmbits vinculats a les ciències biomèdiques.

CE19: Reconèixer els principis de les ciències biomèdiques relacionades amb la salut i aprendre a treballar en qualsevol àmbit de les Ciències Biomèdiques (empresa biomèdica, laboratoris de bioinformàtica, laboratoris de recerca, empresa d'anàlisis clíniques, etc.

Resultats d'aprenentatge

En acabar el curs, l’alumne:

  • Conèixer i utilitzar adequadament el vocabulari científic, tècnic o específic de l’àmbit en el qual es desenvoluparà l’activitat.
  • Entendre els principis bàsics i les estratègies del màrqueting i poder utilitzar aquests coneixements en el context d’una empresa biomèdica.
  • Conèixer el procés d’accés al mercat dels productes biomèdics i entendre les estratègies de mercat de la indústria biomèdica, segons el context (farmàcia comunitària, farmàcia hospitalària, conselleries de salut, Ministeri de Sanitat, etc.).


Continguts

Classe teòriques. Tema 1. Introducció al màrqueting (dues hores magistrals)

Contingut

S’explicarà la importància del màrqueting com a acció dirigida cap als clients amb un objectiu de rendibilitat, les seves dimensions, la seva missió i els seus cicles.

Lectures obligatòries

Koetler, P i Keller, K., 2015. Marketing management. Global edition. Editorial Pearson.

Materials complementaris

Becker, M. C. i Lillemark, M., 2006. Marketing/R&D integration in the pharmaceutical industry. Research Policy,35(1): 105-120.

Classe teòriques. Tema 2. Anàlisi DAFO i definició d’objectius (dues hores magistrals)

Contingut

Estudiar les febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats a les quals una empresa s'enfronta és fonamental en el pla de màrqueting de qualsevol empresa.

Lectures obligatòries

Sánchez Huerta, D., 2020. Análisis FODA o DAFO. EL mayor y más completo estudio con 9 ejemplos prácticos. Editorial Bubok Publishing.

Materials complementaris

Sisamón Gil, R. M, 2012. El análisis DAFO aplicado a la intervención en casos de personas en situación de exclusión social. Documentos de Trabajo Social, 51: 469-487.

Classe teòriques. Tema 3. Segmentació i posicionament (dues hores magistrals)

Contingut

L’alumne aprendrà que en el món biomèdic hi ha agrupació de metges d’acord amb unes certes característiques comunes i que en el màrqueting farmacèutic cal triar els metges en els quals es concentrarà l’acció de màrqueting.

Lectures obligatòries

Koetler, P i Keller, K., 2015. Marketing management. Global edition. Editorial Pearson.

Materials complementaris

Martin, G., 2011. The importance of marketing segmentation. American Journal of Business Education, 4(6): 15-18.

Lerer, L., 2002. Pharmaceutical marketing segmentation in the age of the internet. Journal of Medical Marketing: Device, Diagnostic, and Pharmaceutical Marketing, 2(2): 159-166.

Classe teòriques. Tema 4. Estratègies de màrqueting (dues hores magistrals)

Contingut

L’alumne aprendrà les diferents estratègies de màrqueting per intercanviar informació del producte amb l’usuari (per exemple, inbound marketing).

Lectures obligatòries

Koetler, P i Keller, K., 2015. Marketing management. Global edition. Editorial Pearson.

 

Materials complementaris

Stephen Parker, R. i Pettijohn, C. E., 2005 Pharmaceutical Drug Marketing Strategies and Tactics. Health Marketing Quarterly, 22:4, 27-43.

 

Classe teòriques. Tema 5. Màrqueting farmacèutic (dues hores magistrals)

Contingut

Els participants coneixeran totes les eines necessàries per a l’acompliment de responsabilitats de màrqueting de productes en el sector de la salut, com el màrqueting estratègic i operatiu, estratègies de comunicació, etc.

Lectures obligatòries

Koetler, P i Keller, K., 2015. Marketing management. Global edition. Editorial Pearson.

Materials complementaris

Severi Bruni, D. i Verona, G., 2009. Dynamic Marketing Capabilities in Science-based Firms: an Exploratory Investigation of the Pharmaceutical Industry. British Journal of Management, 20: S101-117.

Classe teòriques. Tema 6. Market access (context OTC, hospitalari, regional i nacional) i farmacoeconomia (sis hores magistrals)

Contingut

En aquesta àrea es parlarà de les relacions institucionals i l’accés al mercat per conèixer l’escenari de la política sanitària actual, els grups d’interès i les decisions que impacten en l’accés dels fàrmacs. S’ensenyaran els conceptes bàsics de farmacoeconomia.

Lectures obligatòries

Oliva Bru, J.; González López-Valcárcel, B.; Trapero Bertran, M.; Hidalgo Vega, A.; Del Llano Señarís, J. E., 2018. Economía de la Salud. Editorial Pirámide. ISBN: 978-84-368-3977-7.

Materials complementaris

Ijzerman, M. J. i Steuten, L. M. G., 2012. Early assessment of medical technologies to inform product development and market access. A review of methods and applications. Applied Health Economics and Health Policy, 9: 331-347.

Seminaris

Seminari 1. Aplicació pràctica de conceptes de màrqueting

Seminari 2. Anàlisi DAFO d’un producte biomèdic

Seminari 3. Cas pràctic sobre segmentació en el món biomèdic

Seminari 4. Disseny d’una estratègia de comunicació d’un producte biomèdic

Seminari 5. Cas pràctic sobre les eines que ha d’utilitzar un responsable de màrqueting

Seminari 6. Anàlisi crítica d’una avaluació econòmica en biomedicina

Durant el curs, s’aniran recomanat vídeos que reforçaran o introduiran algun contingut. Els que s’hagin de veure de manera obligatòria es veuran i es comentaran a classe.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl pla d’activitats i treball:


Tipus 

d’activitat

Número d’hores

Dedicació

Relativa

Sessions magistrals: aspectes conceptuals

16

40%

Seminaris i exercicis pràctics amb el professor 

12

30%

Treball en grup fora de classe 

8

20%

Lectura individual

4

10%

Total

40

100%
Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaForma:Individual

Tipus: Continua

Criteris: Participació activa a les sessions de classe, treballs en equip, presentació de treballs individuals i en grup i exàmen.
Percentatge nota final

Descripció 

20%

Participació a classe

40%

Entregable 

40%

Examen